Sätt upp en mellanvägg

satter-upp-mellanvagg.jpg

Ofta önskar vi att bostaden hade ytterligare ett rum t ex för att barnen skulle få vars ett eller vi själva en avskild arbetsplats. Är bara golvytan stor nog är det oftast lätt att ordna den saken.

Med hjälp av en enkel mellanvägg kan du dela ett större rum i två halvor. Det är långt ifrån ett så stort och komplicerat arbete som man kan tro. Med god planering kan väggen faktiskt vara på plats inom bara ett par dagar.

För att resa en mellanvägg i ditt eget hus behöver du varken bygglov eller andra tillstånd. Du behöver inte heller ta upp några golvbrädor, utan kan ställa väggen direkt på det golv du redan har.

Men självfallet kan du också lyfta golvbrädor eller annan beläggning och lägga syllarna till den nya väggen direkt på de golvbjälkar som redan finns eller på de extra bjälkar som kan behövas.

När du väljer regelvirke bör du försöka anpassa det efter den nya dörrens mått – om det är så att du måste sätta en dörr i väggen. Det är enklare att göra så än att anpassa dörren efter regeldimensionen.

När du kapar syllarna ska du vid dagöppningen räkna bort lodreglarnas mått på båda sidor. Dessa båda reglar monteras nämligen dikt mot golvet och syllarnas kortsidor.

I det här exemplet har vi valt gipsskivor som väggbeklädnad. Det är ett lätthanterligt och, brandskyddande material. Men självfallet kan du välja annat slag av byggskivor.

Viktigt och värt att veta

Om du bor i en hyreslägenhet får du inte lov att sätta upp en ny mellanvägg utan hyresvärdens medgivande. Bor du i en bostadsrätt är det viktigt att kolla bostadsrättsföreningen stadgar innan du sätter upp en vägg. Enligt Svensk Byggnorm bör ett rum för en person ha minst 7 m’ golvyta. Det ska finnas plats för säng, sängbord, stol, byrå eller garderob. Sovrummet ska vara så planerat att sängen inte måste stå under ett fönster.

Vill du endast temporärt kunna dela en rumsyta eller skilja två sängplatser åt under natten och ha en genomgående yta under dagen kan du, i stället för en mellanvägg, välja att montera en vikvägg. En sådan består av lodräta lameller av plast eller fanerat skivmaterial och kan köpas med både karmar och glidskenor.

Verktyg och material du behöver när du ska sätta upp en mellanvägg:

Verktyg:
1. Fogsvans för kapning 2. Hammare 3. Vattenpass 4. Borrmaskin med koromantborr 5. Tumstock 6. Spackel 7. Kniv.

Material:
Virke till syllar, reglar och taklinor (minst 3-sirligt hyvlat) Gipsskivor, ev Spånskivor, Spik, Gipsspik, Skruv, Mineralull, Glasfiberremsor el. pappersremsor, Fogspackel, Sandpapper.

Planering

1. Mät upp regelverket.
2. Beräkna antalet gipsskivor och ev. väggspånskivor.
3. Bestäm dörrens placering.
4. Beräkna åtgång av spik eller skruv.
5. Flytta undan alla möbler.
6. Ta ner tavlor och liknande.
7. Bered plats för byggmaterialet.
8. Köp hem materialet.
9. Ta fram nödvändiga verktyg.
10. Skydda golvet med plastfolie.

Förarbete

Börja med att ta bort taklisten på de två väggar till vilka den nya mellanväggen ska anslutas
1.Börja med att ta bort taklisten på de två väggar till vilka den nya mellan-väggen ska anslutas. Använd ett bräckjärn.

Ta också bort golvsocklarna på samma väggar
2.Ta också bort golvsocklarna på samma väggar. Går du försiktigt fram kan du återanvända både lister och socklar.

Mät sedan med en tumstock upp höjden mellan tak och golv
3.Mät sedan med en tumstock upp höjden mellan tak och golv, d v s väggregelns höjd. Mät båda väggarna.

Markera därefter med en Lodrät linje var regeln ska sitta
4.Markera därefter med en Lodrät linje var regeln ska sitta. Använd vattenpass, så att markeringen blir korrekt.

Montera reglarna till mellanväggen

Är väggen av trä eller har underliggande träreglar kan du fästa den nya väggregeln med vanlig spik
1.Är väggen av trä eller har underliggande träreglar kan du fästa den nya väggregeln med vanlig spik.

Borrar hål i regel och vägg
2.Är underlaget däremot av betong eller annat hårdmaterial måste du först borra hål i både regeln och väggen.

Fäster väggreglar med spikplugg
3.När borrhålen har rätt dimension och rätt djup fäster du båda väggreglarna med spikpluggar.

Mäter upp för syllen
4.Ämnar du ha en dörr i väggen ska du nu mäta upp dag-öppningen och fästa den korta golvsyllen, men bara provisoriskt.

Fäster syllen provisoriskt
5.Markera längs syll bort till den andra och rikta denna om sa behövs. Fäst även denna syll provisoriskt.

Sågar upp reglar för syllen
6.Det sammanlagda syllmåttet plus dagöppning och två tvärmått av lodreglar är lika med taklinans längd. Såga upp den.

Fäster regel i taket
7.Fäst sedan regel i tak innan. Passa in den exakt över golvsyllarna. Är taket av betong måste du förborra med coromantborr.

Spikar fast syll
8.Kolla än en gång lodlinjen mellan taklina och golvsyll och spika fast syllarna för gott. Spikavstånd ca 10 cm.

Mäter reglar för dörröppningen
9.Mät längden och kapa de två reglar som ska rama in dörröppningen. Observera att de ska ha måttet golvtaklina.

Skråspikar lodreglar
10.Placera dessa båda lodreglar mot golvsyllarnas kortsidor. Skråspika med två spik i vardera regeln.

Spänn fast lodregeln under taklinan
11.Spänn fast lodregeln under taklinan. Kontrollera lodningen med vattenpass. Knacka in regeln med hammaren.

Skråspika lodregeln även mot taklinan
12.Skråspika lodregeln även mot taklinan med två spiks förband. Håll emot stadigt, så att inte regeln flyttar sig.

Mät upp och såga sedan till restrerande lodreglar
13.Mät upp och såga sedan till restrerande lodreglar. Centrummåttet mellan dem bör vara 60 cm, aldrig större.

Även resterande reglar skråspikas på samma sätt mot syll och taklina
14.Även resterande reglar skråspikas på samma sätt mot syll och taklina.

Spikförband
15.För att den nya mellanväggen ska bli helt stadig och få hög bärkraft ställs höga krav på spik-förbanden.

I dörröppningen behövs en tvärregel för överdelen av dörrkarmen
16.I dörröppningen behövs en tvärregel för överdelen av dörrkarmen. Fäst tvärregeln mellan lodreglar.

Spikar tvärreglar mellan lodreglarna
17.Är din avsikt att hänga något tungt föremål på väggen bör du spika tvärreglar mellan lodreglarna.

Förstärkningsskiva

Innan du monterar gipsskivorna bör du tänka på om du ska fästa något på väggytorna. Med en 12 mm väggspånskiva får du en förstärkning bakom gipsen så att du lättare kan montera tavlor eller skåp.

Med en bakomliggande spånskivan får du även en ljudisolerande effekt samtidigt som hållfastheten ökar eftersom spånskivan är både segare och starkare. Du underlättar även monteringen av golvlisterna.

Värt att veta om ljudisolering i en mellanvägg

– Det är svårt att få en tillfredsställande ljudisolering med en mellanvägg som monteras mot genomgående tak och golv. Både taket och golvet fungerar som ljudbrygga på bada sidor om väggen. Luftigt isoleringsmaterial kan dämpa något, men mest nytta gör remsor av porösa träskivor eller filtmaterial. som spikas under styrlisterna.

– Lämplig dimension på reglar, taklinor och syllar: 2″ x 3″, d v s ca 50-70 cm.
– Lämplig tjocklek på gipsskivorna: 13 mm.
– Lämpligt spikavstånd på gipsskivor: 10-15 mm från pappklädd kant. 15-20 mm från skuren
kant, 150 mm mellan spikarna.

Varning!

Du får inte under några förhållanden flytta eller göra urtag i bärande konstruktionsdelar
– dels av säkerhetsskäl, dels för att det krävs bygglov.

Montera isolering och gipsskivor

fyller regelfacken med mattor eller skivor av mineralull
1.Inte för värmeisolering. men för ljuddämpning, fyll regelfacken med mattor eller skivor av mineralull.

Skär gipsskiva för väggen
2.Mät upp väggbeklädnaden, i det här fallet endast gipsskivor. Skär genom ytpappret med universalkniv mot en linjal.

Knäcker gipsskiva mot bordskant
3.Ritsen ska gå ner i gipsskivan. Lägg skivan på ett bord och bryt den försiktigt mot bordskanten.

skär genom baksidans pappersskikt
4.Vänd sedan gipsskivan och skär genom baksidans pappersskikt. Håll stadigt i skivans överskottsdel.

Sätter upp gipsskiva på mellanväggens regelverk
5.Därefter ska du täcka regelverket med de kapade gipsskivorna, alltså på båda sidor om regelverket.

Slår in skruvskallar
6.Fäst skivorna mot lodreglarna med gipsskruv. Slå in utstickande skallar så dom försänks i pappen – utan att gå igenom den.

Spacklar igen skruvskallar
7.Spackla över alla skruvskallar. Gör det så flödigt att även skarvarna mellan gipsskivorna täcks.

Lägger glasfiberremsa i spackelmassan
8.Medan spacklet ännu är öppet kan du lägga glasfiberremsa eller pappersremsa i spackelmassan, idag rekommenderas oftast att man monterar pappersremsor som du fäster med vanligt trälim.

Bredspackla och slipa när spacklet har torkat
9.Bredspackla och slipa när spacklet har torkat. Sen återstår målning eller tapetsering – men det är en annan sak!

Tips

– En mellanvägg som delar ett större rum ger ju två mindre ytor, där den nödvändiga nya dörren kan bli ett hinder. Det kan du komma undan på tre sätt: genom att välja en skjutdörr som går in i väggen -alltså blir osynlig när den är öppen – en utanpåliggande skjutdörr eller en vikdörr.

– Även när man bygger nytt kan det vara en fördel att resa en mellanvägg så sent att tak och golv redan är färdiga. Då är det nämligen lättare att senare flytta eller ta bort väggen, om du skulle vilja fördela golvytan på annat sätt eller ta bort väggen.

– När du köper en dörr till den nya mellanväggen gör du klokt i att välja ett helt dörrset, alltså dörrblad med tillhörande karm. Då slipper du åtskilligt millimeterarbete med att passa in dörrbladet i den karm du annars måste göra själv. Låt också dörrsetet styra den nya väggens tjocklek.

Viktigt

– Materialbestämmelser, lagar, regler, rekommendationer och arbetsmetoder ändras ständigt. Det är ditt ansvar att alltid kontrollera aktuella regler, byggnormer mm. med gällande kommun, myndighet, branschorganisation och/eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top