You dont have javascript enabled! Please enable it! Byta värmesystem i huset? Viktiga punkter när du ska byta värmesystem

Tips för dig som vill byta värmesystem

Installation av värmepump

Att byta värmesystem från olja till värmepump, solvärme, fjärrvärme eller elpanna är inte bara en fråga om lägre uppvärmningskostnader och slippa doften av dieselolja, byte av värmesystem innebär ofta också en förändringar av husets inomhusklimat.

En kallare källare innebär att luftfuktigheten kan öka. En kallare vind ökar också risken för mögelproblem i vindsutrymmet. Därför bör man först säkra ett bra inomhusklimat för att förhindra fuktskador när man ska byta värmesystem.

Här hittar du 10 punkter att tänka på när du ska byta värmesystem

1. Isolera skorstenen i kallvinden med en ca 50 mm nätmatta och ca 30 mm hård mineralullsskiva.

2. Montera en skorstenshuv över skorstenen så att regnvatten och snö inte hamnar i skorstenens kanaler – förebyggande åtgärd mot frostsprängningsskador.

3. Se till att samtliga ventilationskanaler i skorstenen är i funktion. Stäng dem aldrig helt, utan håll dem helst helt öppna för jämnan!

Luftomsättningen ska styras med tilluftsdon. Det finns idag automatiska enkla don, som reglerar tilluften utan att stänga helt. Dessa förhindrar överventilering vid stora temperaturskillnader och vid vindpåverkan.

4. Det är viktigt att inte överdriva behovet av ventilation. För torr luft mår vi heller inte bra av. Lagom är bäst!

5. Ta kontakt med en behörig kontrollant som kan bedöma och utvärdera systemets funktion efter gjorda åtgärder: Flödesvolymer, ventilationseffektivitet, styrmöjligheter mm.

6. Som en “hjälpmotor” och dragförstärkare kan man elda i sin öppna spis eller i en enkel braskamin, installerad i pannrummet och kopplad till rökgaskanalen för den tidigare pannan, för att höja “kroppstemperaturen”.

Detta sätter igång avstannat självdrag om det skulle sitta en sk. kallpropp i piporna! (Kallpropp = den punkt där varm och kall luft möts i skorstenens kanaler.)

7. Var uppmärksam på att åtgärder du gör är tillräckliga, så att fuktig luft inte läcker upp i vindsutrymmet i sådan omfattning att fuktskador eller mögelangrepp kan uppstå.

Kom ihåg att vi förlorat värme från skorstenen till vindsutrymmet. Den förlorade skorstensvärmen innebär lite lägre temperatur på vinden. Kontrollera och inspektera vindsutrymmets ventilation noggrant.

8. Se till att våtutrymmen och källarutrymmen, som tidigare varit beroende av värme från pannrum och skorstensstock kompenseras för bortfallet.

Ett bra alternativ kan vara att installera en sk. rumsvärmeväxlare i t.e.x i tvättstugan som tar hand om både tilluft och frånluft.

Ett sådant system kan vara väldigt effektivt för att få bort överskottsfukt i källarutrymmet eftersom det alstras mycket fukt i en tvättstuga.

9. Kontrollera imkanalens funktion i köket. Är den ursprungliga funktionen i hög grad hämmad av en spisfläkt, monterar du förslagsvis ett kombidon till imkanalen. Detta återställer till stor del det kontinuerliga självdragsflödet när spisfläkten är avstängd.

Alternativet är att direkt ansluta en köksfläkt till imkanalen, med en fånganordning som är öppen mot taket. Kom ihåg skillnaden mellan spisfläkt och köksfläkt!

10. I vissa fall kan ett energisparalternativ vara att montera in en kolfilterfläkt med bibehållen ursprunglig imkanalsfunktion vid taket. Detta ställer särskilt stora krav på filterbyte (risk för lukt från härsknat fett och för bakterietillväxt). Fungerar bra, men kräver stort brukarengagemang och kunskap!

Oavsett om du har för avsikt att byta värmesystem och ändra uppvärmningssätt, så är gasavgivning (emissioner) från allehanda material (inredning, apparatur, leksaker, trycksaker mm) inomhus ytterligare ett skäl att allmänt se över ventilationen och luften i huset.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se