Varför är fukten så farlig för byggnader?

Fuktproblem upp i vindsutrymme

Kan Inte en byggnadsdel hållas nog torr, så växer mögel- och rötsvampar med ej önskade resultat. Mögel och svampar kan spridas antingen genom direkt kontakt med infekterat material eller med sporer som transporteras med luften eller insekter.

Sporerna finns överallt och kan inte undvikas. De är endast någon hundradels millimeter stora. När sporer hamnar, i “rätt” miljö så kan de börja växa.

För att sporer skall börja att växa- så krävs att fyra olika kriterier är uppfyllda:

– Tillgång till syre, finns i luften
– Lagom temperatur, från 0°- 55°C, olika för olika sorter
– Näring, finns i trä och andra organiska material såsom lim, färg, papper, nedsmutsade material mm.
– Fukt, över 70% RF, relativ fuktighet i luft.

BlindbottenHär har bland annat den Äkta Hussvampen härjat. Nedre delar av golvbjälkar har förstörts så att undersidan av bjälklaget (blindbotten) ramlat ner på marken i kryputrymmet under bjälklaget. Längre bort syns sågspånsfyllning som är på väg ner.

Av dessa fyra kriterier, är det fukten som är “lättast’ att hålla på en låg nivå för att slippa svampangrepp, för byggnader. För livsmedel är det istället temperaturen som: sänks när de förvaras i kylskåp.

Varning!

Fuktskador är komplexa och svåra att härleda och kräver specialistkompetens. Kontakta därför alltid en besiktningsman för fuktskadeutredning när du misstänker fuktskador.

Vad orsakar då dessa olika mögelsvampar?

Blånads- och mögelsvampar
Dessa svampar växer mer på en yta utan att materialet bryts ned särskilt. Här är den mesta påtagliga skadan s.k. mögellukt.

Rötsvampar
Svamparna växer på ytan först men tunna trådar (mycel) växer in i virket för att hämta näring. De fasta beståndsdelarna i träets cellväggar bryts ner så att virket förlorar sin hållfasthet.

Var kommer fukten ifrån?

Normalt finns det alltid fukt i luften dock i varierande mängd, alltefter väderleken. Inomhusluften är alltid fuktigare än utomhus, utom i början av ett regnväder.

Eftersom ventilationen i huset tar in utomhusluften och inomhus tillförs naturligt mer fukt, genom utandningsluft, torkning av tvätt, dusch/bad, matlagning (kokning), disk, våtstädning, blomvattning m.m.

Ventilationens uppgift är bl.a. att ta bort den extra producerade inomhusfukten och föra in ny luft med lägre halt av fukt och koldioxid. Genom att jämföra mängden fukt i inom- och utomhusluft, kan man se om tillståndet är normalt.

Om inomhusluften är onormalt fuktig får man fortsätta leta efter fuktkällan, som kan vara ett byggnadstekniskt fel eller läckage på vattenvärmeledning alternativt otillräckligt ventilation.

Till byggnadstekniska fel och brister kan räknas:

– Läckage genom yttertak vid nederbörd
– Läckage genom yttervägg vid slagregn
– Uppstigande fukt från mark till grundkonstruktion beroende på bl.a. marklutning mot byggnad, fel läge på dränering, otillräcklig fuktspärr (kapillärbrytande skikt) i undergrund.
– Kondens i yttre delar av yttervägg och vindsutrymme, beroende på otillräcklig invändig fuktspärr
– Byggfukt, i nyproducerade byggnader som ej hunnit torka ut under byggprocessen. Det här var grunden till fuktläran i byggnader.

Lars Lindberg
Bjerking Ingenjörsbyrå AB

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se