You dont have javascript enabled! Please enable it! Skorstensrenovering - Så här underhåller och renovera du skorstenen | dinbyggare.se

Så här underhåller och renovera du din skorsten

Renoverar skorsten

Skorstenen är på ett sätt husets hjärta. Den för bort rökgaser, fukt och “gammal” luft. Är ditt hus byggt med skorsten bör du därför underhålla och vårda den väl genom att ge den en årlig översyn, sota den regelbundet och reparera mindre skador så fort du ser dem.

Sköter du skorstenen på ett riktigt sätt kan du under många år undvika en kostsam skorstensrenovering. Inte minst med tanke på de säkerhetsregler som finns är det mycket viktigt att skorstenen hålls i god kondition – annars får du inte lov att elda i den.

Skorstenen är inte alltid så rak som den ser ut. Dessutom består den ofta av flera kanaler – sex stycken är vanligt – som var och en har sin egen funktion. En kanal är säkert ansluten till köksfläkten, för att leda bort matos, och en annan leder bort fukten i t ex badrummet. Vi vet alla att det kommer rök ur skorstenen, men faktum är att de flesta kanalerna i en skorsten har helt andra funktioner.

Rökkanalen är trots allt den kanal som utsätts för hårdast slitage. Den är också upphov till de flesta skador på murstocken och den kanal som gör att kraven på skorstenar är så höga. Kraven är uppställda med utgångspunkt för om det värsta händer. Därför kan en del bestämmelser verka onödiga.

Soteld i skorstenar uppstår dessvärre oftare än man tror och vid en sådan brand är händelseförloppet mycket snabbt. Inom två minuter är temperaturen uppe i mellan 1100 och 1300 grader. l en sotbrand är det tjärbeläggning, sot och annan brännbar beläggning som antänds.

Därför är det naturligtvis mycket viktigt att låta sota skorstenen regelbundet. Men det är minst lika viktigt att du eldar din spis eller panna ofta och på ett riktigt sätt.

Använd torr, fin ved och elda med bra drag i skorstenen. Se dessutom till att elden inte “småbrinner” utan att brasan har en klar och fin låga. Eldar du på det sättet minskar du risken för tjär- och sotbeläggning. Dessutom ryker det mindre, vilket säkert grannarna uppskattar.

De flesta större reparationer i skorstenen bör du lämna till fackkunnigt folk. Mindre skador på skorstenen kan du däremot laga själv. Dessutom finns det en del förebyggande åtgärder förutom det där med eldningen – som du kan göra för att rökkanaler och murstock ska hållas intakta under många år.

arbetssakerhet-allmant

Det här behöver du när du ska renovera och underhålla en skorsten:

Verktyg:
1. Avbitare 2. Putsslev och murslev el. stålskånska 3. Hink 4. Vattenkvast 5. Rivbräda 6. Mejsel 7. Murarhammare 8. Borste 9. Fogslev eller fogsticka 10. Kniv 11. Stege.

Material:
Finmaskigt hönsnät, Stålvajer, Putsbruk, Murbruk, Tegelsten med max 21 hål, Frigolit, Rep, Skyddsplast eller presenning.

Sprängskiss över skorstenskanaler i ett hus

Sprängskissen visar vilka funktioner de olika kanalerna i en skorsten kan haSprängskissen visar vilka funktioner de olika kanalerna i en skorsten kan ha. Du kan också se att en kanal sällan är helt rak. Utan rensluckor kan det bli stora problem om det t ex sitter ett fågelbo i en pipa.

En kanal som inte är ansluten till en eldstad kan vara ansluten till mer än en funktion. Det bästa och vanligaste är dock att varje kanal har sin egen funktion.

Värt att påpeka är att oljepannans varma rökgas fungerar som en hjälpfläkt för ventilationen i självdragsventilerade hus. Rökkanalen värmer upp luften i intilliggande ventilationskanaler, vilket förstärker ventilationen, även så kallad “skorstenseffekt”.

 

Foga om skorstenen

Märker du att fogarna i den murade skorstenen har börjat lossna här och där bör du foga om dem snarast. Skorstenen får inte läcka någonstans för att förbli godkänd. Tänk på att köpa murbruk som tål både frost och värme när du underhåller din skorsten.

För att fogen ska fästa och bränna ordentligt är det dels viktigt att du vattnar ytan innan du petar in nytt bruk, dels att du håller fogbruket fuktigt de tre första dygnen efter arbetet. Du kan antingen vattna fogen med jämna mellanrum eller – vilket är betydligt smidigare – täcka över fogarna för att förhindra alltför snabb avdunstning.

Skydda kanalerna med nät

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med stora bekymmer för en husägare. Framförallt kajor och starar bygger ofta sina reden i skorstenar. De släpper ner mängder med pinnar i pipan och efter ett par år har det bildats en rejäl propp i kanalen. Ett hus som stått oeldat i många år kan ha en fullständigt igentäppt skorsten.

Skorstensfejaren kan ev hjälpa dig med ett speciellt redskap – ett slags ankare med hullingar. Hjälper inte detta måste man göra hål i murstocken för att kunna rensa rent. Den i särklass bästa metoden i förebyggande syfte är att täcka skorstensöppningen med nät. Ett sådant hindrar effektivt alla fåglar med bobyggarambitioner att sätta sina planer i verket.

Gör ett skydd av nät över skorstenskanalerna

Skydda skorstenen mot fågelbon

1. Skydda mot fågelbon genom att täcka med kraftigt hönsnät. Klipp till fyra rejäla bitar som täcker varje kanal.

Klipper nätet med en avbitartång

2. Klipp med en avbitartång upp alla hörnen och vik upp nätbitarnas kortsidor.

Korg av hönsnät

3. Vik därefter upp alla långsidor så att nätbitarna bildar en liten korg. Kontrollera passningen och justera ev hörnen.

För ner nätkorgarna i kanalerna.

4. För ner nätkorgarna i kanalerna. Var noga med att korgarna är lite koniska och spänner lite mot kanterna så att de inte faller ner.

Foga om skorstenen

Kratsa ur den gamla fogen

1. Kratsa ur den gamla fogen med t ex en mejsel. Urgröpningen bör vara minst 2 cm.

Borsta rent ytan med en vattenkvast och förvattna

2. Borsta rent ytan med en vattenkvast och förvattna för att bruket ska fästa ordentligt.

Peta in murbruket i fogarna med fogslev

3. Blanda till bruket och peta in det i fogarna med fogslev eller fogsticka. Se till att du får bruk i hela urgröpningen.

Stryk därefter med en fogpinne över ytorna

4. Låt därefter urgröpningen torka något och stryk därefter med t ex en fogpinne över ytorna. För äldre skorstenar med runda fogar finns speciella verktyg.

Laga putsen

Använda mursleven eller en stålskånska för att slå på bruket

1. Putsa 1-2 mm med utspätt bruk för att skorstenen ska bli tät. Du kan antingen använda mursleven eller en stålskånska att slå på bruket med.

Kvastar ytan jämn

2. För att ytan lätt ska kunna formas ska den inte torka efter tunngrundningen. Kvasta ytan jämn och fin med en kvast och låt torka något.

Använd ett rivbräde och arbeta med cirkelrörelser

3. Använd sedan ett rivbräde och arbeta ytan med lugna, cirklande rörelser tills den nya putsen har samma struktur som den gamla.

 

Värt att veta

Du kan få olika slags problem med kanalerna beroende på vad de är anslutna till. En kanal ansluten till en gaseldad panna kan få kondens om ventilationen är för dålig. En rökkanal ansluten till vedeldad anläggning får kraftig tjärbeläggning om du eldar med våt ved eller låter elden pyra istället för att brinna med klar låga.

I kanaler som är anslutna till ventilationen i huset samlas lätt damm, smuts och fett. Se därför till att exempelvis spisfläktens och torktumlarens filter hålls rena.

Laga putsen

Murstocken ska, som ännu en brandskyddande åtgärd, vara putsad i hela sin längd. Det finns dock några undantag från denna regel som en skorstensfejarmästare kan berätta mer om. Vänd dig t.ex. till Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund i Stockholm om du är osäker.

När du ska laga sprickor i putsen måste du först hacka bort putsen 3-4 cm runt sprickan eller hålet. Den gamla putsen ska sitta helt fast. Borsta bort putsbruk och blöt upp lagningsstället. Blanda därefter till putsbruk som är avsett för kraftiga värmeväxlingar.

Mura om skorstenen

Den del av skorstenen som är ovan tak kan du mura om, ifall den blivit eftersatt under flera år. Är det många fogar som har släppt, och kanske stenar som behöver bytas ut, gör du klokt i att göra denna mera omfattande renovering.

Eftersom du inte får göra några förändringar i murverket är det viktigt att du noterar murförbandet det sätt på vilket stenarna ligger så att du kan mura upp skorstenen igen på exakt samma sätt.

Det är också viktigt att du använder frosttåliga stenar och bruk. Stenarna bör dessutom vara av samma sort som skorstenen redan är murad med. Det är vanligt med massivtegel, men håltegel med upp till 21 hål är tillåtet.

Frigolitskydd

Skär till frigolit som skydd så att inte bruk och tegelstenar faller ner i kanalerna

1. För att förhindra att bruk, stenar mm faller ner i kanalerna bör du skära till ett skydd av frigolit. Gör ett hål i mitten och trä ett rep genom hålet.

Tryck ner skyddet i skorstenen

2. Slå en knut på repet som är större än hålet och tryck försiktigt ner skyddet 3-4 skift i skorstenen. Kontrollera att frigoliten täcker kanalen.

Ta ner skift

Ta ner ett skift i taget

1. Ta ner ett skift i taget och notera hur murförbandet ligger. Detta är viktigt eftersom en sten som läggs fel kan äventyra stadgan i murverket.

Rengör stenarna från gammalt murbruk

2. Rengör de hela stenarna helt från gammalt murbruk.

Mura upp skorstenen på nytt

Se till att du får tillräckligt med bruk i alla fogar

1. Vid uppmurningen är det viktigt att du följer det murnings-schema du gjort upp – skift för skift. Se till att du får tillräckligt med bruk i alla fogar.

Kontrollera så att skiljetungsväggarna är raka

2. Kontrollera därefter att väggarna mellan de olika kanalerna är helt raka och ligger rätt enligt det gamla murförbandet.

Dra skyddet uppåt efterhand som du murar

3. Skydda med frigoliten kanalerna från nerfallande murbruk. Dra skyddet uppåt efterhand som du murar. Skrapa bort överflödigt bruk med pinnen och mursleven.

Fogstryk med en fogpinne

4. Fogstryk med en fogpinne eller fogslev på samma sätt som de gamla fogarna. Vänta med att elda tills bruket torkat helt.

Varning!

Du får inte elda med hushållsavfall, som t ex mjölkkartonger och plastförpackningar. Dessa utvecklar farliga gaser som är direkt hälsovådliga. Dessutom får du beläggningar i rökkanalen, som direkt eller indirekt kan leda till sotbrand.

Provtryckning av skorsten

Du bör låta skorstensfejaren provtrycka din skorsten om du ska installera en ny panna, sätta in en braskassett i öppna spisen eller ändra anläggningen på annat sätt. Fungerar skorstenen dåligt, är det också all ide att låta provtrycka den.

Provtryckning innebär att en skorstensfejare täcker skorstensöppningen uppe på taket medan en annan skorstensfejare som befinner sig inne i huset startar en fläktdriven rökalstrare och fyller skorstenen med rök. Vid det övertryck som bildas undersöker man hela murstocken noga, dels genom att se om rök läcker ut vid t ex bjälklagsskiftningar, dels om man kan känna rökos utmed skorstenen.

Man undersöker också att de olika kanalerna inte läcker sinsemellan. Om någon kanal i skorstenen släpper ut rök bedömer skorstensfejaren vilka åtgärder som måste vidtas.

Om skadan är liten kan man utföra en s.k. skorstenstätning av skorstenen med godkänd metod. Denna innebär att man ger insidan en ytbehandling med ett keramiskt bruk. Insatsrör i skorstenen får användas i två fall, dels vid reparation av skadad rökkanal i en tegelskorsten och dels för att förebygga kondensering.

I det första fallet godtas insatsröret som enda reparationsåtgärd om skadorna bara är mindre otätheter som inte beror på konstruktiva fel hos skorstenen. Vid sprickor vid bjälklags-genomgångar, sönderbrytningar vid upplag och fästen samt vid större sprickor och dyligt måste man dessutom vidta särskilda reparationsåtgärder.

Det andra fallet när insatsrör får användas är för att förebygga kondensering. Röret godtas då i en rökkanal som vid besiktning och täthetsprövning konstaterats vara felfri och tät. Trots att du har en hel och nysotad skorsten och eldar på rätt sätt kan det ryka in eller vara dåligt drag.

Detta beror sannolikt på att det kan finnas för lite tilluft i fastigheten, ett högre hus eller ett högt träd i närheten. Vid “fel” vind rasar vinden ner i skorstenen, där det då bildas turbulens.

Skydda skorstenen med en skorstenshuv

Skydda skorstenen med ett skorstensskydd om du installerat bergvärme, el-värme eller fjärrvärmeOm du tagit bort oljepannan och installerat el-värme, fjärrvärme eller bergvärme och inte eldar mer än normalt i öppna spisen eller kaminen, så används inte skorstenen i egentlig mening, därför bör du skydda den med ett skorstenshuv.

Är huset byggt innan 1965 är skorstenen ofta en del av husets ventilations system, därför är det extra viktigt att skydda den så den inte förfaller. En fuktig skorsten kan bli en perfekt grogrund för olika typer av alger och mögelsvampar.

Drabbas du av skador på skorstenen så leder det ofta till en sämre funktion. Detta kan innebära en sämre inomhus miljö och i slutänden ohälsa, både för huset och för den som bor i det.

Värt att veta

Du är skyldig att hålla skorstensfejaren med en eller flera stegar, så att han kan utföra sitt arbete på ett betryggande sätt. Detta innebär bl a att stegen upp till taket ska vara fast förankrad om fasaden är högre än 4 meter. En lös stege ska alltid vara försedd med ett tillförlitligt glidskydd upptill – och även nertill, om underlaget är exempelvis plattor eller stenhäll. Takstegen får inte hänga över taknocken utan ska vara fast monterad.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se