Bygg till en veranda

bygg-till-en-veranda.jpg

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier om hur man gör när man ska bygga en veranda.

En veranda eller förstukvist är inte bara en traditionell och ofta mycket charmfull, välkomnande utsmyckning av ett hus. Den har också flera praktiska funktioner. Under heta dagar ger den skugga och svalka, i dåligt väder skydd mot regn och snö.

Sommartid kan verandan vara ett skyddat uterum och vintertid kan den fungera som avställningsplats för skrymmande ägodelar såsom skidor, pjäxor och stövlar. Att ge huset en veranda är oftast att förhöja dess värde. Och arbetet med tillbyggnaden är inte sällan en god träning inför mer avancerade timmermansarbeten.

I Norden har verandor funnits i århundraden och ändå saknas de på många äldre byggnader. Skälen är i huvudsak två och lite motsägelsefulla:
Verandan sågs länge som en lyx och fanns inte så ofta på enklare stugor. Under 1930 talet offrades många verandor på funkisstilens altare. Allt som hade med så kallad snickarglädje att göra blev på kort tid omodernt och skulle bort.

Numera tyngs vi sällan av sådana värderingar. När vi därför tar över äldre hus och inte minst förvandlar dem till fritidsstugor finns det ofta starka skäl att bygga till en veranda. Det är inte osannolikt att vi därmed ger nytt liv åt den tradition som är känd långt utanför nordiska gränser och som starkt förknippas med det vi brukar kalla Sörgårdsidyll.

Under senare hälften av 1800 talet byggdes en mängd verandor med odiskutabel statuskaraktär. Inte sällan varde rikt ornamenterade och påminde kanske mer om orientaliska tempel än om svenska backstugor.

Förstukvistar av det slaget är sällan relevanta i dag och skulle knappast finna nåd inför en byggnadsnämnd. Därför är också vårt exempel av betydligt enklare och dessutom av mindre omfångsrikt slag. Det är alltså långtifrån säkert att exemplet i mått och andra detaljer är direkt tillämpbart på dina förhållanden, men du bör, med egna ritningar, ändå kunna följa den stegvisa arbetsgången.

Det är alltså nödvändigt att du själv sannolikt med hjälp av en arkitekt eller konstruktör skaffar ritningar för just din tillbyggnad. Om inte av andra skäl så för att byggnadsnämnden i din kommun ska kunna ge bygglov, vilket kan vara ett krav. Av våra ritningsexempel kan du se hur ritningarna i princip ska vara utformade.

Innan du kommer så långt i planeringen bör du emellertid noga tänka igenom vad verandan kommer att innebära, det vill säga hur den kommer att påverka den befintliga byggnaden och tomten, hur stor den bör vara etcetera. Storleken är mycket viktig.

Tillbyggnaden ska givetvis vara proportionerlig till den huskropp som finns och alltså inte vara allt för dominerande. Men samtidigt vill man ibland göra den så pass stor att man får plats med de traditionella, fasta bänkarna och ändå ha utrymme över för ett dukat frukostbord och ett par lösa stolar.

Rittning på verandans konstruktionEn veranda kan också tjäna som en värmesluss om man avsiktligen håller det begränsade utrymmet lite svalare. När man kalla vinterdagar öppnar husets ytterdörr släpps inte stugvärmen direkt ut i naturen, vilket ju är energislöseri, utan stoppas upp i det svalare verandautrymmet. Bor man långt norrut, där det långa perioder är mycket kallt, kan detta på lång sikt vara en effektiv energibesparing.

Ritningen visar verandans konstruktion, sedd framifrån, medan ritningen under visar konstruktionen sedd från sidan. Siffrorna i dessa bägge ritningar hänvisar till virkeslistan som du hittar här under.

Verandans totala golvyta blir i vårt exempel
1 x 2 m. Den undre ritningen på kortets Ritning som beskriver virkeslistanbaksida visar hela den husfasad som påverkas av tillbyggnaden. Även en sådan ritning ska ingå i de handlingar som bifogas ansökan om byggnadslov.

Virkeslista

1. 45×95 mm takstol mot befintligt tak
2. 22 mm råspont
3. Underlagspapp
4. 45×95 mm takstol, s k högben
5. 45×95 mm stötta i takstol
6. 25×50 mm spikläkt för panel
7. 50 mm trekantsläkt
8. 22×70 mm vattbräda
9. 22×120 mm vindskiva
10. 25×50 mm spikläkt för vindskiva
11. 22 mm gavelspetspanel
12. 45×95 mm bärlina
13. 45×95 mm underarm till takstol
14. 22 mm takpanel
15. 100×100 mm stolpe
16. 22×145 mm överliggare
17. 45×70 mm spikregel
Ritning på verandakonstruktionens viktigaste detaljer18. 22 mm ytterpanel
19. 22×95 mm tryckimpregnerad golvtrall
20. 95×95 mm tryckimpregnerad stolpe
21. 750 mm färdiggjuten plint
22. 20×95 mm takfotsbräda
23. 50×100 mm tryckimpregnerad golvbalk

Ritningen visar de väsentliga detaljerna i verandakonstruktionen. Om du under byggandets gång då och då går tillbaka till denna får du utöver steg för steginformationen en ytterligare koll på att alla delar kommer med och monteras i rätt, d v s praktisk, ordning. Väljer du att bygga en större veranda eller förstukvist bör du tänka på att anpassa virkesdimensionerna efter storleken. Detta har sällan så mycket med bärighet och annan hållfasthet att göra, men kan betyda mycket för tillbyggnadens utseende. Byggs verandan av alltför klent virke ger den lätt ett spinkigt intryck.

Under vissa förutsättningar kan du få bygga en mindre veranda utan byggnadslov. En sådan förutsättning är att skärmtaksytan inte överstiger 12 m’. Men eftersom det är en tolkningsfråga om dessa undantag även kan gälla en öppen veranda gör du klokt i att inte starta något bygge förrän du rådfrågat byggnadsnämnden.

Ritning på befintlig huskropp

arbetssakerhet-allmant

Det här behöver du ska bygga till en veranda:

Verktyg:
Stickspade (1) Skyffel (2) Hammare (3) Fogsvans (4) Sticksåg, ev. elektrisk (5) Borrmaskin med borrstål (6) Kofot (7) Putshyvel (8) Stämjärn (9) Skiftnyckel (10) Universalkniv (11) Vattenpass helst ett långt och ett kort (12 13) Tumstock (14) Penna (15) Slippapper (16) Riktbräda (17) Geringslåda, ev.

Material:
Virke enligt den numrerade förteckningen i virkeslistan ovan. Betongplintar, Grundpapp, Balkskor, Ankarspik, Vattenfast lim, Franska bultar 75 mm, Varmförzinkad spik 60 mm, Varmförzinkad spik 4″, Dyckert, Bultar för väggfästen, Pappspik, Takpapp, Takpannor, Hängrännor, Stuprör.

Planering

1. Skissa verandan på rutat papper.
2. Kontakta byggnadsnämnden.
3. Beställ ritningar.
4. Beräkna materialåtgång.
5. Beräkna materialkostnad.
6. Begär byggnadslov.
7. Planera byggtiden och ev. handräckning.
8. Beställ virke och annat material.
9. Ordna en väderskyddad upplagsplats.

Arbetsföljd

1. Gör grundarbetena.
2. Lägg ut syllar och golvbrädor.
3. Montera takstolarna.
4. Låt dra ev. elkablar.
5. Lägg undertaket.
6. Lägg yttertaket.
7. Lägg takpapp.
8. Lägg takbeläggning.
9. Montera ev. fasta bänkar.
10. Klä in verandaräcket.
11. Finjustera och ytbehandla.

Grundarbete

Värt att veta

Självfallet kan du själv gjuta plintar till verandan, t ex i betong eller papprör. Lämplig diameter är 200 mm med 0 10 mm stående armeringsjärn och med platt eller bandjärn som förankring mellan plint och syll. I vårt exempel, med låg grund, hade det även varit möjligt att formgjuta en betongplatta och förstärka denna med rutarmering. Vid hög grund är betonghålsten på betongplatta ett alternativ.

Golvet

Värt att veta

Samtliga verandamodeller gör att man förlorar en hel del ljus kring husets entré. Det är viktigt att man under dygnets mörka timmar kan kompensera denna förlust och helst göra det med en armatur som stilmässigt passar huset och tillbyggnaden. Oftast behövs två ljuspunkter- en som lyser upp själva verandan och entrédörren, och en som kastar ljus över ingången och den ev. trappan till denna.

Tips!

Vårt exempel visar en veranda med ett enkelt, brutet entrétak och med undertak. En ännu enklare typ är det svagt framåtlutande pulpettaket, som kan läggas på två eller flera stödkonsoler. En nackdel med pulpettaket är dock att snösjok lätt rasar ner över själva entrén eller att en vattenridå bildas vid regn. Det är därför nödvändigt att förse pulpettakets framkant med en hängränna som leder vattnet åt sidan.

Takstolarna

Tips!

Många lanthandelsbutiker och skolor blir fritidshus eller permanentbostäder. För åtskilliga ägare av sådana hus är det karakteristiska utseende som handelsbod eller skola ett överskuggande bekymmer. Ofta är emellertid bryderiet mindre än man kan se. En veranda, en farstukvist eller ett burspråk påverkar byggnadens utseende så starkt att en sådan tillbyggnad är allt som behövs för att man ska slippa den annars ofta lysande stämpeln.

Taket

Tips!

Ett enkelt sätt att förvandla en öppen altan till något som kan liknas vid en veranda är att bygga ett räcke kring altanen och täcka uteplatsen med ett skärmtak. Ligger altanen i direkt anslutning till huvudbyggnaden behövs inget byggnadslov för vare sig räcket eller skärmtaket under förutsättning att räcket inte reses närmare än 4.5 m till tomtgränsen och att skärmtakets yta inte är större än 12 mz.

Utformningen av verandor och förstukvistar har ofta en stark, lokal tradition. Ett bevis för detta är många dialektala namn på denna takförsedda utbyggnad. Barfred, brokvist, brotvist, farstukvist, skugga och skygga är några sådana exempel. Vill man vid ett verandabygge följa en lokal tradition kan i regel stadsarkitekten och särskilt ifråga om äldre hus länsmuseet ge råd och anvisningar.

Takbeläggningen

Värt att veta

Det svåraste momentet är att få takanslutningen veranda/befintlig byggnad så tät att all risk för vattenläckage elimineras. Lägg därför ner stor omsorg på detta jobb. Vill du att ev. kablar till t ex belysning, infravärme eller andra uttag ska vara dolda är det lämpligt att göra detta när takstolarna är resta, men innan någon beläggning är monterad. El-jobben måste göras av behörig elektriker.

Tips!

En stor procent av de verandor som byggs glasas in efter några år. Även om du inte är intresserad av den möjligheten vid byggtillfället bör du ändå räkna med den vid planeringen. Detta gör du genom att bl.a. placera verandaräcket på lämplig ”fönsterhöjd”. En inglasad och uppvärmd veranda kan bl.a. bli en ljus entréhall, en utökning av ett bakomliggande kök eller ett matrum. En ouppvärmd, inbyggd veranda kan bli en idealisk vinterträdgård.

Värt att veta

Ordet veranda lär ha indiskt ursprung i en benämning för skugga. Otvivelaktigt ger också verandan skydd mot brännande sol. Men samtidigt förlorar vi en hel del värme. Förlusten kan dock ersättas med en eller ett par riktbara armaturer för infravärme, med vars hjälp verandan kan användas som trivsam matplats även under mera kylslagna perioder. I t ex en trångbodd sommarstuga kan även en öppen veranda bli en attraktiv reträttplats.

Inklädseln

Tips!

Ur städningssynpunkt är det praktisk att lägga verandagolv av typ trätrall. Fasa gärna de övre brädkanterna något det görs lätt med en putshyvel och häll 5 6 mm avstånd mellan brädorna. Särskilt mindre verandor får ofta ytor som är svåråtkomliga vid målning. Detta gäller inte minst räckenas olika delar. Det kan innebära stor tidsvinst att ytbehandla sådana detaljer innan de monteras.

Många krukväxter trivs utmärkt på en taköverbyggd, ”stängd” veranda under vinterhalvåret. En svalare placering vintertid är t o m för vissa arter en förutsättning för en riklig knoppsättning och blomning. Finns det bara ordentligt med ljus klarar krukväxterna mycket väl temperaturer på +8°C.

Viktigt

Många av en verandas byggnadsdelar utsätts för stora väderpåfrestningar. För att slippa alltför vidlyftiga underhållsarbeten kan det vara värt att till viss del satsa på tryckimpregnerat virke. Virkesdelar nära marken är givetvis särskilt utsatta för fukt. Men detta gäller även stolpar i nära markkontakt, golv, trappor, vindskivor och vattenbrädor. Figursågade spjälor, överliggare och liknande har fuktsamlande fickor.

Tips!

En öppen veranda kan under olyckliga omständigheter bli ett ”draghål”. Självfallet kan man skapa vindskydd med t ex skjutbara plexiglasskivor eller fördragbar markisväv. Men sådana täta vindhinder är sällan lika effektiva som luftsilande skikt. Ett mycket bra skydd är att mot den förhärskande vindriktningen plantera en lian och bladtät klätterväxt, t ex en kaprifol eller bokharabinda.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontakta därför alltid gällande branschorganisation/fackman innan du startar.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top
Top