Ogräs i gräsmattan? Bra tips för att få bort ogräs

I den här artikeln kan du läsa om ogräs i gräsmattor och få tips om hur du bekämpar och undviker ogräs. Läs om olika typer av ogräs och hur dessa ogräs sprids. Ta del av praktiska tips såsom att klippa gräset på rätt höjd, gödsling och vertikalskärning för att bekämpa ogräset.

Kortversion

Artikeln fortsätter efter annonsen

Vinn kampen mot ogräs

 • Identifiera ogrästyper: Ta reda på vilka arter av ogräs som finns i din gräsmatta för att kunna välja rätt bekämpningsmetod.
 • Korrekt klipphöjd: Behålla en klipphöjd som är optimal för just din grästyp, vilket ofta innebär att inte klippa gräset för kort. Detta hjälper gräset att vara tätare och mer konkurrenskraftigt mot ogräs.
 • Vertikalskärning: En metod för att luftrika gräsmattan genom att göra små snitt i marken, vilket förbättrar vatten- och näringsupptag samt minskar mossa och filtlager.
 • Förebyggande underhåll: Regelbundet underhåll som inkluderar gödsling, korrekt vattning, och sjukdomskontroll för att hålla gräsmattan hälsosam och minska möjligheterna för ogräs att etablera sig.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-23

Ogräs i gräsmatta

Ogräs i gräsmattan är alltid en fråga om konkurrens, där den starkaste vinner.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Vad är ogräs och varför är det ett problem i gräsmattor?

Ogräs är växter som växer där man inte vill ha dem. En gräsmatta ska helst bestå av gräsplantor enbart, med ensartad grönska och så få avvikelser i övrigt som möjligt, ogräs är avvikare i högsta grad. Dessutom blir gräsmattan mindre hållbar med ogräs i och den får inte heller samma motståndskraft mot sjukdomar.

Ett visst bestämt grässlag kan också, under vissa förhållanden, betraktas som ogräs. En gräsmatta bestående av rödsvingel och ängsgröe får lätt ett oroligt utseende om den dessutom blandas med krypven, som har ett helt annat utseende och växtsätt.

Däremot är en gräsmatta med enbart krypven något av det tätaste och grönaste som kan tänkas i gräsmatteväg. Ett annat grässlag som fått ogrässtämpel är vitgröe, trots att en övervägande procent av landets golfgreener faktiskt består av detta gräs.

En näringsrik gräsmatta
är en stark gräsmatta.

Tio tips för en ogräsfri gräsmatta

För att hjälpa dig ytterligare i kampen mot ogräs, här är beprövade tio tips som kan göra stor skillnad:

Klipp gräset på rätt höjd: En välklippt gräsmatta är inte bara estetiskt tilltalande, den är också ett effektivt försvar mot ogräs. Gräset bör klippas till en höjd som är optimal för dess sort, vilket ofta är mellan 5-9 cm.

Gödsla med omsorg: En näringsrik gräsmatta är en stark gräsmatta. Använd en balanserad NPK-gödsel för att ge gräset allt det behöver för att stå emot ogräs.

Vertikalskär gräsmattan: Vertikalskärning hjälper till att lufta gräsmattan och minska filtbildning, vilket kan vara en grogrund för ogräs.

Vattna klokt: Genom att vattna djupt men sällan uppmuntrar du gräsrötterna att växa sig starka och djupa, vilket gör det svårare för ogräs att etablera sig.

Jordens pH-värde och dess betydelse för gräsmattans välmående: En välmående gräsmatta är beroende av en jord med rätt balans. Att kontrollera och justera pH-värdet i jorden är grundläggande för gräsets hälsa. Ett  pH-värde för en gräsmatta ligger bör ligga mellan 6,0 och 7,0. För att få en korrekt bild av jordens tillstånd, använd en pH-mätare och utför mätningar på flera olika ställen i gräsmattan.

Håll ögonen öppna: Genom att regelbundet inspektera din gräsmatta kan du upptäcka och hantera ogräs tidigt.

Använd rätt verktyg: Ett ogräsjärn kan vara ovärderligt för att ta bort ogräs vid rötterna utan att störa gräsmattan.

Över-så med gräsfrö: Efter att ha tagit bort ogräs, se till att så nytt gräs för att förhindra att ogräs tar över den tomma platsen.

Mulch: Mulcning är en teknik där man låter gräsklippet ligga kvar på gräsmattan istället för att samla upp det. Gräsklippet fungerar som en naturlig gödsel och bidrar till att förbättra jordens kvalitet och näringsinnehåll.

Prova naturliga metoder: Ibland kan enkla husmorsknep som ättika eller kokande vatten vara effektiva mot ogräs på gångar och kanter.

Däremot är en gräsmatta med enbart krypven något av det tätaste och grönaste som kan tänkas i gräsmatteväg. Ett annat grässlag som fått ogrässtämpel är vitgröe, trots att en övervägande procent av landets golfgreener faktiskt består av detta gräs.

Spridning av ogräs i gräsmattan sker på flera olika sätt:

1. Ogräsfrö i gräsfröblandningen.

2. Det finns redan i jorden både som frö och rötter.

3. Ogräsfrö sprids med dressgodset.

4. Spridning med maskiner och redskap.

5. Fröspridning med djur, särskilt fåglar samt med vindar och luftströmmar.

Frö, inte minst ogräsfrö, kan vila mycket länge i väntan på lämpliga betingelser för groning, som rätt temperatur, fuktighet och ljus. Från att till synes vara ogräsfri kan en jord plötsligt förvandlas till en äng av ogräs. En nysådd gräsmatta kan vara platsen för en sådan förvandling.

Då är frestelsen stor att ta till kemiska ogräsmedel, trots att man egentligen inte tycker om att mer eller mindre farliga gifter sprids på just gräsmattan.

Klipphöjdens betydelse för ogräsbekämpning

Ofta glömmer man att det finns flera andra sätt att ta bort och bekämpa ogräs i gräsmattan. Klipphöjden har betydelse. Om man klipper mycket lågt ger några ogrässlag upp, samtidigt som gräset försvagas. Effekten kan också vara den motsatta: Att flera av ogräsen trivs med lågklippning och förökas snabbt, jämfört med vad de skulle gjort i en normalt klippt gräsmatta.

Allmänt kan därför sägas att lågklippning är ett dåligt skydd mot ogräs, som dessutom på ett häpnadsväckande sätt har förmågan att “huka” sig under gräsklipparen, hur lågt ställd den än är. Exempel på ogräs som kan huka sig är röllika (rölleka) och trädgårdsveronika (även kallad åkerveronika).

Vikten av gödsling för att bekämpa ogräs

Gödslingen stärker gräsplantans konkurrensförmåga men många ogräs växer och trivs trots att vissa, för gräsen viktiga näringsämnen saknas. Gödsling vid fel tid kan också gynna ogräsväxten.

Jordens pH-värde har stor betydelse, man kan till och med avläsa reaktionstalet på ett ungefär genom att studera ogräsfloran i gräsmattan.

Bilden visar hur en gödselspridare och vertikalskärare ser ut
Bilden visar hur en gödselspridare och vertikalskärare ser ut

Vertikalskärning och dess timing

Åtgärder som att vertikalskära och räfsa bort filten i gräsmattans botten kan främja ogräset genom att fröna då får lättare att gro än bland dött och visset material, sådant som filten består av. Dessutom utgör dressgods en förnämlig grogrund för ogräsfrö.

Genom att vertikalskära sent på våren och under eftersommaren, när ogräsen är minst aktiva, gör man åtminstone inte dessa någon tjänst.

Varaktig ogräsbekämpning

Åtgärder som att vertikalskära och räfsa bort filten i gräsmattans botten kan främja ogräset genom att fröna då får lättare att gro än bland dött och visset material, sådant som filten består av. Dessutom utgör dressgods en förnämlig grogrund för ogräsfrö.

Genom att vertikalskära sent på våren och under eftersommaren, när ogräsen är minst aktiva, gör man åtminstone inte dessa någon tjänst.

Ogräsrensning för hand

Ogräsrensning för hand i gräsmattan är en bra metod om den inte avbryts under längre tid, så att ogräset får växa och utbredas fritt.

Bilden visar hur man tar upp ogräs med ett ogräsjärn på rätt sätt.

Ogräsjärnets rätta hantering, studera bilden!

Fakta om ogräs

De allmännast förekommande ogräsen är maskros, tistel, röllika, pilört, kirskål, svalört, trädgårdsveronika, våtarv, revsmörblomma.

Ogräs kan vara sommarettårigt, övervintrande ettårigt, tvåårigt och flerårigt. Ogräs förökas antingen med frö, genom utlöpare och spridning med rötter eller genom både frö och utlöpare/rötter.

Man talar om fröogräs och rotogräs. Rotogräs är alltid svårast att bekämpa och bör helst inte finnas i jorden när gräsmattan anläggs. Vid undersökningar av jord ned till 20 cm djup har man funnit sammanlagt cirka 135.000 ogräsfrön per m² (kvadratmeter). Av dessa var över 90 procent ettåriga och de övriga fleråriga.

Innehållet av ogräsfrö i gräsfröblandningarna är alltid förhållandevis lågt. Det finns nämligen av Lantbruksstyrelsen fastställda antal som inte får överskridas. Frön av vissa, för gräsmattan “svåra” ogräs som maskros, groblad med flera finns aldrig i gräsfrö.

Bilden visar hur man tar upp ogräs med ett ogräsjärn på rätt sätt.
Illustrationen visar hur gräsplantorna står så tätt att ogräset inte kan växa till sig.

Några olika typer av ogräs

Bilden visar illustrationer på våra vanligaste ogräs: Kirskål, Aegopodium podagraria Åkertistel, Cirsium arvense Revsmörblomma, Ranunculus repens Våtarv, Stellaria media Röllika (rölleka), Achillea millefolium Maskros, Taraxacum officinale Pilört, Polygonum spp Svalört, Ficaria verna Veronika (även kallad åkerveronika), Veronica agrestis Brännässla, Urtica dioica Vinmålla, Atriplex patula så att dom blir lättare att känna igen vid ogräsrensning.

Sammanfattning: Vägen till ogräsfri gräsmatta

Här är några av de vanligaste ogräsen som kan finnas i en gräsmatta:

 • Kirskål, Aegopodium podagraria
 • Åkertistel, Cirsium arvense
 • Revsmörblomma, Ranunculus repens
 • Våtarv, Stellaria media
 • Röllika (rölleka), Achillea millefolium
 • Maskros, Taraxacum officinale
 • Pilört, Polygonum spp
 • Svalört, Ficaria verna
 • Veronika (även kallad åkerveronika), Veronica agrestis
 • Brännässla, Urtica dioica
 • Vinmålla, Atriplex patula

Att bekämpa ogräs i en gräsmatta kan verka som ett evighetsprojekt som aldrig tar slut. Men med rätt kunskap kan du skapa en tät och hälsosam gräsmatta. I denna artikel har vi gått igenom hur du klipper gräset på rätt höjd, gödsling av gräsmattor och vertikalskärning för luftning. Vi har också tagit upp hur ogräs sprider sig för att du ska kunna förebygga ogräset.

Värt att lägga på minnet är att en välskött gräsmatta är det bästa försvaret mot ogräs. Genom att hålla ett vakande öga på gräsmattan och agera direkt om du ser ogräs. Med dessa tips kan du ha en frodig grön gräsmatta som håller ogräsen borta.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se