Minireningsverk ett reningsverk för enskilda avlopp

Installation av minireningsverk

Ett minireningsverk är ett alternativ värt att beakta när ett nytt avloppssystem planeras. Det kan ge i princip samma rening som det kommunala kan erbjuda. Det betyder att såväl sedimentering, biologisk och kemisk rening gör vattnet rent igen.

Nackdelen ligger dock i att bakterier har en tendens att smita förbi systemet utan att påverkas, och att reningsverket behöver underhållas.

Minireningsverk för hushåll

Ett minireningsverk är reningsverk anpassade för enskilda hushåll. De är till uppbyggnaden mycket lika de kommunala reningsverken och består oftast av tre olika reningskomponenter. Den första är sedimenteringen av slammet.

Den andra är en biologisk rening med hjälp av bakterier. Den tredje är en kemisk fällning. Efter det ska vattnet vara rent nog att gå ut i kretsloppet igen. Hur detta sedan löses finns det en mängd olika varianter på. De olika fabrikaten erbjuder olika praktiska lösningar på hur detta ska ske.

Sedimentering

Sedimenteringen är den första delen av reningen av avloppsvatten. Det är en mekanisk urskiljning av de riktigt tunga partiklarna i avloppsvattnet. När avloppsvattnet rinner in i tanken avstannar farten. Det gör att tunga partiklar sjunker mot botten.

I ett minireningsverk ingår ofta en tank för detta, men inte alltid. Det förekommer att minireningsverket inte har någon tank för detta och då måste en sådan placeras innan reningsverket. Annars fungerar inte reningsverket som det är tänkt.

Biologisk rening

En biologisk rening bygger på att mikroorganismer tar hand om reningen av vattnet. Mikroorganismerna äter upp det organiska materialet. Syftet med den biologiska reningen är att reducera kvävehalten i avloppsvattnet.

Kväve har en avgörande effekt på våra vattendrag. Tack vare mikroorganismernas arbete förändras kvävets tillstånd, så att det inte längre utgör någon fara för miljön. Den omvandlas till kvävgas som går ut i luften.

Bakterierna lever i en slammiljö. Detta slam följer delvis med i nästkommande processer, och behöver då sedimenteras bort.

Kemisk rening

Den kemiska reningen reagerar med de fosfater som finns i avloppsvattnet. Då fälls mängder med ämnen ur vattnet och vattnet blir klart igen. Kemikalierna kan bestå av järnklorid eller aluminiumjoner som reagerar med fosfatet.

Vad som däremot aldrig riktigt går att få bort från avloppsvatten via ett reningsverk är de koliforma bakteriehalterna. De finns kvar till del, avsett modell av reningsverk och underhåll. Vad gäller just bakterier av detta slag har markbädd och infiltration visat sig mer effektiv.

Stor variation

Det kan vara svårt att jämföra olika systems effektivitet och prestanda. Det finns en mängd olika varianter och olika sätt att lösa de tre olika reningsdelarna på. Dessutom finns det faktiskt, även om det inte är så vanligt, reningsverk som enbart sedimenterar och renar biologiskt.

För att ett system ska uppfylla kraven som kan ställas, bör reningsverket vara märkt med den europeiska standarden EN 12566-3. De allra flesta minireningsverk är tillverkade för placering under jord. Det finns dock några modeller som är anpassade för ovanmarkinstallation. Dessa behöver vara säkrade för kyla och frost.

Att tänka på

Tänk alltid igenom valet av avloppssystem noga. Det handlar om stora pengar och mycket arbete. Dessutom ska varje avloppssystem som ändras eller byggs alltid godkännas innan arbetet påbörjas. Tillstånd för avloppsanläggningar ges av kommunen.

Kraven för vad som anses godkänt kan variera från plats till plats, beroende på hur känslig den omgivande miljön anses vara. Varje fall handläggs individuellt utifrån en riskanalys och bedömning från kommunens sida. Kommunen kan ge råd och hänvisa till företag som kan utföra installationen korrekt.

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se