You dont have javascript enabled! Please enable it! Om vattnet fryser - Så här gör du! | dinbyggare.se

Om vattnet fryser

Fruset vatten med istappar i hängränna

I den här artikeln hittar du utförlig information och värdefulla tips om vad du kan göra om vattnet fryser i villan eller fritidshuset.

I alla hus finns det en risk för att vattenrören ska frysa. I stort sett är risken lika stor i nybyggda som i äldre hus. Allra störst är frostrisken i unga hus där isoleringen inte har hunnit testas än. Efter renoveringar är det även lätt hänt att man rubbar äldre isolering och på så sätt orsakar köldbryggor.

Bortsett från extremt låga temperaturer, som givetvis är den utlösande faktorn, är frostskador så gott som utan undantag en följd av brister i rörens isolering. De mest utsatta rören är de som ligger längs en källare eller bottenvånings ytterväggar och de som är dragna i ouppvärmda vindsutrymmen, till exempel nära takfoten.

I princip fryser vattnet lika lätt i kopparrör eller stålrör som i rör av plast. Däremot kan plaströr tåla större påfrestningar innan de sprängs, men bara under förutsättning av de inte är metallarmerade.

Fruset vatten i stuprör

Fruset vatten utan läckage

1. Om en ispropp har stoppat vattenflödet utan att skada röret, lokalisera om möjligt proppen så att du snarast kan förstärka den bristfälliga isoleringen.

2. Öppna närmaste tappkran efter isproppen.

3. Se till att vatten kan samlas upp när passagen blir fri.

4. Tina proppen med varmluft eller med i varmvatten upphettade trasor.

5. Låt vattnet flöda sakta, så att inte nya isproppar bildas.

6. Förstärk eller byt isoleringen på den utsatta rördelen.

Fruset vatten vid läckage

1. Om ett vattenrör har sprängts av en ispropp, stäng av huvudkranen.

2. Samla upp eventuellt utrunnet vatten i hinkar eller andra tillgängliga kärl. En vanlig sopskyffel kan användas som öskar.

3. Torka upp resterande vatten med hushålls eller toalettpapper, trasor eller annat starkt sugande material.

4. Kontakta en rörmokare som kan byta ut den skadade rördelen. Du kan även reparera skadan själv.

5. Vid svårare översvämningsskada, ring larmcentralen för eventuell länspumpning. Större vattenmängder kan du knappast hantera själv.

6. Kontakta ditt försäkringsbolag.

7. Isolera det utsatta röret, så att inte frostskadan kan upprepas.

Stora krafter frigörs när vattnet fryser

När vatten fryser ökar dess volym med ca 10 procent. Står vattnet då i ett rör släpps mycket starkare krafter lösa än man kanske tror. Utsätts vattenröret för fortsatt kyla under längre tid och kanske ännu lägre temperaturer, ökar dessutom trycket successivt. Till slut håller inte röret för påfrestningen, utan spricker.

Vad som då händer är inte svårt att räkna ut. Så länge isproppen fungerar som en kork händer inte mycket mer än att kranarna förblir tomma hur mycket man än öppnar dem. Men när sedan isproppen smälter eller brister, sipprar eller rinner det mesta av det vatten som finns i ledningarna ut via skadan i ledningen.

Vill det sig illa kan det röra sig om många liter vatten som kan flöda ut över golv, gå ner i trossbottnar och till och med skada underliggande våningar. En ofrånkomlig huvudregel vid frostskador på VA-ledningar är därför att man reagerar och arbetar snabbt för att minska skadornas omfattning.

Det kan alltså löna sig att vara särskilt observant den första kalla vintern efter en nybyggnad, renovering eller reparation. Minskar trycket i vattenledningen märkbart kan detta vara ett tecken på att en ispropp håller på att bildas. Kan den då lokaliseras och tinas upp innan röret sprängs, slipper man mycket besvär och stora kostnader.

En rörisolering mot frost är inte alltid en garanti för att rören inte kan sprängas, men en sak kan man vara helt säker på. Det krävs fler köldgrader och längre tid för att isproppar ska bildas. Rörskålar (1) av bland annat isolerande plaster som tejpas i skarvarna, är ett bekvämt isoleringsmaterial. Ofta används mineralull.

I uppvärmda utrymmen bör det finnas gott om fritt utrymme vid kopplingarna (2). I ouppvärmda utrymmen ska isoleringen vara heltäckande (3) även, som här, kring ett expansionskärl.

Tina rör med hårtork

Det största problemet med frusna VA-ledningar är oftast att hitta isproppen. I de flesta fall är det nämligen en enda propp som orsakar stoppet. Det säkraste sättet att lokalisera den är att öppna kran efter kran och på så sätt sålla bort de fungerande ledningsdelarna. Det kan också vara möjligt att knacka på röret och lyssna sig fram till det dovare ljud som oftast röjer den hårda proppen.

Dessvärre har man inte alltid så lång tid på sig. Under tiden som man söker efter isproppen växer den, varvid sprängningsrisken ökar.

Som har nämnts tidigare, är det inte bara farligt utan till och med oförsvarligt att tina frusna VA-rör med hjälp av värmen från en öppen låga. Alltför många eldsvådor har sin upprinnelse i sådana försök. I stället bör man ta till mer ofarliga metoder.

Ett effektivt sätt är att doppa trasor i hett vatten, vrida ur dem och linda dem omkring röret. Enda nackdelen är att det tar lite tid, eftersom trasorna svalnar fort och då måste ersättas med nya.

Ett annat effektivt sätt är att använda hårtorken. Koppla loss värme och luftslangen från huvan och låt den varma luften svepa över röret.

Varning

Försök aldrig att tina frusna vattenrör med hjälp av öppen eld, till exempel en blåslampa. Även om man är aldrig så försiktig innebär varje sådant försök en överhängande brandrisk. Lämna aldrig ett hus en längre tid under vintern utan att tömma vattenledningssystemet, inklusive varmvattenbehållaren och eventuella såvida inte systemet skyddas av ett eldrivet frostsäkerhetssystem.

När man lämnar fritidshuset ouppvärmt över vintern är risken stor att vattenledningarna fryser sönder. Det kan man emellertid undvika genom att tömma systemet, alltså inte bara ledningar utan även varmvattenbehållare, expansionskärl, toalettstolar, vaskar och brunnar.

Många drar sig dock för detta, eftersom kloaklukt kan tränga ut genom bland annat öppna WC-kanaler. Men även detta problem kan elimineras. Fyll bara vattenlåsen med glycerin eller andra vätskor som inte kan frysa.

Varning!

Fuktskador är komplexa och svåra att härleda och kräver specialistkompetens. Kontakta därför alltid en besiktningsman för fuktskadeutredning när du misstänker fuktskador.


Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se