You dont have javascript enabled! Please enable it! Färgsättning och färglära när du ska måla om bostaden | dinbyggare.se

Färgsättning och färglära – Lär dig färgsätta

Färgsättning och färglära

Ordet färg har flera betydelser i uppslagsboken. Minst tre av dem är viktiga i samband med färgsättning och färgval till målningsarbeten. Färg är för det första synintryck som beror på våglängderna hos de ljusstrålar som träffar näthinnan.

För det andra är det en benämning på hur detta synintryck uppfattas- det vill säga kulören. Den tredje betydelsen är namnet på den lösning som används vid målningen, nämligen målarfärgen. Dessa betydelser- tillsammans med de intryck som olika kulörer och deras nyanser ger oss styr i hög grad trivseln.

Färgsättningen i och omkring huset är alltså minst lika viktig som hur själva målningsarbetet utförs. Färger har sedan lång tid tillbaka styrt våra känslor. Detta fenomen har beskrivits på många sätt genom att färger har varit symboler för olika sinnesstämningar.

Grundfärgerna i det moderna färgsystemet är gult, rött, blått och grönt, tillsammans med vitt och svart. Samtliga färger har var sin stark symbol, som i vissa situationer “bestämmer” vad vi ska tycka om kulören när den framhävs i särskilda sammanhang.

Gult, framför allt smutsgult, symboliserar falskhet medan blått, grönt och rött är symboler för tro hopp och kärlek. För många människor betyder vitt renhet medan svart är sorgens färg. Även om vissa färgnyanser betyder något speciellt för många människor, bör man komma ihåg att färgupplevelsen alltid är individuell.

Detta kan man till exempel se om en handfull personer får välja ut exempelvis färgen “himmelsblå” ur en färgkarta. Det är sällan som två individer har samma uppfattning om vilken nyans himlen har.

Trots att tycke och smak måste få prägla färgvalet, finns det vissa normer och anvisningar som också till vissa delar måste styra när du ändrar färgsättning. I ett bostadsområde styrs färgvalet på exteriören som regel av de nyanser som redan har använts på fasader, dörrar, markiser, staket etc. Du kan ibland få göra avvikelser från dessa färger, men bör då som regel välja kulörer som går ton i ton med de tidigare använda färgerna i området.

Färgvalet inomhus är naturligtvis betydligt friare, men du bör ta hänsyn till en del estetiska aspekter. Med “fel” kulör på väggarna kan det redan långsmala rummet verka ännu trängre, medan en väl vald färgsättning gör att rummet ser rymligare ut.

När färgvalet är gjort är det också viktigt att valet av målarfärg blir korrekt. Ytskiktet ska ju inte bara verka förskönande utan också skydda underlaget och därmed också förlänga dess livslängd.

Färgupplevelsen

Ljuset innehåller hela färgskalan. Det är det reflekterade ljuset som ger färgupplevelsen. Ögats tappar och stavar styr vårt färgseende. Detta gör också att färgupplevelsen blir olika från en person till en annan.

Ett material som till exempel absorberar alla färger upplever vi som svart. Det är också därför som en svartmålad yta blir hetare än om den är målad i andra kulörer.

En yta som reflekterar alla färgerna i färgspektrat lika mycket upplevs däremot som vit eller grå. För att det ska vara lite enklare att beskriva en speciell nyans har färgtoncirkeln och kulörtriangeln utvecklats.

Dessa system, som används över stora delar av världen, gör det också möjligt att beställa en målarfärg i exakt den färgnyans som du vill ha.

Färgtoncirkeln förkortas NCS, vilket betyder Natural Color System. Eftersom cirkeln är internationell namnges färgerna på engelska. Gul (yellow) är placerad klockan 12 i cirkeln, röd (red) klockan 3, blå (blue) klockan 6 och grön (green) klockan 9. Genom att ha olika grad av intilliggande kulör i cirkeln får du fram blandfärger. Kulören mitt emot en annan kallas för komplementfärg.

I färgcirkeln hittar du alla “rena” kulörer, men dessa används ganska sällan. För att få fram nyanserna inom en kulör blandas färgen med vitt och svart. För att förstå dessa “färgers” påverkan i en kulör använder man kulörtriangeln. I den placeras den rena kulören vid triangelns spets och gråskalan vid dess bas.

Genom ett rutsystem i triangeln kan du sedan avläsa hur mycket vitt och/eller svart som färgnyansen innehåller. På detta sätt kan du få fram en kulör med rätt egenskaper. En kulör har fem starka egenskaper som i hög grad styr din upplevelse av färgen. Dessa är färgton, ljushet, färg styrka, klarhet och mättnad.

Alla dessa egenskaper regleras till stor del av hur mycket vitt och svart som har blandats i kulören. Det är alltså inte mängden pigment som reglerar färgens kulör, det vill säga färgstyrkan, utan mängden vitt och svart som har blandats i färgen. På samma sätt är det dragningen mot vitt eller svart som avgör färgens ljushet.

färgåtergivning som ögat uppfattar detLjuset innehåller spektrats alla färger. När ljuset når en yta “sugs” vissa av färgerna upp medan andra reflekteras. Det är denna färgåtergivning som ditt öga sedan uppfattar. Absorberar ytan alla färgerna uppfattas ytan som svart.


Färglära – Så fungerar färg

Målarfärg består i stora drag av bindemedel, pigment, fyllnadsmedel, lösningsmedel och tillsatsmedel. Mängden av de olika ingredienserna påverkar dels vår färgupplevelse, dels färgskiktets tålighet mot yttre påverkan.

En inomhusfärg ska bland annat tåla nötning, slag, fukt och ibland kemiska medel. Utomhusfärger ska dessutom tåla starka temperaturväxlingar, föroreningar, regn, blåst etc. Dessa ofta mycket höga krav på den målade ytan kan verka orimliga med tanke på det tunna färgskiktet som ofta bara är någon tiondels millimeter tjockt.

Ger man målarfärgen riktiga förutsättningar – det vill säga ett underlag i god kondition som är väl rengjort och på annat sätt förberett för att övermålas kan du också räkna med ett bra och hållbart resultat.

Alla färger innehåller någon form av bindemedel och det är mängden och arten av detta som styr många av målningsfärgens egenskaper. Bindemedlet gör att det torra färgskiktet är sammanhängande, har god vidhäftning mot det avsedda underlaget, tål klimatpåfrestningar, nötning, kemikalier etc.

De flesta färger har sina benämningar efter det bindemedel som ingår i målningsfärgen. Exempel är alkydfärg, latexfärg, epoxifärg, och polyuretanfärg.

Det finns i stora drag tre typer av bindemedel. Dessa är fysikaliskt torkande, som till exempel latexfärger, kemiskt torkande en komponent eller oxiderande, som till exempel alkyd- eller oljefärger och kemiskt torkande tvåkomponent som till exempel epoxi- och polyuretanfärger. Fysikaliskt torkande färger torkar när lösningsmedlet avdunstar och bindemedlet, “plastkulorna”, klibbar ihop till ett sammanhängande sjok.

Bindemedlet kan bland annat bestå av flera typer plast eller cellulosa. Kemiskt torkande eller oxiderande bindemedel består antingen av torkande oljor, till exempel linolja eller alkyder som är en vidareutveckling av de traditionella och naturligt torkande oljorna. En färg med denna typ av bindemedel torkar genom en kemisk reaktion med syret i den omgivande luften.

Alkydfärg kallas också den moderna oljefärgen. Denna färg har många goda egenskaper som de traditionella oljefärgerna inte har, bland annat när det gäller väderbeständighet och nötning.

Tvåkomponentfärgerna består av två delar som du blandar ihop när du ska använda färgen. Färgens torkningsprocess eller “härdningen” startar nämligen när de två komponenterna får kontakt. För att färgskiktet ska bli starkt är det viktigt att du blandar rätt mängd härdare och harts ur de båda burkarna.

Stämmer inte blandningen så att det blir för mycket av någon del i det tudelade bindemedlet, får inte ytskiktet rätt egenskaper. Det är viktigt att du följer tillverkarens anvisningar och blandningsförhållanden.

Lösningsmedlet i färgen löser upp bindemedlet och avdunstar sedan i torkningsprocessen. Det finns en hel del olika lösningsmedel, men de vanligaste är lacknafta, terpentin och vatten. Pigmentet är en viktig del i målarfärgen. Detta ämne styr i första hand färgens täckkraft.

Pigmentet skyddar härigenom framför allt målat trä utomhus mot snabb nedbrytning genom de ultravioletta strålarna. Mängden och kombinationerna av pigment ger dig rätt färgton, men bestämmer också en hel del beträffande färgens konsistens, tålighet och hållbarhet.

Det finns flera typer av pigment, både organiska och oorganiska. Bland de oorganiska kan nämnas mineralfärger. Förr framställdes de flesta organiska pigment ur växt- eller djurriket. Numera är de flesta organiska pigment framställda på syntetisk väg. Fyllnadsmedel är ett pigment som inte är täckande. Exempel på fyllnadsmedel är krita, dolomit och kalk.

Fyllnadsmedlet ger färgen fyllighet, den blir lättare att stryka ut och fördriva och medlet kan dessutom påverka färgfilmens hållbarhet. För att kunna skapa ytterligare egenskaper hos en färgtyp blandar man också i tillsatsmedel.

De kan förhindra att det bildas skinn på färgen, hejda mögelangrepp på målat trä eller göra färgen mera trögflytande, det vill säga tixotrop. Det finns också tillsatsmedel som skyndar på torkningsprocessen.

Med hjälp av färgtoncirkel och kulörtriangel kan du definiera ditt färgvalMed hjälp av färgtoncirkel och kulörtriangel kan du färgsätta och definiera ditt färgval utan att det blir missförstånd. Dessa hjälpmedel används över stora delar av världen. Färgton cirkeln är indelad i 40 kulörtoner och varje färgton kan sedan splittras ytterligare i kulörtriangeln.


Värt att veta om färgseende

Knappt 10 procent av alla människor har inte normalt färgseende, de är färgblinda. Det är mycket ovanligt att ha total färgblindhet och alltså uppfatta alla kulörer som gråa nyanser. Den vanligaste formen för färgblindhet är den där man inte kan skilja mellan rött och grönt. Denna synförändring kallas röd-grön färgblindhet.

Mängden pigment i en färg har stor betydelse för färgens glans. En täckande färg med lite pigment ger en matt ytglans medan riklig mängd pigment ger blank färg. Ytans tvättbarhet ökar också med glanstalet. Det är anledningen till att man som regel använder blank till högblank färg vid målning av till exempel kökssnickerier.

Färgsätt med tycke och smak

Valet av målarfärg styrs av många faktorer. Ett par av de viktigaste är vilket material underlaget består av och vilken färg som har använts om det har varit målat tidigare. När det gäller färgsättningen kan du däremot låta tycke och smak styra en hel del – i synnerhet inomhus.

Kulörvalet och färgsättningen på husfasaden kan faktiskt beröra villaföreningen och ibland fordras det till och med bygglov för att få måla med en annan kulör. När du ska färgsätta och välja kulör till husets utsida måste du först bestämma om huset ska synas tydligt eller smälta in i den omgivande miljön.

Du måste alltså ta hänsyn till hur mycket vitt och svart som har blandats i omgivningens färger. Har du en ljus yttermiljö och vill att huset ska bli en naturlig del av denna, bör du alltså färgsätta och välja kulör med större mängd vitt än svart i. Kontrastverkan får du fram genom att göra tvärtom. Inomhus kan du i princip färgsätta och kombinera de färger som du själv tycker är vackra.

Vill du däremot uppnå en speciell effekt i rummet bör du tänka dig för. Om du färgsätter med mörka färger kan få en känsla av värme och ombonad i en miljö, medan samma kulörval i en annan miljö ger ett dystert och hopträngt intryck.

När du ska färgsätta och måla om ett rum i nya färger bör du också ta hänsyn till de möbler, mattor och annan inredning som du ska möblera med. Ditt första, kanske impulsiva färgval tvingar dig eventuellt till andra och mera kostsamma förändringar för att rummet ska få den karaktär som du har tänkt dig. Färgsättningen och valet av färg är alltså också en ekonomisk fråga.

För det mesta klarar man sig bra med sunt förnuft, lite färgkänsla och mod vid färgsättning både inomhus och utomhus. Men det kan trots allt finnas tillfällen då man kan behöva hjälp. Hos större måleriföretag eller i måleributiker kan du få hjälp av professionella färgsättare.

De kan en hel del knep för att få fram önskade effekter med rätt färger. Dessa råd kan vara mycket värda om du är tveksam inför ett större målningsarbete, till exempel av husets fasad. Ett misstag på ett så pass stort jobb kostar.

Vägledning när du ska färgsätta rum och måla med färg

Följande bilder och skisser ger dig en vägledning i hur rummet påverkas av olika färgsättning. Tänk på att du kan mildra eller förstärka effekten genom att välja färgnyanser ton i ton på väggar, golv och tak.

Som du ser på bilderna framträder möbler och annan inredning på olika sätt med olika färgsättning. Ta därför hänsyn till ditt möblemang när du väljer kulörer till rummet. Vill du att möbler och tavlor ska synas tydligt bör du inte välja alltför mörka och dominerande kulörer.

Färgsättning som gör att rummet ser rymligare ut.

1. Om du låter golvets färg dominera och håller väggar och tak i en neutral färgsättning framträder inredningen tydligt och rummet ser rymligare ut.

Färgsättning som gör känslan av att man sänker taket.

2. Genom att färgsätta taket i en mörk nyans och hålla övriga ytor i rummet ljusa, kan du “sänka” taket. Väljer du mattor och möbler som går ton i ton med takets kulör blir rummet harmoniskt.

Färgsättning som gör att rummet upplevs lägre i tak och betydligt bredare än det verkligen är.

3. Målar du ett högt och smalt rum med mörka färger på golv och tak medan väggarna hålls i en ljus kulör, blir effekten slående. Rummet upplevs lägre i tak och betydligt bredare än det verkligen är. Det är en verkningsfull färgsättning i till exempel en långsmal tambur med högt till tak.

Färgsättning som gör att rummet känns som ombonat

4. En verkligt ombonad miljö får du med denna typ av färgsättning. Förutsättningen är dock att rummet är tillräckligt stort. I annat fall kan rummet istället upplevas som alltför kompakt.

Färgsättning som gör att rummet känns rymligare.

5. Färgsätter du golvet i ett litet rum med en mörk kulör och följer upp med en något ljusare nyans på väggarna medan taket har neutral och ljus färg, blir rummet “rymligare”. Möblerar du dessutom med möbler i ljusa färger förstärks denna effekt ytterligare.

Färgsättning som skapar känslan av en intim atmosfär i rummet.

6. Du skapar en intim atmosfär om du färgsätter alla ytor I en mörk, varm kulör. För att förstärka den gemytliga miljön kan du till exempel använda en mörkare nyans till golvet medan väggar och tak målas i en ljusare nyans av samma kulör.

Färgsättning av mindre rum som gör intryck av att rummet är större än det egentligen är.

7. Inte minst i mindre rum är denna mera ovanliga färgsättning effektiv. “Dra upp” golvets kulör en bit upp på väggen och bryt sedan av med en matchande ljus kulör på väggarnas övre del och i taket.

Brytlinjen bör hamna i midjehöjd och inte över brösthöjd om du vill att rummet ska ge intryck av att vara större än det är i verkligheten.

Färgsättning av långsmalt rum som ger effekten av att rummet känns kortare och breddare.

8. Ett långsmalt rum kan effektfullt kortas och breddas genom en i ögonen fallande färgsättning på fondväggen. Du kan antingen välja en kulör som matchar de möbler som rummet ska inredas med, eller måla mönster med till exempel schabloner eller maskeringstejp. Fondtapeter med motiv är också ett alternativ.

Färgsättning som gör att ett rum med med stor yta kan göras mera gemytligt och mysigt.
9. Ett rum med rejält tilltagen yta kan göras mera gemytligt med denna typ av färgsättning. Genom att välja en mörkare kulör på en sammanhängande kort- och långvägg är det betydligt enklare att skapa en “mysig” och inbjudande umgängeshörna även i ett stort rum.

Ett långsmalt korridor rum med högt i tak som färgsätts med dominerande kulör på kortväggar och tak.

10. Ett långsmalt rum med högt i tak kan även färgsättas med dominerande kulör på kortväggar och tak. Genom att hålla de rejält tilltagna långsidorna i en neutral kulör förkortas rummet betydligt – samtidigt som taket upplevs längre. Det går alltså att skapa atmosfär i ett “korridorrum”.

Färgsättning för att ge effekt av lägre takhöjd.

11. Vill du “sänka” taket i ett rum färgsätter du med en mörk, mättad kulör. Måla sedan taket och en bit ner på väggarna med takfärgen. Bäst effekt får du genom att måla ner till fönstrens övre kant och eventuellt också markera övergången till det ljusa väggpartiet med en list.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se