Bygga mur av natursten

Naturstensmurr på villatomt

Att bygga en mur är ett ganska svårt och mycket tungt jobb, men det är samtidigt ett av de anläggningsarbeten som ger din trädgård en egen profil. Eftersom muren förändrar trädgården radikalt bör du planera noga innan du sätter igång.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Placering av en stenmur
2. Bygga med sten efter tillgång och smak
3. Bygga murar rätt
4. Bygg en mur – eller flera
5. Välj rätt växter för muren
6. Verktyg och material du behöver när du ska bygga mur av natursten
7. Planering när du ska bygga mur
8. Bygg en kallmur av natursten
9. Relaterade projekt till att bygga en stenmur

Placering av en stenmur

Använd papper och penna och rita upp muren på en tomtkarta med rätt måttangivelser. Ringa därefter in de växter du vill plantera i muren eller i dess närhet. Beräkna de fullvuxna växternas omfång så att du inte planterar alltför tätt.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Om du planerar väl, tar god tid på dig och är noggrann, får du en vackert lagd mur som är väl värd besväret.

En kallmur är till skillnad mot en bruksmur, lagd istället för murad. Båda dessa typer av mur kan anläggas fristående eller som stödmur. Fundamentet till en kallmur behöver inte gå ner till frostfritt djup, eftersom det finns utrymme för de lagda stenarna att röra sig.

Detta innebär inte att en kallmur inte kan skadas av tjälskjutning, men risken är liten, om muren läggs på rätt sätt. Ska du lägga en fristående kallmur ska stenen läggas med viss lutning mot mitten – från samtliga sidor.

Lutningen tillsammans med stenarnas tyngd och genom att de kilas fast i varandra gör muren stadig. Om du, som i vårt exempel, ska anlägga muren som stödmur mellan olika nivåer i trädgården, måste yttermuren istället luta mot jordmassorna.

Tillbaka till innehållsförteckning

Artikeln fortsätter efter annonsen

Bygga med sten efter tillgång och smak

Du kan använda den här tekniken med varierande stenmaterial. Om du har en stenig tomt kan du plocka upp och använda dessa istället för att forsla bort dem. En mur med sådana stenbumlingar får som regel också mycket vackra färgskiftningar.

Om du inte har egen sten kan du antingen ta kontakt med ett stenbrott eller en bonde i närheten. Inte ens om du skaffar materialet från ett stenbrott är det stenen som kostar pengar – utan frakten av den.

Vill du hellre ha stenar med mera regelbunden form kan du välja sandsten eller skiffer. Det finns också block och så kallad knäcksten av betong.

Tillbaka till innehållsförteckning

Bygga murar rätt

När du planerar för muren ska du räkna med att den ska luta in mot den mark som den ska stödja. Lutningen bör vara 15-20 procent per meter av murens höjd. Detta beror dels på att jordtyngden annars kan pressa ut muren så att den rasar, dels att regnvattnet annars sköljer bort den sand och jord som binder stenarna.

Om du har planterat växter i muren är lutningen också viktig för växternas existens. Se därför till att du inte mäter för snålt när du lägger muren. Ju högre mur du planerar att anlägga, desto svårare är det att få muren att verkligen bli stadig. Det är viktigt att du kilar fast frontstenarna mycket noga i den så kallade bakmuren och att denna läggs lodrätt mot jordkanten.

Du ska välja stenarna till murens framsida med stor omsorg, både för att få en vacker och stabil mur. Lägg de största bumlingarna i de undre skiften. Här behöver stenarna inte ha gemensam kontaktyta med mer än cirka 5 centimeter.

Efter hand som muren växer väljer du mindre stenar med större kontaktytor mot varandra. I de översta skikten ska stenarna ligga ha minst 15 centimeter kontaktyta för att ligga stadigt.

Till bakmuren väljer du något mindre stenar av mera oregelbunden form. De är lätta att kila fast emellan de större frontstenarna. Fyll efter hand ut tomrummen mellan stenarna med sand och/ eller jord.

Tillbaka till innehållsförteckning

Bygg en mur – eller flera

Om du har en nivåskillnad som kräver att muren är en meter eller mer bör du inte bygga den själv utan överlämna jobbet åt en fackman. Risken att muren börjar glida ökar med höjden och det kan vara svårt för en lekman att bedöma vad som behöver göras för att förhindra detta.

En vanlig höjd på denna typ av mur år 70-80 centimeter. Om du har högre nivåskillnader kan du istället lägga två eller tre stödmurar i etage. Då kan du få en fin, sitt eller planteringsyta mellan murarna.

Om du planterar växter mellan två nivåer, tänk på att också lägga gångplattor här och var, så att du kan stå stadigt när du ska rensa rabatterna.

Tillbaka till innehållsförteckning

Välj rätt växter för muren

Om du vill plantera i muren är det viktigt att du väljer växter som är väl lämpade för denna lite torftiga och trånga miljö. Bland de marktäckande, fleråriga växterna finns många arter som växer fint i kallmuren. För att få så stor glädje av blomprakten som möjligt, bör du välja arter med olika blomningstider.

Du kan till exempel låta en purpurbräcka inleda blomningen tidigt på våren och låta den avlösas av blålila revsuga och vit silverarv. Den sistnämnda har dekorativt silverglansiga blad hela sommarhalvåret.

Sandnejlika har vita, fransade blommor, som doftar underbart gott under högsommaren. Dessa kan du kombinera med flera arter som blommar från juni och ibland ända in i september.

Några exempel på dessa är gul nunneört, storblommig murreva och höstglim. Det kan även vara fint med vegetation på murkrönet. Välj gärna bland släktet Sedum och då exempelvis gul fetknopp eller kärleksört. Detta är tåliga växter, som varken fordrar mycket vatten, näring eller annan omsorg.

En annan fin växt för murkrönet är taklök, som sprider sina “bladrosor” dekorativt och ganska snabbt. När du väljer växterna i butiken ska du vara noga med att de har väl utvecklat rotsystem. Då är risken betydligt mindre att växterna dör innan de har fått grepp om sin nya, spartanska växtmiljö.

Tillbaka till innehållsförteckning

Verktyg och material du behöver när du ska bygga mur av natursten:

Verktyg:

1. Grävspade 2. Skyffel 3. Vattenpass 4. Tumstock 5. Snöre och pinnar 6. Hammare 7. Såg 8. Mejsel, ev 9. Spett.

Material:

Stenkross, Dräneringsgrus, Dräneringsrör, ev Sand, Matjord, ev Torv, ev Plantor, ev Spik, Läkt 1 /2 x 1 “Sten i olika storlekar t ex 8-20 cm höga och 25-30 cm djupa.

Tillbaka till innehållsförteckning

Planering när du ska bygga mur

1. Mät upp hur hög och lång mur du vill ha.
2. Rita upp tomten, med rätt måttangivelser, på rutat papper.
3. Rita in muren och de växter du vill ha i och kring muren.
4. Kontrollera med byggnadsnämnden om du behöver bygglov.
5. Ta hem allt material, även ev växter.
6. Gräv diket och grunda med stenkross.
7. Bygg stenmuren. Om du ska plantera gör du det under tiden muren växer fram.

Värt att veta

Du kan behöva bygglov när du ska bygga i trädgården. Om du är det minsta osäker bör du alltså ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun och kontrollera vilka bestämmelser som gäller.

Om du ska plantera i muren kan du röra ihop lerjord med vatten och tillsätta gräsklipp eller torv. Då får du en bra blandning, som både binder stenarna och där de flesta stenpartiväxter trivs.

Tillbaka till innehållsförteckning

Bygg en kallmur av natursten

Mät upp och markera med träpinnar vart du ska ha muren

Mät upp och markera med träpinnar där du ska ha muren. Spänn en lina mellan pinnarna och gräv ett dike till hela murens längd. Djupet ska vara 40-50 cm. Dikets bredd beror på murens höjd.

Räkna så här: de största stenarnas bredd (bör vara ca 30 cm) + bakmurens tjocklek (bör då vara ca 25 cm) + 20 % av murens höjd. Om muren ska bli 70 cm hög ska du alltså lägga till 14 cm för denna och dikets bredd blir ca 70 cm.

Bottna diket med stenskärv och dränerande grus. Om marken är sank bör du lägga dräneringsrör som kan leda bort överflödigt vatten.

Mall för med läkt för att bygga mur av natursten

Bygg muren med 15-20% lutning inåt/meter hög mur. Beräkna lutningen. Gör två mallar enligt följande:

Använd läkt, såga till en bit som är lika hög som muren och en som är ytterligare 5 cm. Spika fast brädbitarna på en “träfot”.

Använd vattenpass och luta den längre brädan mot den med samma höjd som muren. Spika fast dem i varandra när du har rätt lutning. Sätt spik med jämna mellanrum och på samma höjd på bägge mallarna.

Förankra mallarna i marken och spänn en lina emellan. Lägg muren med snöret som riktlinje. Flytta snöret efterhand som muren växer fram.

Första raden med stenar läggs under jordytan

Första stenraden läggs under jordytan. Lägg stora, stadiga stenar i framkanten. Bakom dessa lägger du mindre stenar, som kilas noga. De bakomliggande stenarna bildar bakmuren. Se till att bakmuren dels låser frontstenarna, dels är så stadig att den orkar hålla emot jorden som den ska stötta.

Det är viktigt att frontmuren har rätt lutning och att bakmuren läggs lodrätt mot jordmassorna. I murens undre del behöver frontstenarna inte ha mer än 5 cm kontaktyta. Ju högre upp på muren du kommer desto större kontaktyta måste stenarna ha. Detta för att muren inte ska glida.

Välj varje sten för muren med stor omsorg

När den synliga delen av muren ska byggas, ska du välja varje sten med mycket stor omsorg. Detta bör du göra dels för att ska bli vacker och dels för att stenarna ska passa ihop så att muren blir stabil.

Om du väljer att bygga rund sten i frontmuren bör muren luta något mera bakåt för att inte sand och jord ska spolas bort med regnvattnet ur muren.

Det är inte bara att lägga stenen på plats och kila fast den med bakmuren. Du måste se till att stenarna i de olika skiften har en förskjutning på 10-15 cm för att muren ska bli stabil.

Hålrummen mellan stenarna måste fyllas igen

Efterhand som du bygger muren ska hålrummen mellan stenarna fyllas igen. Du kan använda sand om du inte ska odla i muren. Om du däremot ska plantera växter bör du istället fylla med exempelvis matjord och torv.

Det är viktigt att du ser till att det är gott om jord i planteringsfickorna, men också att jorden har kontakt med marken bakom bakmuren. Detta för att rötterna ska ha möjlighet att utveckla sig ordentligt och kunna hämta ny näring.

Om du vill plantera växter i muren bör du göra det medan muren läggs

Ska du plantera växter i muren bör du göra det medan muren läggs. Skapa en glipa mellan två stenblock, där du vill plantera. Bottna med jordblandningen i glipan och fyll rejält i håligheterna kring planteringsstället och genom bakmuren.

Forma växtens rotklump och kila fast den i glipan. Fyll på med ytterligare jord kring plantan, genom bakmuren och till den fasta jordkanten.

Färdigbyggd mur av natursten

Allt eftersom du bygger muren och den kommer högre upp ska du, för stabilitetens skull, välja något mindre stenar. Muren smalnar alltså av något. Det är också viktigt att se till att stenarna passar bättre och bättre till varandra.

Stenarna i de övre skiften bör ha en gemensam kontaktyta på i varje fall 15 cm för att kunna stå emot den bakomliggande tyngden.

 

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med din kommun och gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade projekt till att bygga en stenmur

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se