Rätt skorsten till rätt kamin – Tips när du ska välja

Modulskorsten

Nymonterad modulskorsten till braskamin.

Artikeln uppdaterad: 2023-11-30

Skorstenen är en viktig del av ett hus. Den är nödvändig vid alla typer av braskaminer, eldstäder och vedeldade don för att leda ut rökgaser från huset. En vacker skorsten är en prydnad i sig för huset, och en funktionell och hel skorsten en viktig brandsäkerhetsfråga.

Men något kanske inte många tänker på är vikten av att ha rätt skorsten till rätt kamin. Det är inte alltid vare sig bra, säkert eller effektivt att välja vilken skorsten som helst.

Murade skorstenar

Den murade skorstenen är det som vi vanligtvis tänker oss som en skorsten..Den stora fördelen med en murad skorsten är att den i sig hjälper till att värma upp huset, eftersom den i sig lagrar värme.

Det gör den dessutom underifrån, eftersom en murad skorsten måste byggas från botten av huset. Skorstenen innehåller vanligen sex till åtta kanaler.

Det gör det möjligt att ansluta flera eldstäder till skorstenen. En eldstad per rökkanal får plats. Materialet som används är ofta pimpsten, men vanliga tegelstenar, keramik och leca förekommer.

En variant av den murade skorstenen är den så kallade blockskorstenen. Den levereras i sektioner så att det är lätt att bygga upp den korrekt. Blocken sätts ihop som Lego ungefär.

Stålskorsten med stålkonstruktion

En skorsten behöver däremot inte vara av murad sten. Det räcker fint med en stålkonstruktion av rör som leder ut röken på utsidan av huset. Det finns en mängd olika stålskorstenar på marknaden och de flesta är relativt enkla att installera.

Installationen kan i princip ske var som helst i huset. Det måste dock ske på ett sätt som inte riskerar huset eller invånarna i det. Därför finns det en hel del regler om hur denna stålkonstruktion ska vara konstruerad och tillverkad och hur den ska monteras för att anses säker.

Det gäller både inne i huset och det som sticker upp ovanför det. En stålskorsten kan antingen vara godkänd för att ligga an mot brännbara material, eller så behövs en form av isolering runt skorstenen för att skydda huset mot värmen som alstras.

Det gäller att följa bruksanvisningarna noga. De skorstenar som får ligga an mot brännbart material, kan ändå, trots försiktighetsåtgärder orsaka stor skada om en skorstensbrand utbryter. Minsta miss i en sådan konstruktion ger en stor risk.

Säkerhetsaspekter

Alla skorstenar som säljs i form av moduler på marknaden måste uppfylla ett antal höga säkerhetskrav. Annars kan de orsaka brand- och rökskador. Det är också viktigt att skorstenen har de mått som krävs.

Oavsett vilken modell av skorsten som väljs är det viktigt att den går en bit över taknocken. Den ska dessutom vara minst en meter hög ovan själva taktäckningen.

Om inte detta uppfylls kan inte skorstenen godkännas. Det ska också finnas inspektionsluckor att tillgå för husägaren och sotaren så att statusen på hela skorstenen kan kollas av.

Om en murare uppför en skorsten sten för sten är det viktigt att han eller hon också bygger enligt de normer och regler som finns för skorstensbyggnationer.

Vilken skorsten ska man välja?

När ett hus byggs från grunden och när det byggs till är det lämpligt att installera en murad skorsten. Välj helst en skorsten med flera kanaler, så att det går att bygga ut eldstadssystemet för flera värmekällor om så skulle behövas eller önskas.

Fördelen med de murade alternativen är att de i sig fungerar som jättelika radiatorer i ett hus. Dessutom värmer de upp huset hela vägen från botten till taket.

I ett redan färdigställt hus är det enklast och billigast att installera en stålskorsten. Det kräver minimalt med arbete, vilket håller nere totalkostnaden. Därför kan valet av en stålskorsten vara ett hett alternativ även vid nybyggnationer.

En av de stora fördelarna med en stålskorsten är också att eldstadens placering inte blir begränsad till där skorstenen finns. Det går att sätta den näst intill var som helst, vilket ge en frihet som många eftersträvar.

Dimensioner

Alla skorstenar passar inte alla braskaminer, eller för den delen en ved- eller pelletseldad central anläggning. Skorstenen måste vara dimensionerad för den eldstad som ska användas. Det finns en hel del regler och rekommendationer vad gäller storleken.

Effekten i kaminen, längden på skorstenen och huruvida det handlar om en kvadratisk rörgång som i den murade skorstenen eller rund som i stålskorstenen påverkar vilken storlek som krävs.

Det gäller att avpassa kanalen rätt. För stort rör ger inte samma effekt på utsuget som ett mindre, samtidigt som ett mindre inte räcker till för att ta emot all rök som kan bildas. Standarden sätts av svensk byggnorm.

Prata alltid med en fackman angående kombinationen kamin/eldstad och skorstensval inför en nybyggnation.

Att installera skorsten

En skorstensinstallation kräver alltid en fackmans händer, eller motsvarande, för uppgiften. Det gäller både stålrörsmodeller och murade alternativ. I vissa fall är uppbyggnaden så enkel att en händig person kan göra det själv, men då behövs kunskap, kompetens och noggrannhet.

Det gäller både planeringen av var den ska sättas och själva installationen. Ta fram husets ritningar så blir arbetet mycket lättare. Att det är att föredra en fackman för uppgiften beror på att anslutningen är så enormt viktig.

Om det blir fel, kan hela huset brinna upp, eller så kan personer i huset bli förgiftade av kolmonoxid eller rökgaser. Det är inga roliga scenarion.

Därtill behövs nästan alltid åtminstone en bygganmälan till kommunen. Först när bygganmälan lämnats in kan arbetet påbörjas.

Efter avslutat arbete behöver distriktets sotare gå igenom systemet för att kunna godkänna det.

Renovera en skorsten

Skorstenar håller länge, men till slut tröttnar de och börjar läcka och krackelera. Istället för att byta ut den murade skorstenen går det nästan alltid att renovera den.

Det görs genom att kanalerna eller utgångarna tätas inifrån. Det kan ske med ett särskilt material eller med insatsrör. Med lite puts på det och kanske lite byte av stenar så blir skorstenen som ny igen. Att montera en skorstenshuv på skorstenstoppen förlänger livslängden på skorstenen.

Det är ofta bra mycket billigare att renovera än att bygga helt nytt. Om en murad skorsten sedan sköts rätt håller den i väldigt många år.

En stålskorsten kan rosta med tiden. Då går det att byta ut specifika delar på skorstenen för att åter få den i funktionsdugligt skick.

Vanliga frågor och svar

Hur väljer jag rätt dimension på skorstenen?

En tumregel vid val av storlek på skorsten är att skorstenens diameter ska vara lika stor eller något större än kaminens rökrörsutgång. Skorstenens storlek brukar alltid stå i kaminens dokumentation eller monteringsanvisning. Är den svårt att hitta rätt dimension kan du även besöka kamintillverkares hemsida.

Har du en äldre kamin och inte har kvar dokumentation för den kan du använda ett skjutmått och mäta diametern på kaminens rökrörsutgång. Känner du dig osäker ska du kontakta en sotare eller skorstensleverantör för rådgivning.

Hur underhåller man en skorsten?

Att underhålla en skorstenen är alltid viktigt. Dels för att förbättra eldningseffektiviteten och för att förebygga brandrisk. En skorsten ska sotas och rengöras regelbundet för att ta bort sot och tjärbildning. Sotningsintervalerna beror på hur ofta man eldar i sin kamin, men en tumregel är en till två gånger per år. Rådgör med din skorstensfejarmästare.Viktigt

– Materialbestämmelser, lagar, regler, rekommendationer och arbetsmetoder ändras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se