Taksäkerhet – Hur säkert är ditt tak egentligen?

Taksäkerhet med takbrygga

Taket är en av de farligaste platserna på huset. Det är inte enbart farligt att gå upp på taket utan adekvata förberedelser. Det som hamnar på taket, och sedan kommer ner igen kan också generera skador, i form av istappar, snöras och mycket annat.

Därför finns också en mängd säkerhetsregler, liksom säkerhetsanordningar att installera för att minska risken för olyckor. Hur säkert är ditt tak egentligen?

Regelverk

Regelverket kring takanordningar för skydd för den som ska beträda taket gäller nästan alla hus i vårt land. Taket ska vara säkert att beträda för sotare och vid snöröjning och reparationer, oavsett vem som utför arbetet. Det ses som en arbetsplats.

Vilka regler som finns regleras i Plan- och Bygglagen samt i Boverkets föreskrifter. Reglerna ser lite olika ut beroende på hur högt huset är. Är huset mer än åtta meter i höjd, gäller särskilda regler.

Rent allmänt kan dock sägas att taket ska vara halksäkert och att en normalperson inte ska kunna trampa igenom taket när de vistas på det.

Det ska också finnas vissa tillträdesanordningar och skyddsanordningar på plats, och dessa måste hålla god standard.

Vanliga bostadshus

På ett hus som är upp till åtta meter högt och som inte har en skarpare takvinkel än 45 grader är det lämpligt med taksteg kompletterat med en förankringsanordning för säkerhetslina.

Det går också fint att ha en takstege försedd med en nockkrok. Den stegen är billig och enkel i sin konstruktion. Den läggs helt enkelt över nocken på taket.

Det kan vara lämpligt att kombinera stegen med anläggningsbeslag för att inte stegen ska skada själva taket om stegen inte redan är försedd med sådant. Stegarna är lämpligtvis tillverkade i stål alternativt aluminium.

Förankring och tillträde

Förankringsanordningen för en livlina ska göra det möjligt att använda säkerhetslinan över hela taket på ett säkert sätt. Det duger därför inte att låta till exempel skorstenen vara förankringen.

Däremot kan väl fastsatta gångbryggor, nockräcken, takstegar och fästöglor ses som förankringsanordningar. För att komma upp på själva taket kan en lös stege användas. Den ska mäta tillräcklig höjd (vara en meter över takfoten) och ha ett ordentligt glidskydd.

Det får inte finnas någon risk att stegen bär iväg. Glidskydden är en billig investering som verkligen minskar risken för olyckor. Därför bör alla hus ha en sådan.

Högre hus och skorstenar

Om taket är högt (över 8 meter) eller mycket vinklat räcker det inte med att lösa tillträdet via lösa stegar och taksteg. Då måste fasta stegar monteras, ibland ska de även vara försedda med fallskydd.

En lucka i taket eller i ytterväggen kan däremot användas istället för den fasta stegen upp till själva taket. Då måste det också vara säkert att gå från lucka till tak och sedan vidare på taket.

Skorstenen behöver också säkras upp. Om skorstenen är hög, över 1,2 meter ska också en fast stege sättas på skorstenen. Den ska också ha en handledare och en ståplatta.

Snörasskydd

Få tak har idag ett snörasskydd. Det behövs inte alltid, men i vissa fall är det motiverat med ett snörasskydd. Om det finns en risk för att stora snömängder rasar ner på en person, är det vettigt och enligt regel att installera ett sådant. Det gäller inte minst vid entréer.

Hur ett snörasskydd ser ut varierar något och skydden kan delas in i tre olika grupper: räcke, gallerdurk alternativt profildurk. De ser lite olika ut i designen, men fyller alla samma funktion – snön kan inte rasa ner från taket.

Ett allt för kort snörasskydd håller däremot inte för de påfrestningar en snörik vinter kan erbjuda. Se alltid till att dimensionera snörasskyddet ordentligt. Det kan handla om att ha två stycken ovan varandra, eller att låta snörasskyddet spärra snöfallet utmed en hel sida, istället för enbart där snön inte ska falla.

På ett längre snörasskydd, eller om två snörasskydd placeras ovan varandra på hustaket, fördelas tyngden från snön mycket bättre.

Att köpa produkter för taksäkerhet

Taksteg, stegar och glidskydd är ganska billiga investeringar. Det är därför lite förvånande att det fortfarande finns så många hus som ändå inte har godkända anordningar för arbete på taket.

I flera fall tvingar dock sotningsdistriktet husägare att se till att säkerheten på anordningarna är godkända. Annars vägrar de att sota skorstenarna. Det kan löna sig att kontakta dem för mer information om vad som gäller i det specifika fallet.

Även kommunen, som har tillsynsansvaret vad gäller taksäkerheten, kan komma med råd och tips om vad som behöver göras.

Underhåll

Inga säkerhetsåtgärder är bättre än dess underhåll. Stegar och andra anordningar på taket är mycket utsatta för väder och vind. Materialutmattning är en realitet att räkna med så det är lämpligt att gå igenom alla anordningar åtminstone en gång per år.

Skyddsanordningar

1. Säkerhetskrok för livlina
För att vara säker på taket är det viktigt att man kan fästa sin livlina på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att montera en säkerhetskrok där man kan fästa sin livlina.

Livlinefäste måste sitta fast ordentligt och vara dimensionerat så att det utan problem klarar av att hålla en större persons kroppsvikt vid ett fall.

Bärläksteg på tak

2. Bärläktsteg
Bärläksteg är enklare att montera än t.ex. takstege och brukar användas till lägre hus där fasadhöjden är max 4 meter och taklutningen ligger på max 45 grader. Bärläktsteg bör kompletteras med en säkerhetskrok för livlinan.

Takstege och snörasskydd

3. Takstege
Takstegen är större och stabilare än bärläktsteg och används till högre hus där fasadhöjden är över 4 meter eller om huset har ett brantare tak.

Skyddsräcke på tak

4. Skyddsräcke
Idag finns krav på att det ska vara säkert att ta sig upp på ett tak. Ett godkänt skyddsräcke måste därför finnas vid exempelvis takluckan om fasadhöjden är 4-8 meter.

Skyddsräcket ska vara minst en meter högt räknat från gåytan. Det ska ha överledare, mellanledare och fotlist där kanten på fotlisten ska vara minst 150 mm och glipan mellan underkanten på listen ska vara max 20 mm över takytan.

Snörasskydd på tak med takpannor

5. Snörasskydd
Ett snörasskydd förhindrar snön från att falla ner över gångpassager som entré, groventré och gångväg runt huset osv. Snö som samlas på taket kan bli tungt.

Därför är det viktigt att välja ett snörasskydd som är anpassat till takets lutning och är av bra kvalitet. Även om du har monterat ett snörasskydd så bör du alltid ta bort större snömängder från taket.

Glidskydd för stege

6. Glidskydd
Ett glidskydd används för att stegen ska stå stadigt när man går upp på taket. Det är ofta ett krav från sotaren att det måste finnas glidskydd för stegen om inte taklucka finns. Detta är för att hindra stegen från att glida i sidled.

Takbrygga

7. Takbrygga
En gång och takbrygga krävs där man behöver förflytta sig i sidled på taket t.ex. mellan stege och skorsten eller taklucka och skorsten.

Nockräcke på tak

8. Nockräcke
Nockräcket har samma funktion som säkerhetskroken. Skillnaden är att nockräcket går jäms med taknocken och gör att du kan ha en kortare livlina när du går eller arbetar på taket. Ett nockräcke är att föredra vid exempelvis snöskottning.

Viktigt

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman.

Mer information om taksäkerhet hittar du på Boverkets hemsida om taksäkerhetsregler.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se