Expansionskärl

Expansionskärl på vägg

De vattenburna central värmesystemens expansionskärl hade under lång tid dåligt rykte. Alltför många frös eller rostade sönder och orsakade betydande vattenskador. Det var inte heller ovanligt att knapphändigt informerade småhusägare förväxlade benämningen expansionskärl med det negativt laddade explosionskärl.

Eftersom denna felsägning inte var helt ologisk, bet den sig fast i mångas medvetande. Utan expansionskärl skulle nämligen volymförändringarna i pannan, radiatorerna och rörledningarna spränga sönder värmesystemet.

När vatten värms upp, utvidgas det. Ju högre temperatur vätskan får, desto större volym kräver den. I ett vattenburet värmesystem där vattnets ingångstemperatur kan vara ca +4ø och senare nå kokpunkten, är volymökningen uppemot 5 procent.

För att inte det ökade trycket, som blir följden av volymökningen, ska spränga systemet måste volymökningen tas upp i ett expansionskärl som är anslutet till systemet. Detta kan ske på två sätt- i ett öppet eller i ett slutet kärl.

Öppet Expansionskärl

Det öppna expansionskärlet placeras alltid över det egentliga värmesystemets högsta punkt. Den vanligaste platsen är husets vind. Man kan säga att man förser värmesystemet med en “förtjockning”, som dels ska ha tillräcklig storlek för att kunna “ta upp” volymökningen, dels ha en förbindelse med uteluften så att systemet kan hållas trycklöst.

Därför är kärlet förenat med pannan genom expansionsröret och försett med ett så kallat skvallerrör som dras ner till pannrummet och mynnar ut vid golvbrunnen där.

När systemet fylls helt eller vattentemperaturen ökar vattnets volym, kan eventuellt överskottsvatten rinna ut genom skvallerröret. Som en extra säkerhet vid hastiga tryckökningar, till exempel om pannvattnet skulle börja koka- finns det ett imrör som går från expansionskärlet, genom yttertaket och ut i fri luft. Kärlet ska även vara utrustat med ett bräddavloppsrör, som kallas signalrör eller signalledning.

Slutet expansionskärl

Slutna expansionskärl blir allt vanligare och installeras inte bara i nybyggda hus utan också som ersättning för uttjänta, öppna kärl. En stor fördel med slutna kärl är att de placeras i närheten, oftast ovanför, värmepannan och därmed i utrymmen där risken för korrosion är mycket liten.

I det slutna kärlet tas vattnets volymutvidgning upp av ett gasfyllt membran, det vill säga en slags gummibälg. Ena sidan av bälgen har förbindelse med pannvattnet, medan den andra är fylld av gas eller komprimerad luft.

När vattenvolymen ökar, förskjuts bälgen åt luftsidan. Det ökade vattentrycket möts alltså hela tiden av en motsvarande lufttrycksökning, varvid vattnet får större utrymme. Samtidigt stiger emellertid trycket något. Därför måste det alltid finnas en säkerhetsventil som öppnas automatiskt om trycket stiger för högt. Det kan bland annat ske om gasen i kärlet läcker ut.

Varning

Det är inte tillåtet att elda med fasta bränslen i värmepannor som är utrustade med slutna expansionskärl, om inte utrustningen har kompletterats med en speciell säkring, en så kallad temperaturbegränsare.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se