You dont have javascript enabled! Please enable it! Dränering – så går det till | dinbyggare.se

Dränering – så går det till

Dränerad husgrund

Att dränera om en husgrund är ett omfattande arbete som sker i ett antal olika steg. Hur stegen genomförs exakt beror på vilket system man använder sig av. Det finns flera olika på marknaden och omgivande tomt, liksom grunden i sig påverkar valet.

Men det finns ändå en hel del gemensamt med hur alla dräneringar genomförs. Här är en grundläggande mall för hur det brukar gå till:

1. Marken grävs upp runt huset. Man gräver inte upp allt runt hela huset på en gång. Det skulle kunna underminera husgrunden vilket få vill riskera. Därför tar man det i flera omgångar, kanske en eller två sidor i taget. Djupet på grävningen går under själva husgrunden.

2. Dräneringsslang läggs i botten av diket med en lutning mot avlopp eller stenkista. Oftast läggs en dräneringsduk under slangen och lite grus. Duken viks sedan upp ovan slangen, som omges helt av grus. Dräneringsslangen tar hand om det vatten som kommer underifrån och det vatten som tränger neråt i marken.

3. Källarväggarna skyddas mot fukt. De kan också isoleras från utsidan.

4. Dräneringsdiket fylls med grus/singel.

5. Dagvattenledningarna dras och läggs så att vattnet leds bort från husgrunden. Det tar hand om vatten från tak och ev. asfalterade ytor. Det kan ske på flera olika sätt, bland annat genom att anlägga en dagvattenbrunn, eller dra fasta ledningar från stuprör och iväg till stenkista/kommunalt avloppssystem där så är tillåtet. I ett sådant system ska det alltid finnas inspektionsluckor så att det går att rensa systemet.

6. När dräneringen är klar fylls det uppgrävda dräneringsdiket runt huset med fyllnadsmaterial och jord. Avslutningsvis återställs markytan med tidigare material som t.ex. gräsmatta, marksten, grus, asfalt mm.

Exakt hur det går till i ditt fall kan en kunnig fackman ge dig svaret på. Anlita alltid expertis när du ska till att låta genomföra ett så omfattande arbete som en omdränering av en grund är.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se