Bostadsventilation – Tips på bra ventilationssystem

Bostadsventilation

För att få bra luft inomhus krävs god bostadsventilation. En dåligt fungerande bostadsventilation kan innebära ökade energikostnader för husägaren. Fungerar inte bostadsventilationen kan huset få fuktskador, ökad tillkomst av kvalster och högre radonhalter.

Ventilationen i husen är till för att byta ut förorenad och skämd inomhusluft mot renare uteluft. Många av föroreningarna får vi bland annat genom matlagning, tvätt och rökning. I många hus är kondens på fönster ett problem. Kondensen kan vara ett tecken på att ventilationen i huset är dålig.

Några snabba kontroller du kan börja med

– Kan varmluften från radiatorer (elementen) svepa förbi fönsterbänken och värma fönstret, eller är springan mellan fönsterbänken och väggen för litet? Det bör vara ett hål i fönsterbänken som leder den varma luften från radiatorerna upp mot fönstret.

– Ligger gardiner för nära fönstret? Gardinen kan hindra den varma luften att nå fönstret.

– Hur lång tid tar det innan kondensen på badrumsspegeln är borta efter dusch eller bad? Om bostadsventilationen är tillräcklig ska den vara borta efter ca 20 minuter. Mycket kondens kan vara ett tecken på att ventilationssystemet behöver ses över och kanske förbättras.

– Fungerar köksfläkten tillfredställande? En köksfläkt med utsug blir en fläktstyrd frånluftsanordning och en hjälpfläkt till bostadens ventilation och en köksfläkt av utsugsmodell hjälper till att suga upp och föra bort stora mängder vattenånga.

Börja med enkla åtgärder

Har huset ett mekaniskt ventilationssystem är det viktigt att regelbundet rengöra och se över kanalerna, men det finns idag inget krav på detta. Skälet är att god bostadsventilation ligger i husägarens eget intresse och behöver därför inte regleras. Det äldsta, men fortfarande vanligaste systemet för att ventilera småhus är självdragsventilationen. Vid självdrag förs tilluften in i huset genom otätheter och springor.

Olika ventilationssystem för bostadsventilation

När det gäller bostadsventilation finns det tre olika typer av ventilationssystem:

– Självdragsventilation
– Mekaniskt frånluftsventilation
– Mekaniskt från- och tilluftsventilation

Den typen av bostadsventilation som är vanligast av dessa systemet är självdragsventilationen.

Självdragsventilation

Bostadsventilation med självdragsventilation innebär att den varma inomhusluften (frånluft) stiger uppåt, ofta sker detta i separata frånluftskanaler eller via skorstenens ventilationskanaler. Luften som förs ut genom kanalerna måste ersättas med ny frisk luft (tilluft) utifrån. Den kommer ofta in genom otätheter, vädringsfönster eller speciella ventiler.

Ett självdragssystem är starkt beroende av väderleken. Vid blåsig väderlek får man stor luftväxling, men vid varmare väderlek och vindstilla kan ventilationen avstanna nästan helt. Detta gör att det ofta är svårt att påverka självdrags-ventilationen, speciellt om tilluften enbart kommer in i huset genom otätheter.

Undersökningar visar att självdragsventilationen är den typ av system för bostadsventilation som belastas med flest fel av de olika ventilationstyperna. Det finns några åtgärder man kan göra för att förbättra självdrags-ventilationen:

– Täta fönster och dörrar

– Montera tilluftsventiler. Det finns termostatstyrda självreglerande friskluftsventiler som anpassar lufttillförseln efter utetemperaturen. Det ger en årstidsanpassad och väl avvägd friskluftsventilation.

– Åtgärda byggnadstekniska brister, som t ex dålig isolering av vindsbjälklag.

Om du har bostadsventilation med självdragsprincipen bör du vara försiktig med tilläggsisolering av vindsbjälklaget eftersom skorstenen blir kallare vid övergång till bergvärme, fjärrvärme eller vattenburen elvärme. Vindsutrymmet påverkas av att skorstenen blivit kallare, vilket gör att den varma luft som “stiger” upp genom vindsbjälklaget, snabbare kan kondensera på vinden och ge upphov till fukt och mögelproblem.

Det är därför viktigt att man ser till att till- och frånluftsventilationen fungerar som den ska innan man tilläggsisolerar vindsutrymmet. Det kan vara svårt att få självdragsventilationen att fungera tillfredsställande året om.

Problem med fukt på vinden kan avhjälpas genom förbättrad bostadsventilation så att den varma fuktiga luften ventileras bort genom din skorsten innan den når vindsutrymmet.

Mekaniskt frånluftssystem

Många småhus byggda efter 1960-talet har bostadsventilation med så kallat mekaniskt frånluftssystem. Inomhusluften (frånluften) sugs då ut med hjälp av en fläkt genom kanaler från kök, bad, toalett och tvättstuga.

Tilluften kommer in på samma sätt som i ett självdragssystem – genom vädringsluckor, ventiler eller otätheter. I hus med frånluftssystem har man bättre möjlighet att styra ventilationen och reglera luftflödet.

För att få en bra bostadsventilation vid mekaniskt frånluftsystem måste huset vara någorlunda tätt. Om man får problem med ventilationen eller att den inte fungerar korrekt kan man göra samma åtgärder som vid självdragsventilation. Utöver egna åtgärder kan man behöva fackmannahjälp för att:

– Installera en reglerbar fläkt
– Injustera luftflöden i systemet
– Installera värmepump för att utnyttja värmen i frånluften till att värma varmvatten eller radiatorsystemet.

Mekaniskt från och tilluftssystem

I hus där man har bostadsventilation med s.k. mekaniskt från och tilluftssystem tillförs tilluften (utomhusluften) med hjälp av fläktar. En fördel med detta system är att man kan förbehandla den luft som tas in i huset. Tilluften kan filtreras, värmas och ev kylas.

Eftersom mekaniskt från och tilluftssystemet är tekniskt komplicerat krävs det regelbunden tillsyn och rengöring av don, kanaler, filterbyten och injustering. Fungerar inte det här ventilationssystemet krävs det oftast hjälp från en fackman.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se