Lägg en trädgårdsgång med marksten

Läggning av marksten på trädgårdsgång

I den här artikeln om att lägga marksten hittar du tips och information hur du lägger marksten med förklarande fotografier och steg för steg beskrivning.

Innan motorgräsklipparen konstruerades var gräsklippning ett småhusägarens återkommande lördagsgissel. Vid denna tid var de flesta trädgårdsgångar också grusbelagda. När gräset äntligen var klippt följde därför lördagsgissel nummer 2 – att ta bort ogräs och att kratta gångarna ifråga.

Numera är gräsklippningen inget större problem. Man kan nästan släppa ut gräsklipparen att sköta sig själv, och grusgångarna krattas inte längre, eftersom man kan lägga marksten med underhållsfri sten eller betong. En läggning som praktiskt taget alla husägare klarar själv.

En upptrampad stig i naturen ringlar sig ofta vänligt inbjudande och tycks nästan alltid vara ett naturligt inslag i terrängen. Gångstråk i en anlagd gräsmatta uppfattas däremot för det mesta som störande sår och ger inte sällan intryck av vanvård – även om trädgården i övrigt är aldrig så välskött.

Att återställa mark som man under lång tid trampat sönder kan vara besvärligare än att bli av med en envis maskrosinvation eller mossa som breder ut sig. Först slits gräsplantorna ner och sedan packas jorden så hårt att den inte längre utan stort våld låter sig luckras. Är det övre jordlagret lerhaltigt blir marken i torrt väder hård som betong.

Men följden blir också att den varken kan ta upp fuktighet eller näring. Efter bevattning eller naturligt regn är gångstråken ofta en enda lervälling. Hal och farlig att gå på blir den dessutom. Eftersom en småhusträdgård ska vara en plats att leva aktivt i är det ju nödvändigt att även kunna gå i den – till köksväxtavdelningen, fruktträden och bärbuskarna, komposthögen, sitthörnan, hammocken och kanske redskapsskjulet.

Problemet kan lösas på två sätt. Dels kan man med lämpligt stegavstånd lägga ut trampstenar eller -plattor i gräsmattan, dels kan man lägga heltäckta gångar av samma material. Trampstenar är givetvis lätta att lägga, såtillvida att man inte behöver lägga ner särskilt mycket arbete på underlaget och slipper tänka på att fogarna blir snygga och hållbara.

Eftersom stenarna och plattorna oftast läggs en och en är det dessutom tämligen likgiltigt om plattorna eller stenarna ligger på millimeterrätt avstånd från varandra och i absolut våg. Givetvis blir det även mycket billigare att lägga trampstenar än marksten. I jämförelse med hela trädgårdsgångar är ju materialåtgången försvinnande liten, något som också förkortar läggningstiden.

Å andra sidan för trampstenarna med sig att man inte går lika stadigt – alla människor går ju inte med samma steglängd. De ger inte heller en klar avgränsning till gräsytor och rabatter och ligger alltför glest för att vara ett bra underlag att till exempel köra skottkärran på.

Den hårdlagda gången av marksten är alltså klart fördelaktigare. Slarvar man inte med underarbetet och låter bli att överbelasta ytan ligger den också orubbligt på plats i många år. Och kan man låta markstenen få en eller annan mjuk kurva gör den hela trädgården mjukare och mera inbjudande.

Marksten

Numera finns ett stort urval av markstenar i betong. Många är provinsiella medan andra är mera vanliga i hela landet, trots att marksten tillverkas av en del lokala cementgjuterier.

Verktyg och material du behöver när du ska lägga marksten:

Verktyg:
1. Spade med rakt skär 2. Spade med spetsigt skär 3. Trädgårdsskyffel 4. Anläggningskratta 5. Vattenpass, helst långt 6. Tumstock eller måttband 7. Kapsåg 8. Trä- eller plastklubba 9. Piassavakvast 10.  Vattenkanna el. -slang med stril 11. Markeringssnöre och -pinnar 12. Arbetshandskar.

Material:
Marksten, Makadam, Grus, Sättsand, Fiberduk, Vatten, Virke till avdragslister, Virke till riktbräda.

Planering

1. Bestäm gångens dragning och bredd.
2. Mät upp kvadratytan.
3. Räkna ut åtgången av marksten.
4. Gör ett markprov och beräkna åtgången av fiberduk, makadam, grus och sättsand.
5. Hör dig för om möjligheten att hyra vibratorplatta eller låna en s.k. ”jungfru”.
6. Beställ material.
7. Ställ i ordning upplagsplats för markstenen och lägg ev. ut plankor för skottkärran.

Arbetsföljd

1. Staka ut gångens sträckning.
2. Bestäm ev. kurvsträckors dragning.
3. Schakta gräs och matjord.
4. Ordna läggningsbädden.
5. Lägg ut fiberduk, makadam, grus och sättsand.
6. Lägg markstenen.
7. Efterfoga markstenen och gör ren ytan.

Värt att veta när du ska lägga markstenen

I terräng är en gångstig sällan bredare än 30-40 cm, ett mått som är alltför smalt för en trädgårdsgång av marksten. I all synnerhet om gången går längs en vägg eller häck måste man räkna med 60-70 cm. Om två personer ska kunna gå bredvid varandra bör bredden vara 120-140 cm. Sträckningen bör undvika naturliga hinder, men inte minst av estetiska skäl inte gå spikrakt.

Tre skikt bildar underlag för en trädgårdsgång. I botten ligger förstärkningslagret, ovanpå detta bärlagret och överst sättlagret. Olika vägmaterial du kan komma i kontakt med är följande (siffrorna anger kornstorleken i mm):

Grovgrus 6-20 / Fingrus 2-6 / Sättgrus 0-6 / Grovmakadam 32-64 / Finmakadam 12-24 / Flis 6-12 / Stenmjöl
0-6.

Markering och schaktning

Märker ut schaktlinjer
1.Markera gångens sträckning och märk även ut schaktlinjer för kurvor. Markstensmåtten bestämmer exakt gångbredd.

Spänner linor mellan markeringar
2.Spänn linor mellan markeringarna sa att du genom grässvålen kan hugga en exakt linje för gångens ytterkanter.

Skär upp gräs med spade
3.Skär senan upp grästorven. Hanterlig storlek är ca 25 x 25 cm. Lämpligt redskap är en spade med rakt skär.

Vattnar och förvarar grästorvorna
4.Kan gräset användas på annan plats i trädgården, lägg då torvorna i kort förvar på skuggig plats. Vattna!

Skakar av jord från torvor
5.Skaka i annat fall mesta möjliga matjord ur torvorna. God odlingsjord kan man aldrig få för mycket av.

Schaktar ur matjordslagret
6.Schakta därefter ur resten av matjordslagret längs gångens hela sträckning Oftast är det ca 30 cm djupt.

Urschaktning under marknivå
7.Är det underliggande marklagret av berg eller sand räcker ca 15 cm urschaktning – under markstensnivån.

Mjukt och lerigt underlag
8.Är underlaget däremot mjukt, oftast lerigt, är det, för att undgå sättningar, nödvändigt att schakta djupare.

Värt att veta när du ska lägga marksten

Det kan tyckas vara en överloppsgärning att efterfylla markstenfogarna med sand, men när de är väl fyllda och vattnade, så att sanden packats ihop, ”låser” markstenen vid varandra. Det är viktigt att varje marksten läggs exakt och i våg med omgivande marksten. Efterjusteringar ger nästan alltid ”snubbelkanter”.

Läggningsbädden

Justerar linor för marknivå och gångyta
1.Justera linorna så att dessa också anvisar gångens höjdnivå. Glöm inte att räkna in ytplattans tjocklek.

Kontrollmäter marknivå
2.Lägg till 1 cm – den sättning man måste räkna med. Markstensnivån ska vara densamma som omgivande gräsbotten.

Bottnar med väggrus
3.Hur djupt du ska schakta beror på underlagets stabilitet. Underlag bör bottnas med väggrus eller samkross.

Lägger ut och krattar grus
4.Ovanpå detta kantiga och själv-bindande material lägger du ett lika tjockt lager grus – 2-20 mm kornstorlek.

Packar sand och grus
5.Är underlaget hårt kan du utesluta makadamlagret. Däremot ska grus-lagret i båda fallen packas hårt och jämnt.

Handtillverkad stamp sk jungfru
6.Bäst är om du kan hyra en s.k. vibratorplatta. I annat fall kan du använda en stamp eller en s k ”jungfru”.

Vattnar grus med stril
7.Nästa moment är att med ett svagt tryck vattna grusbädden med stril. Det är viktigt att inte ha för högt tryck.

Lägger ut sättsand
8.Lägg ut ett första lager sättsand när vattnet sjunkit undan. Kornstorleken för sättsand är 0-6 mm.

Kapar till avdragningslister
9.Kapa sedan två avdragslister av ca 2,5 x 5 cm hyvlat och rakt virke. En lämplig längd kan vara ca 2 m.

Lägger avdragningslister i sanden
10.Lägg avdragslisterna i sanden och på en höjd som motsvarar plattnivån, minus plattans tjocklek, plus ca 1 cm.

Avstånd mellan avdragningslister
11.Avståndet mellan avdragslisterna bör inte överstiga 1,5 m. I annat fall blir det fortsatta arbetet tungt.

Lägger rätbräda över avdragningslisterna
12.Lägg rätbrädan över avdragslisterna och kolla med vattenpass så att lutningen blir rätt.

Fyller upp yta med sättsand
13.Fyll nu upp den förberedda ytan med så mycket sättsand att den mer än väl når över avdragslisterna.

Drar med rätbräda över avdragningslister
14.Dra med rätbrädan mot avdragslisterna av överskottssanden så att ytan blir plan. Kontrollera lutningen.

Vattnar sanden med strilmunstycke
15.Vattna därefter med stril och under svagt tryck. Låt vattnet sjunka undan och sanden ”sätta sig”.

Fyller på sista lagret med sättsand
16.Fyll sedan på med mer sättsand och dra än en gång av överflödet, med hjälp av rätbrädan.

Lyfter upp avdragslister
17.Nu är det dags att lyfta upp avdragslisterna. Dra upp dem försiktigt. Vattna ev. ännu en gång till.

Fyller igen spår efter avdragslister med sättsand
18.Spåren listerna lämnar efter sig ska fyllas med sättsand. Se till att ytan blir jämn.

Lägg markstenen

Börjar lägga marksten
1.Börja lägga markstenen i ena änden av gången och vid ena kanten. Lägg markstenarna utan att dra dem i sanden.

Lägger första raden med marksten
2.Försök lägga de första raderna marksten utan att trampa i sanden. I fortsättningen kan du arbeta från den lagda ytan.

Slår ner marksten med plastklubba
3.Slå ner varje platta med en trä- eller plastklubba. Det är viktigt att markstenen kommer att ligga stadigt.

Slår ner marksten med slägga och bräda
4.Föredrar du att använda en vanlig handslägga bör du lägga en brädbit emellan för att undgå slagmärken.

Marksten och fogavstånd
5.Vilket mönster du än väljer för läggningen bör du med denna typ av marksten hålla ca 2 mm fogavstånd.

Kontrollerar nivå på markstenen med vattenpass
6.Kolla ofta med vattenpass att markstenen ligger plant, så att du undviker snubbelkanter och håller lutningen.

Plattförskjutning på trädgårdsgångens vänsterkant
7.När gången böjer av i ena eller andra riktningen får du vid ena kanten en plattförskjutning.

Plattförskjutning på trädgårdsgångens högerkant
8.Denna måste då kompenseras vid motsvarande kant, eftersom antalet marksten i raderna inte får förändras.

Kontrollerar ytan efter pucklor och svackor.
9.Se noga till att inga pucklar eller svackor uppstår vid ev ”skarvar” där du flyttat avdragsläkten.

Delar marksten med slägga och huggmejsel
10.Om du behöver dela en marksten så använd en huggmejsel och en hammare av trä eller plast.

Lägger marksten på kanter
11.Det är i kanterna som man kan behöva dela en marksten. Se till att du får exakt passning. Använd en platta som mall.

Skiss på trädgårdsgång med markstenAlla trädgårdsgångar med marksten bör dras efter naturliga gångsträckningar för att man ska slippa genvägsstråk i t ex en omgivande gräsyta. Vill man ”styra” trafiken kan man bl.a. göra det med hinder i form av planteringar. På så sätt kan gången också läggas i lätta, smakfulla kurvor. Teckningen visar hur en sådan gång stakas ut.


Efterarbete

Sprider ut sättsand över markstenen
1.Använd en skyffel och sprid ut sättsand över markstenen. Häll sanden så att du kan borsta den framåt i gången.

Borstar ut sättsand med piassavakvast
2.Med hjälp av en piassavakvast borstar du ner sättsanden i fogarna, för att staga mot rörelser i sidled.

Borstar rent markstenen från sättsand
3.Med denna typ av marksten av betong kan du inte undvika att också få sand i ”fuskfogarna”. Borsta dem helt rena.

Strilar vatten över markstenen och fogarna
4.Har du inte kunnat vibrera läggningen bör du strila vatten över ytan och ev. ge fogarna mer sättsand.

Viktigt!

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du startar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top