Avlopp och avloppssystem för huset

Bottensil till avloppssystem i hus

För att en fastighet ska få lov att byggas måste den kunna förses med anordningar för vatten och avlopp. När det gäller avlopp skiljer man mellan två system. I det ena tas spillvatten om hand, i det andra regnvatten.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Ligger fastigheten inom ett område med kommunalt vatten- och avloppsverk ansluts byggnaden till kommunens ledningsnät.

Är detta inte möjligt måste fastigheten förses med en så kallad enskild avloppsanläggning. Vilket avloppssystem du än kan, vill eller har skyldighet att använda måste det utföras enligt de statliga byggnadsreglerna.

Dessa vilar på den vattenlag som bland annat säger att allt avloppsvatten som kommer från en byggnad måste tas om hand på ett sådant sätt att vattendrag inte förorenas, och så att vi inte orsakar olägenheter för andra eller oss själva.

Artikeln fortsätter efter annonsen

De mest rigorösa bestämmelserna gäller spillvattnet. Detta får vi inte göra oss av med så att hälsofara, lukt, översvämning eller annan olägenhet kan uppstå. Detta betyder att i princip varje tappställe också måste ha ett avlopp.

Det vi normalt ser av avloppssystemet för spillvatten i ett småhus är tämligen begränsat till avloppsdelarna i diskbänkar och diskhoar med sina synliga vattenlås, samt till golvbrunnar och toalettstolar. Denna begränsning innebär emellertid inte att de dolda detaljerna är oväsentliga. Tvärtom!

Även till synes obetydliga ingrepp kan påverka systemet i stort. Därför fordras praktiskt taget alltid byggnadslov om du vill bygga ut eller på annat sätt önskar förändra avloppssystemet. Inte sällan vill även hälsovårdsnämnden ha ett ord med i laget.

Sju viktiga ord om avlopp

När du talar med din byggnadsnämnd eller någon annan berörd myndighet i avloppsfrågor, kan du ha god hjälp av att veta innebörden avföljande sju begrepp:

Avloppsvatten
Gemensam benämning på dränvatten, regnvatten och spillvatten – i regel förorenat – som leds bort i rörledning eller dike.

Regnvatten
Vatten av nederbörd som avleds direkt från tak och markytor, men som inte trängt ner i jorden.

Spillvatten
Förorenat vatten, som inte kan betraktas som regnvatten eller dränvatten.

Stående ledning
En rörledning med mer än 45° fall.

Luftningsledning
Rörledning för tryckutjämning och ventilation av avloppsinstallationer.

Normalflöde
Riktvärde för storleken av ett flöde i ett avlopp.

Samlingsledning
Avloppsledning till vilken två eller flera anslutningsledningar har anslutits.

Olika avloppssystem

Man skiljer mellan avloppssystem för spillvatten och för regnvatten, liksom mellan rörledningssystem inomhus och i tomtmark. För spillvatten finns i sin tur tre olika system.

Det vanligaste är självfall, men detta kan kombineras med ett pumpsystem. Inom fritidsbebyggelse används ofta vakuumsystem. För regnvatten gäller utvändiga stuprör, men vid tak över uppvärmt utrymme kan även invändiga stuprör förekomma.

Finns det risk för kondens ska sådana regnvattenledningar isoleras speciellt. Inomhus delas rörledningssystemet upp i ett antal stamledningar i anslutning till våtenheterna.

Stamledningarna luftas över yttertaket och förbinds i källaren till en huvudledning. Den senare har rensanordningar efter rörkrökar och på de anslutande stamledningarna. I tomtmark leds spillvattnet i rörledningar på frostfritt djup och regnvattenledningar ofta på cirka 60 % av tjäldjupet.

Båda systemen har rensanordningar. Avloppsledningar läggs i samma rörgrav, men under vattenledningens nivå. Vid förbindelsepunkten ansluts servisledningen till den kommunala huvudledningen.

Minireningsverk

Ett minireningsverk används för att inte belasta miljön med rening av avloppsvatten. Reningen sker i den sk processtanken där renat vatten släpps ut. Ett minireningsverk består av slamavskiljare, processkärl och en styrenhet.

Processtanken fylls på via slamavskiljaren med en bestämd volym avloppsvatten. Detta behandlas i sin tur i en biologisk/kemisk process enligt ett automatiskt förinställt styrprogram i systemet. Det utgående renade vattnet kan ledas till dike, befintlig infiltration eller till en markbädd beroende på de lokala förhållandena och bestämmelserna.

Rådgör med närmaste miljö- och hälsoskyddskontor i din kommun.

Infiltration

Filtrering i markbädd innebär att avloppsvattnet renas i ett gruslager och sedan fortsätter vidare till en sjö eller ett vattendrag. I resorptionssystemet tar gräs, buskar och träd hand om avloppsvattnet. I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet i marken, innan det når grundvattnet.

Enskilt avlopp

Om du måste anlägga ett enskilt avlopp, vilket är vanligt för fritidshus och permanentbostäder utanför tätbebyggelse, styrs du av hälsovårdsstadgan, miljöskyddslagen och naturvårdslagen.

Du måste alltid söka byggnadslov för anläggningen. Myndigheterna skiljer mellan klosettvatten som kallas “KL” och bad, disk och tvättvatten, som betecknas “BDT”.

Båda typerna innehåller organisk substans och fosfor i rikliga mängder, vilket gör att avloppsvattnet måste renas innan det släpps ut. Ett klosettavlopp fordrar en trekammarbrunn med slamavskiljare, men eftersom vattenklosetten åren svår vattenförstörare är det långtifrån säkert att hälsovårdsnämnden säger ja till en sådan lösning.

Det är i alla händelser nämnden som bestämmer vilket system du får använda. För det man kallar “BDT-vatten” finns tre vanliga avloppsmetoder: infiltration, resorption och filtrering i markbädd.

Normalflöden för spillvatten

Avloppsflöden
Tvättställ 0,3 I/sek
Diskbänk 0,6 I/sek
Tvättmaskin < 5 kg 0,6 I/sek Tvättmaskin > 5 kg 1,2 I/sek
Diskmaskin 0,61/sek
Vattenklosett 1,8 I/sek
Badkar 0,9 I/sek
Bidé 0,3 I/sek
Golvbrunn 1,5 I/sek

Värt att veta

Diskmaskiner, tvättmaskiner etcetra måste anslutas så att spillvatten inte kan komma in i maskinerna. I princip får sådana maskiner inte installeras i utrymmen som saknar golvbrunn, men när de används i hushållet undantas de från denna bestämmelse under förutsättning att maskinen står på ett vattentätt underlag, som fungerar så att utläckande vatten blir synligt. Däremot får diskmaskiner och andra s k avloppsenheter aldrig anslutas till golvavlopp.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman inom VVS innan du utför något i ditt hem.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se