Installera en TV-antenn

TV-antenn på villatak

Att installera en TV-antenn kanske inte är det vanligaste i dagens kabel och parabol samhälle, men många har fortfarande en antenn kvar på taket som kan vara i behov av att bytas ut, eller kanske ett lantställe där en TV-antenn fortfarande är ett bra alternativ.

Konsten att återge rörliga bilder via radiovågor är drygt ett halvt sekel gammal. Från mitten av 1950-talet har dessutom tekniken utvecklats på ett nästan explosionsartat sätt. Trots denna snabba utveckling fordras fortfarande “vanliga” TV-antenner för att på vissa håll ta emot så kallade markbundna kanaler.

Det är inte så svårt att sätta upp en TV-antenn, men du bör ta hjälp av kunnig personal när du beställer materialet. Det kan nämligen finnas lokala “störningsmoment” – till exempel en byggnad i närheten – som fordrar att du skapar extra goda mottagningsförhållanden.

När du ska installera en TV-antenn måste du veta åt vilket håll den starkaste sändaren är belägen. Eftersom radiovågor endast rör sig rakt horisontellt eller vertikalt i atmosfären – vågorna följer varken jordens välvning eller rundar bergknallar eller dylikt – är det inte alltid den närmaste sändaren som ger de starkaste signalerna till din antenn.

Bor du i ett område där man vet att det kan vara svårt att få en störningsfri bild, bör du alltså noga kontrollera vilka möjligheter du har från ditt hustak. Även om du har varit noga i “förarbetet” kan det vara svårt att få en riktigt bra bild. Bor du bland “höga berg och djupa dalar” är nämligen även de bästa råd lite av en chanstagning.

För att bildöverföringen från sändare till mottagare ska vara av god kvalitet fordras alltså att de utsända vågorna når mottagaren – din antenn – rakt utan att stöta på hinder.

På många platser räcker det att montera en enkel eller dubbel antenn på husnocken. Det gäller bland annat hus i låg eller gles bebyggelse i lätt kuperad terräng. Men det kan också vara tillräckligt om huset ligger på en höjd.

Det är dock inte ovanligt att antennen måste upp en bit över taknocken för att kunna uppfånga signalerna. En sådan antenn monteras på en mast som förankras väl i exempelvis skorstenen. Inte sällan består en god mottagare av flera antennsatser på samma mast.

Mottagningen från dessa samlas upp och skickas vidare via en särskild kabel koaxialkabel -genom ett sammankopplingsfilter och in i TV-apparaten.

Eftersom signalerna är känsliga för yttre störningar är kabeln omsorgsfullt isolerad. Kabeln består av en inre ledare och en dubbel yttre ledare av heltäckande folie och flätad tunn tråd. Den yttre ledaren är till för att filtrera bort eventuella störningar.

För att få en bra mottagning är det mycket viktigt att ytterledarens trådar noga viks undan så att de inte kommer i kontakt med innerledaren när du ansluter kabeländarna.

Bildkvaliteten avgörs alltså inte bara av direktorer och reflektorer – antennspröten – utan också av kabelns kvalitet och kondition. Förankra därför kablarna vid masten, så att dessa inte kan “slå” i vinden.

Se också till att det, vid anslutningen till sammankopplingsfiltret, finns tillräckligt med kabel för en mjuk böj. Då riskerar du inte att få glapp, brott på kabeln eller vatten i filtret.

Du bör ha en assistent när du sätter upp antennen. Arbetet är visserligen inte så svårt eller tungt
att du måste ha hjälp för den skull. Man bör däremot alltid vara två i samband med alla former av takarbeten – för att undvika allvarliga olyckor.

Det här behöver du när du ska installera en TV-antenn:

Verktyg:
Hammare (1) 2 skiftnycklar (2) Plåtsax (3) Kniv (4) 2 skruvmejslar (5) Avbitartång (6) Bärbar TV el inställningsapparat.

Material:
Koaxialkabel, Antennsats med fästen och mast.

Oavsett antennens fabrikat består detta montage av flera delar. Fästena varierar en hel del. Därför är det viktigt att du vet hur antennen ska fästas redan när du beställer delarna. Bilden visar fästena för montering vid skorsten.

Här ovan ser du – schematiskt – hur bilden färdas från TV-studion via kamera, kontrollrum, sändare, sändarantenn via din mottagarantenn till TV-apparaten. Eftersom sändarvågorna färdas horisontellt är det viktigt att inte vågorna störs på vägen av till exempel bergknallar eller höga hus.

Även om du har perfekt mottagning i vanliga fall kan exempelvis vädret eller flygtrafik ge upphov till tillfälliga störningar.

Montera ihop antennen

Uppläggning av TV-antennens delar
1.TV-antennens kortaste tvärgående element kallas för direktorer. Oavsett antennfabrikat bör dessa läggas i storleksordning med den kortaste mot sändaren.

Börja monteringen nederst på antennstaget
2.Börja monteringen nederst på antennstaget med den kortaste direktorer. Näst överst på staget ska sedan mottagaren, dipolen, skruvas fast.

Kontrollera att antennen är korrekt monterad och fästena är åtdragna
3.Det längsta elementet kallas för reflektor. Den ska monteras överst på antennstaget. Kontrollera att antennen är korrekt monterad och fästena är åtdragna.

Monterar ihop antennsatser
4.För att få tillräckligt stark mottagning kan du behöva flera “våningar” av antennsatser, det vill säga en flerantenn. Montera även ihop dessa satser.

Hållare på skorsten

Trä det galvaniserade bandet genom bulten.
1.Montera TV-antennen på skorstenen. Sätt en U-bult i fästet. Trä det galvaniserade bandet genom bulten. Låt ca 10 cm band hänga. Fäst bulten med mutter, spänn.

Dra därefter fast bulten ordentligt med en skiftnyckel
2.Dra därefter fast bulten ordentligt med en skiftnyckel så att det galvaniserade bandet drivs runt omkring U-bulten i fästet.

Sätt bandet löst runt skorstenen
3.Sätt bandet löst runt skorstenen och montera ännu en U-bult på hållaren. Trä bandet i bultens spår. Överflödigt band kapas med plåtsax. Lämna 10-15 cm band.

Spänn åt bandet
4.Bandet ska nu spännas åt, så att hållaren sitter stadigt. Spänn försiktigt U-bultarna med en skruvmejsel och lås med muttrar.

Sätt fast ytterligare en hållare kring skorstenen
5.Sätt fast ytterligare en hållare kring skorstenen. För att en ca 3 meter hög mast ska vara stadigt förankrad bör fästena inte sitta närmare än 1/2 meter.

Kontrollera att mastfästena sitter stadigt
6.Förbered hållaren till masten genom att skruva fast U-hållare med muttrar i de båda fästena. Kontrollera gärna igen att mastfästena sitter stadigt.

Anslut kopplingsdosa

Koaxialkabel
1.Använd en liten vass kniv och skala försiktigt av ca 1 cm av de skyddande höljena kring mottagningskabeln -en så kallad koaxialkabel.

välisolerad innerledare på koaxialkabel
2.Koaxialkabeln består av en välisolerad innerledare som överför bilden till TV:n.

Vik ner ytterledaren noga innan du monterar i kopplingsdosan
3.Det är mycket viktigt att ytterledarens trådar inte kan komma i kontakt med innerledaren. Vik ner dessa noga innan du monterar i kopplingsdosan.

En dosa på varje antenn
4.När kabeln är ansluten i dosan trycker du fast denna på hållaren som sitter på antennen. Klämfäste är vanligt. Du ska ha en dosa på varje antenn.

Antennmasten

Montera mastfästet på maströret
1.Montera mastfästet på maströret och sätt därefter den antenn som ska fästas överst på masten på plats. Spänn fästet ordentligt.

Led koaxialkabeln från kopplingsdosan till masten
2.Led koaxialkabeln från kopplingsdosan till masten. Vira ett par varv isoleringstejp runt masten innan du fäster kabeln med några varv tejp.

masten monteras mot skorstensfästet
3.Nu ska masten monteras mot skorstensfästet. Sätt ner masten i hållarna och spänn därefter fästena. Du kan eventuellt behöva hjälp vid detta moment.

fäst samtliga kablar med flera varv isoleringstejp
4.Sätt nu fast övriga antenner som eventuellt ska sitta på masten. Led bort och fäst samtliga kablar med flera varv isoleringstejp runt masten.

Sammankoppling

Skruva sedan fast sammankopplingsfiltret i mastens nedre del
1.Kablarna bör fästas på ett par ställen utmed masten, så att de inte fladdrar. Skruva sedan fast sammankopplingsfiltret i mastens nedre del.

Skala därefter av isolering och sätt varje kabel i rätt ingång
2.Kapa kablarna i sådan längd att de kan “hänga i dropp” när de är anslutna. Skala därefter av isolering och sätt varje kabel i rätt ingång.

Skruva fast kablarna med skruvmejsel
3.Skruva fast kablarna med skruvmejsel. I vårt exempel finns det tre ingångar och en utgång, som ska skicka signalerna vidare till TV.

Med en bärbar TV eller hyrd inställningsapparat kan du själv rikta antennerna tills du får bästa bild
4.Med en bärbar TV eller hyrd inställnings-apparat kan du själv rikta antennerna tills du får bästa bild. Koppla den utgående kabeln till TV.

Dra den utgående kabeln till din TV
5.När inställningen är klar drar du den utgående kabeln in i huset till din TV.

Tips

Om du inte har tillgång till en bärbar TV eller en särskild inställningsapparat kan du ställa in bästa bild med din vanliga TV och en medhjälpare. Ställ TV:n nära skorstenen, så att ni kan höra varandra. Gör försiktiga justeringar på antennen med ledning av den information du får från “marken”. Arbeta metodiskt och tänk på att även en liten justering på antennen kan ge stora förändringar i mottagningen av bilden. Kontakta alltid en fackman på orten när det gäller antenner. Då kan du få reda på vilka problem och möjligheter som finns just där du bor.

Viktigt!

 
Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se