You dont have javascript enabled! Please enable it! Bygga uterum? Beskrivning hur du bygger in altanen | dinbyggare.se

Bygg in altanen med ett uterum

Uterum med aluminiumprofiler och trästomme

Bygga uterum? Kanske börjar utrymmet i villan, radhuset eller fritidsstugan att bli för litet? Är du så intresserad av odling att du vill ha ett ljust och vältempererat blomsterrum, kanske rentav en vinter trädgård? Vill du förlänga den nordiska sommaren, stänga ute myggen och ändå behålla den nära kontakten med trädgården?

Alla tre situationerna, och det finns säkert fler, är goda skäl till att bygga ett uterum eller glasa in altanen intill huset. Det är en förhållandevis enkel tillbyggnad som du kan klara själv och som dessutom inte nödvändigtvis behöver bli avskräckande dyr.

Även om Norden då och då begåvas med en eller annan sommarperiod som har medelhavsklimat är de riktigt varma, stilla dagarna ganska lätt räknade. Trots detta överger oss inte optimismen. Vi ordnar mysiga uteplatser med bekväma trädgårdsmöbler i tron att den goda sommaren till sist ska parkera på just vår altan. Så har vi reagerat sedan villastäderna kom till. Och så reagerar vi än i dag.

Det började med bersån. Den gav gott vindskydd, men när regnet allt oftare ödelade våra planer satte vi tak på bersån, det vill säga gjorde den till ett öppet lusthus. Sen kom den öppna verandan till. Dennas förstukvist med sin närhet till köksregionen skulle fungera som ett öppet frukostrum och samlingsplats för kvällarnas stillsamma meningsutbyten.

Men verandan blev av naturliga skäl ett blåshål och gav dessutom ofta alldeles för litet utrymme för en växande familj. Snart nog hade man glasat in den och i bästa fall fått en utmärkt övervintringsplats för pelargonerna och julkaktusen.

Sen blev den stora altanen högsta mode. Den skulle göras så rymlig att både matbord och solstolar fick plats utan att man snubblade över utstickande ben. Uteplatser av det slaget kommer vi säkert att behålla, men sannolikt i lite mer begränsat format och kanske på trädgårdens bästa solplats, som inte alltid ligger tryckt intill husväggen.

Ursprungsaltanen bygger vi däremot allt oftare in inte sällan med en påtaglig vinst i kvadratmeteryta räknat. Hur stor och påkostad man vill göra utbyggnaden är givetvis i mycket en individuell fråga och hänger inte minst samman med om man vill göra uterummet helt vinterisolerat, dra in värme etcetera.

Många småhusägare som tar på sig ett jobb av detta slag gör det utan egentlig erfarenhet av byggarbete. Det är utan tvekan lite tufft, men planerar man noga och arbetar med eftertänksamhet i lugn takt är det också ett trevligt sommarjobb som dag för dag ger synbara resultat. Att bygga ett uterum är ett jobb som är värt att krönas med ett sjudundrande invigningsparty!

Planering när du ska bygga uterum

1. Gör en skiss över uterummet och tillbyggnaden.
2. Kontakta byggnadsnämnden.
3. Kontakta eventuellt en arkitekt.
4. Beräkna vilka arbetsmoment du kan göra själv.
5. Begär offert från hantverkare om du inte ska göra jobbet själv.
6. Beräkna materialåtgång.
7. Räkna ut den totala kostnaden.
8. Kontakta din bank och avtala om ev. lån.
9. Ansök om byggnadslov och ev. förhandsbesked.
10. Gör ett tidsschema för hela bygget, inkl. dina egna insatser.
11. Beställ byggnadsmaterial.
12. Engagera ev. hantverkare.
13. Ordna skyddade upplagsplatser, framkomlig transportväg och ev. byggnadsställningar.
14. Se till att du har de verktyg du kan behöva och att du kan få assistans vid moment där du behöver hjälp.

Bygglov och arkitekt

Att bygga ett uterum, som dessutom kanske vetter in mot gården, kan tyckas vara din ensak som fastighetsägare. Möjligen skulle dina närmsta grannar tillåtas ha synpunkter. Men så enkelt är det inte. Tillbyggnaden klassas som nybyggnad av uterum och innan du sätter spaden i jorden måste du ansöka om bygglov hos din byggnadsnämnd.

Utan bygglov blir även en enkel inglasning och takläggning av altanen ett svartbygge som kan få till följd att du bötfälls och tvingas riva.

Det är alltid klokt att vara ute i god tid, men skulle du av någon anledning hamna i tidsnöd kan byggnadsnämnden under vissa förutsättningar ge dig ett förhandsbesked. I regel måste en ritning av detta slag  bifogas till ansökningshandlingarna.

För att ritningen ska godkännas av byggnadsnämnden kan du behöva hjälp av en arkitekt. Men innan du beställer ett sådant arbete bör du tala med nämnden.

Ligger ditt hus inom ett område med seriebebyggelse kan det till exempel tänkas att man bestämt sig för en viss norm och inte tillåter några avvikelser. Det kan också vara så att nämnden kräver en enklare dokumentation än normalt. Och då kan du komma billigare undan. Inför eventuella kontakter med en arkitekt bör du kunna presentera ett genomtänkt förslag av ditt uterum.

Arkitekten å sin sida kanske har andra idéer. Dessa kan vara förankrade i bestämmelser som du kanske inte känner till men ändå måste rätta dig efter. Arkitektens yrkeserfarenhet och materialkännedom kan möjligen också leda fram till lösningar som både är mera praktiska och ekonomiskt fördelaktiga än de du kommit fram till.

Huvudsaken är ändå att du har ett konkret förslag att utgå ifrån, så att du redan från början kommer in på rätt spår. Och en viktig, praktisk sak: Glöm inte att ta med tomtkartan och ritningar för den befintliga byggnaden. Utan dessa handlingar kommer du inte särskilt långt i planeringen.

Ritningar till byggnadsnämnden

Den ritning byggnadsnämnden vill ha tillsammans med din ansökan om byggnadslov omfattar i vårat exempel en planritning, en typsektion, tre fasadritningar och en situationsplan. Du kan även se de övriga fyra ritningar som i regel krävs av byggnadsnämnden.

Ritning på tillbyggnad söder
Den övre ritningen visar det befintliga husets söderfasad med tillbyggnad på plats.

Tillbyggnad västerDenna ritning informerar om västerfasadens utseende med tillbyggnad.


Tillbyggnad österDenna ritning visar österfasaden, som den ter sig med den inglasade altanen och uterummet på plats.

SituationsplanI original är ritningarna gjorda i skalan 1:100. En centimeter motsvarar alltså 1 meter i verkligheten. På denna ritning kan du se situationsplanen, som i original är ritad i skalan 1:400. Planen visar den befintliga byggnaden och dess placering på tomten. Den streckade ytan är den tillbyggnad man ansöker om byggnadslov för.

Övre planritning
Den över planritningen som är gjord i skalan 1:100 visar den befintliga byggnaden och den nya tillbyggnaden med måttangivelser i millimeter. Den nedre typsektionen visar tillbyggnaden från sidan. I texten vid sidan om ritningen, som för övrigt är gjord i skalan 1:50, finns också en materialförteckning med dimensioner på balkar mm.

Nedre typsektion

Logisk arbetsföljd, verktyg och material

Vad du behöver i verktygsväg och material är givetvis helt beroende av hur stort altanutrymme du vill bygga in, vilket material du avser att använda och så vidare. I stort sett behöver du inte några andra verktyg än de som ingår i en normal snickeriutrustning.

I princip ska du också kunna göra hela jobbet själv, möjligen med undantag för grundarbetena. Vissa moment kan givetvis också kräva att du har tillgång till en hantlangare. Arbetsföljden är logisk. Grovt sett måste du helt enkelt göra vissa moment för att kunna gå vidare. Det framgår också av den numrerade steg för steg informationen.

Denna är dock inte så detaljerad att du kan följa arbetsgången så att säga spik för spik en information som du inte heller har någon nytta av, såvida vårt exempel inte skulle vara identiskt med dina egna förhållanden.

Den altan vi bygger in har måtten 5,56 meter x 3,65 meter och ger därmed en golvyta på cirka 20 kvadratmeter. Utrymmet blir ouppvärmt, eftersom vi räknar med att spillvärmen från den befintliga bostaden, tillsammans med solvärmen utifrån ger en acceptabel temperatur även vintertid.

Bor du i en del av landet med låga vintertemperaturer eller vill att tillbyggnaden ska vara en integrerad del av vardagsrummet måste du därför tänka på att dra ledningar för det värmesystem du väljer eller redan har.

Har du vattenburen värme tillkommer alltså rördragningar och montering av radiatorer, såvitt du inte har elvärme eller installerar sådan i det nya utrymmet. I det senare fallet tillkommer givetvis en vidlyftigare el installation.

I båda fallen måste du anlita fackmän för installationen. Du får dock lov att själv göra för och efterarbetet, vilket ju alltid sparar mycket pengar. Det är alltså åtskilligt du bör tänka på innan du bestämmer dig för att bygga in altanen. Framför allt bör du vara klar över hur du vill kunna utnyttja det nya utrymmet.

Exemplet visar en enkel form utan isoleringar. Huvudsyftet är att förlänga den varma årstiden och få en övervintringsplats för en och annan klimatkänslig trädgårdsväxt.

 

Markarbeten

Grunden


Bygga stommen

Inredning

Tak, golv och pliktdetaljer

Inglasning av uterum

Efterarbeten


Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se