Lär dig att forma och böja trä

Böjer trä

I den här artikeln hittar du utförlig information och beskrivning om hur du gör och vad du behöver tänka på när du ska böja trä.

Vid omfattande jobb och seriearbeten kan tekniken att böja trä vara både komplicerad och tidskrävande, Då fordrar den i regel också dyra maskiner. Vid enstaka tillfällen och det är då småhusägaren har nytta av att behärska konsten kan man emellertid göra det på ett förhållandevis enkelt sätt. Då krävs inga större investeringar i verktyg.

Enda undantaget kan vara ett något ovanligt stort antal tvingar, men sådana brukar man kunna låna ihop hos grannarna i kvarteret. Tekniken att böja trä förbinds mest med tillverkning och reparation av möbler. Framförallt kommer man att tänka på smäckra stolar och eleganta bordsunderreden.

Detta är i och för sig logiskt. Böjt trä förknippas starkt med de under decennier så populära, formböjda cafèstolarna, så kallade Wienerstolar, och med den kände svenske möbelkonstnären, Bruno Mattsons, många formböjda sittmöbler som är berömda över hela världen.

Som småhusägare kan man emellertid ha nytta av träböjningstekniken även i andra sammanhang. Bland annat kan den komma till användning när man vill klä in ett mindre valv, ett böjt trappräcke, en välvd fönsterkarm eller ordna med en karmanslutning till en dörr med välvt blad.

En absolut förutsättning för att lyckas är att man använder träslag som låter sig böjas. Virket måste alltså vara elastiskt eller kunna göras mer elastiskt än det är som obehandlat.

För det första kan man utelämna praktiskt taget allt virke från barrträd. Sådant knäcks alltför lätt när man försöker forma det. Vidjor av en och gran kan förstås böjas, men det är inte riktigt sådana som är formträ.

För det andra ska man avstå från virke som har knaggar och andra defekter. Trä av det slaget brister också ofta, även om man lagt ner mycket jobb på att mjuka upp det. Lämpligt virke är däremot vissa lövträdsarter, framför allt bok, alm och ask. Men även formbart virke är motsträvigt.

Allt trä har nämligen den gemensamma egenskapen att inte acceptera den form man böjer det i. Det rätar alltid ut sig något.

Vid till exempel möbeltillverkning motverkar man dessa rörelser i speciella maskiner. Men eftersom sådana inte hör till hemverkstadens utrustning får man to till ett eller annat knep.

Ett är att fukta virket i varmt vatten. Ett annat är att basa, det vill säga ånga, materialet. Ett tredje är böja tunt virke och limma i lager. Ett fjärde sätt att öka böjbarheten är att såga täta snitt och fylla dem med trälim.

Vilka medel man än använder för att underlätta arbetet ska man aldrig försöka böja med våld. Till hundra procent slutar det i ett misslyckande. Bästa medlet är tålamod och har man det kommer också snart den erfarenhet som ger en värdefull känsla för såväl material som teknik.

Ingen komplicerad verktygsutrustning

Som du kan se är verktygslistan inte särskilt komplicerad, men det finns ändå anledning att kommentera en del av den utrustning du behöver. Bland annat måste du se till att du har ett stadigt arbetsbord att arbeta emot. Även om det virke du ska böja kan tyckas klent lösgör du ganska stora krafter.

Spånskivan, som ska vara underlag när virket fixeras, måste ha en storlek som passar det arbetsmaterial som ska böjas. Ta inte till för snålt och välj en skiva av så kompakt material som möjligt. Tjockleken 22 millimeter brukar räcka.

Lämplig spikdimension är trådspik 100 x 34. Eftersom du arbetar med fuktigt material är det viktigt att spiken är rostfri, så att den inte fläckar virket. Välj helst spik med något rundad skalle, så är risken för rispor i virket mindre.

Det största bekymret kan vara antalet tvingar. Hur många du behöver beror givetvis på materialets storlek och hur det ska böjas. Det är inte ovanligt att det behövs 10-12 stycken i något varierande men inte alltför små storlekar.

Så många tvingar har man sällan själv och eftersom man inte särskilt ofta behöver ett sådant antal samtidigt finns det goda skäl att försöka låna ihop uppsättningen.

För att du ska få en koncentrerad ångstråle bör vattenkitteln vara ganska stor, tät och försedd med pip. För att koncentrera ångan kan du lägga in virket i en plastpåse, knyta den öppna delen av påsen till pipen och perforera den i den andra. Men självfallet kan du också använda till exempel ett plaströr, som du förbinder med tät folie mot pipen.

Böjningstekniken

Ju fler skikt man böjer tillsammans desto svårare blir jobbet, men en teknik kan också uppfattas som lättare än en annan. Därför visar vi två olika metoder. Den under rubriken “En alternativ böjningsteknik” kan underlätta särskilt vid böjningar av fler skikt.

Varning

Virket mjukas upp med hett vatten eller vattenånga. Vid dessa tillfällen finns det alltid en risk att man bränner fingrarna eller att en ångstråle träffar annan känslig hud. Gardera dig mot detta genom att skydda armarna och ha tjocka gummihandskar på händerna. Se också till att varmvattenkärlet är stadigt och inte viker sig av hettan.

Inte minst för att det virke man böjer är mjukgjort är risken stor att åtskruvade tvingar efterlämnar fula märken, som oftast är omöjliga eller mycket svåra att få bort. Spänn därför aldrig en tving direkt mot arbetsstycket, utan lägg en kloss eller liknande emellan.

När du har limmat och skruvar åt fogen med tving eller skruvstycke bör du alltid lägga ett tunt papper närmast arbetsmaterialet. Det är många gånger lättare att slipa bort pappersrester än att reparera skador i träytan!

Det här behöver du när du ska böja trä:

Verktyg:
1. Ryggsåg 2. Hammare 3. Hovtång 4. Tvingar 5. Skruvstycke 6. Tumstock 7. Lång linjal, gärna vinklad 8. Penna 9. Vattenkittel 10. Vattenkärl, typ handfat el hink 11. Tvättsvamp 12. Limpensel 13. Pryl 14. Putshyvel, ev. 15. Slippapper.

Material:
Lämpligt lövträdsvirke, Spånskiva, Trådspik, Plastpåsar, Trälim, Trassel, Gummihandskar.

Viktigt förarbete

1. Ju tjockare virket är desto svårare är det givetvis att böja. Därför böjer man hellre fler lager i klenare dimensioner och limmar ihop dessa.

2. För att du ska kunna forma rätt behöver du en spånskiva som är tillräckligt stor för arbetet. Ruta in spånskivan i exakt decimeterstora rutor.

3. För att du inte ska förväxla rutorna kan du märka de lodräta ytterkantsrutorna med bokstäver och de vågräta med siffror som ett schackbräde.

4. Med stöd av rutorna ritar du sedan i full skala upp konturerna för den eller de former som du vill att det färdigböjda virket ska få.

5. Slå därefter ner spikar längs hela konturlinjen. Hur tätt du spikar kan variera med materialet, men normalt bör avståndet inte vara större än 100 mm.

6. Slå sedan ner en parallell spikrad, så att du får ett mellanutrymme som svarar mot virkestjockleken och når över dess bredd. Spikarna måste stå stadigt.

7. Du kan behöva ett visst spelrum för att kunna pressa virket på plats öka då utrymmet med några mm.

8. Lägg till att spikavstånden är 10 cm där det är möjligt, detta för att också tvingarna ska få plats. När det behövs för formens skull är avståndet betydligt tätare.

Forma utan våld

1. Innan träet kan böjas måste det göras elastiskt, t ex genom att med en svamp fukta det med hett vatten.

2. Krama ur svampen så att den inte rinner. Hettan är viktigare än mängden vatten. Fukta båda sidor.

3. Ett mycket effektivt sätt, särskilt vid bearbetning av tunnare material är att böja träet i ånga.

4. Över en kittel med uppåtriktad pip kan du flytta virket så att ångstrålen koncentreras till böjstället.

5. Böj virket på “fri hand” så att du kommer så nära den bestämda, slutliga formen som möjligt.

6. Hur lätt du kan forma virket beror i hög grad på hur elastiskt du kan få det. Särskilt vid mindre arbeten kan du ha god hjälp av en hemmagjord ångapparat.

7. Häll vatten i en kittel med pip och täta locket. Koka upp vattnet så att det ångar. Lägg under tiden virket i en kraftig, inte alltför stor plastpåse.

8. Perforera därefter plastpåsen i dess slutna ände. Du kan t ex använda en grov nål el pryl. Ångan ska senare kunna sippra ut genom de små hålen.

9. När vattnet i kitteln kokar släpper du in ångan i påsen. Är virket inte alltför grovt blir det snart formbart. Var försiktig så att du inte bränner dig!

10. Förböj träet så gott du kan på fri hand. Pressa sedan ner det mellan formkurvans spikrader. Se noga till att det bottnar mot hjälpbrädan.

11. Virke av lite grövre dimension, som endast ska böjas helt lätt, kan du forma genom att snittsåga t ex varannan centimeter. Märk först ut snittställena.

12. Spänn fast virket i t ex ett skruvstycke och använd en fintandad såg. Såga alla snitt till samma djup, d v s till 2/3 av virkestjockleken.

13. Fyll samtliga snitt med trälim, som inte får torka innan du börjar själva böjningen. Limma ganska flödigt. Räkna med att senare slipa limrester.

14. Såga till det antal skyddsklossar du behöver för att undgå märken efter tvingarna två till varje tving. Gör dem någon cm högre än bredden på virket.

15. Böj virket varsamt så att det inte brister i snitten. Spänn det över en mall. Glöm inte att lägga papper emellan, så att limmet inte biter i mallen.

16. När tunnare virkesskikt ska limmas lägger du ner det första förböjda virket mellan spikraderna. Se till att det går i botten och följer formkurvan.

17. För att du ska få plats med nästa skikt måste du flytta spikraden för att få nog utrymme. Dra upp spiken med tång, slå i den på sin nya plats o s v.

18. Pensla ett lager PVA lim över så lång yta antalet tvingar räcker till och lägg ner nästa förböjda skikt.

19. Håll spikradernas mellanrum så tätt som möjligt. Se till att skikten ligger an mot varandra och går i botten.

20. Ett tredje skikt fordrar att du flyttar spikraden ännu ett steg och liksom tidigare limmar för detta.

21. Sätt tvingar med skyddsklossar på högst 10 cm avstånd, tätare vid kraftiga böjar. Spänn så hårt du kan.

22. När limmet torkat behöver du säkert hyvla bort en och annan skavank. Använd ett helt rakt, välslipat stål.

23. Med en fint slippapper får du bort alla ev. limrester och det skiktade, böjda trät ser helt enhetligt ut.

Tips!

Det är givetvis mycket viktigt att den hjälpbräda du spikar formkurvan i ger så hart motstånd att spikarna sitter orubbligt. För att du inte ska misslyckas bör du välja en tät och inte för tunn spånskiva eller en skiva av plywood.

Tänk på att du i stället för att böja trä kanske kan klara en reparation eller ett underhåll på lättare sätt genom att t ex limma faner.

En alternativ böjningsteknik

1. Bestäm hur träet ska böjas och mät ut höjden och halva bågens längd. Arbeta gärna mot en grövre spånplatta.

2. För, med blyerts och tumstock, över markeringen för den halva “bågen” på en bit masonit, så att du får en mall.

3. Fäst masoniten i underlaget med två stift eller spik i varje sida. Detta för att fanerremsan ska hållas på plats.

4. Mellan de fyra spikarna lägger du in den fanerremsa som ska böjas. Faneret markerar då den exakta båglinjen.

5. Rita in “bågen” på masoniten, lossa den från underlaget och såga noga efter blyertslinjen med en fanersåg.

6. Du har nu en halv mall. Lägg masonitbiten på arbetsunderlaget och för över konturerna till denna.

7. Spegelvänd mallen och lägg den intill den gjorda markeringen, så att du kan rita upp den totala båglinjen.

8. Såga till träklossar av det slag vi tidigare har beskrivit. Placera dem jämnt längs bågens ytterlinje.

9. Förborra också klossarna och skruva sedan fast dem i spånplattan. Se till att de sitter orubbligt.

10. Blöt faneret med hett vatten. Du gör det enklast med en svamp över en hink. Skydda händerna mot varmvattnet.

11. Pensla ut trälim på de fanerytor som ska limmas och bilda bågen. Lägg samman dem i vårt ex tre stycken.

12. Placera fanerskikten i mallen, mellan spikarna, och spänn sedan fast dem med skruvtvingar mot varje kloss.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se