Fasadputs ett fasadmaterial med anor

Gammal fasadputs med spritputs på husfasad

Puts har till uppgift att skydda och pryda husets yttervägg och har en lång tradition som fasadmaterial. I länderna runt medelhavet har man funnit rester av tiotusenårig puts.

Att äldre tiders arkitekter och byggare var väl förtrogna med putsningstekniken framgår bland annat av den romerske arkitekten Vitrivius mest berömda verk “Om arkitektur”.

I Sverige började puts användas som fasadbeklädnad under medeltiden, då stenhus, på grund av brandfaran, började ersätta träbebyggelsen i städerna.

Vad är fasadputs?

Puts är ett miljövänligt byggnadsmaterial, som vanligtvis består av bindemedel, stenmaterial och eventuella tillsatsmedel. Det traditionella bindemedlet i puts är kalk. Kalkbruket var dominerande fram till andra världskriget.

I moderna putsbruk används ofta en kombination av kalk och cement för att öka brukets hållfasthet, s k kalkcementbruk. Det finns även bruk som endast har cement som bindemedel.

Ett rent kalkbruk härdar (karbonatiserar) genom kemisk reaktion med luften. Ett bruk som innehåller cement hårdnar genom reaktion med vatten. Stenmaterialet i putsbruk är sand, grus eller finkrossat berg. Stenmaterialets storlek inverkar bland annat på putsens struktur.

Tillsatsmedel, t.ex. luftporbildande medel och plastifieringsmedel, kan blandas in för att göra putsbruket mer frostbeständigt och mer smidigt att bearbeta.

Putsteknik

Tekniken att putsa hus har genomgått vissa förändringar i modern tid. Nya hjälpmedel, som bidragit till att rationalisera arbetet, har tagits i bruk. Det kan dock noteras att kvalitativ putsning fortfarande i stor utsträckning är ett hantverk.

Modern puts påförs ofta i tre lager, för hand eller med spruta. Först grundas väggen med ett ca 1, 5 mm tunt lager puts. Denna grundputs fungerar som ett “klister” för de utanpåliggande putsskikten.

På grundputsen sprutas ett 5-10 mm tjockt lager grovputs och utanpå detta ett 2-4 mm tunt lager ytputs. Ytputsen fyller håligheter så att fasadytan blir jämn och snygg.

Ibland påförs putsen endast i två lager. Ett tjockare ytputslager, bestående av exempelvis spritputs eller rivputs, påförs då direkt på grundputsen.

Andra har också läst

Se alla fasadputsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se