Så här fungerar en diskmaskin

Diskmaskinen har numera en given plats i de flesta kök i västvärlden. Mot bakgrund av den livsform som vuxit fram under efter krigstiden har vi numera svårt att tänka oss att vara utan denna mekaniska hjälpreda.

Diskmaskin med öppen front och synliga diskmaskinslådor.

Trots att vi har låtit oss bli så beroende av diskmaskinen är det långt ifrån alla användare som vet hur maskinen fungerar, och varför den ibland inte gör det.

Oavsett fabrikat och om diskmaskinen är av golv eller bänkmodell, fungerar alla maskiner i huvudsak på samma sätt. De stora skillnaderna är detaljer av praktiskt eller estetiskt slag. Alla diskmaskiner är el-anslutna med jordad stickpropp, vilket gör att det är enkelt att flytta eller byta ut den när detta blir aktuellt.

Diskmaskinen ansluts vanligen till kallvattnet, men man kan också välja att koppla in den via varmvattnet. Detta kan ibland ha ekonomiska fördelar eftersom diskmaskinen slukar mycket ström när den ska värma diskvattnet.

Om du bor i en kommun med nattaxa värmer du varmvatten i husets beredare nattetid. Sedan använder du det billiga varmvattnet till diskmaskinen som då arbetar under kortare tid och alltså tar mindre ström.

Med eller utan salt

Bor du i ett område med kalkrikt, hårt vatten har du sannolikt en diskmaskin med vattenavhärdare. Detta innebär att vattnet passerar genom en jonbytare på väg in i maskinen. Du tappar alltså upp hårt vatten till disken, men rengör i mjukt.

När jonbytaren “filtrerat” vattnet mättas den på kalciumjoner. För att avhärdaren ska fungera disk efter disk, måste den alltså rengöras. Detta gör maskinen själv – under förutsättning att du då och då fyller på grovt salt i en särskild behållare. Efter varje diskning passerar vatten genom saltbädden och jonbytaren. Processen ger dig disk utan vita beläggningar.

Om du inte har hårt vatten i kranen kan du ringa kommunen och fråga. Om du är osäker har du sannolikt inte heller en diskmaskin med vattenavhärdare. I sådana diskmaskiner pumpas vattnet direkt in i maskinen.

Underhåll som ger ren disk

Oavsett vilket program du bestämmer att diskmaskinen ska arbeta med, rinner vattnet alltid ner i diskmaskinens bottenskål. Härifrån trycks vattnet med hjälp av spolpumpen upp i spolarmarna som roterande sprutar vattnet på diskgodset.

Här kan funktionen skilja sig något från maskin till maskin. I en del diskmaskiner arbetar spolarmarna växelvis, vilket bland annat anses kräva mindre vattenmängd. För att spolarmarna ska fungera perfekt måste de hållas rena. Du bör därför då och då ta loss dessa och spola igenom dem med vatten.

Det är också viktigt att du ser till att spolarmarna kan rotera under diskningen. Kontrollera därför, när du laddar maskinen, att inget kärl, tallrik eller bestick står i “svängrummet”.

Även silarna i maskinen måste göras rena då och då. I äldre maskiner rekommenderar man att tömma renssilen från matrester efter varje disk. Numera har många maskiner självrensande silsystem som inte fordrar samma tillsyn även om dessa också ska tömmas och göras rena.

Disken torkar med värme antingen genom att maskinen släpper ut ångan i köket, vilket är vanligast med bänkmaskiner, eller genom så kallad kondenstorkning. Fördelen med den senare är naturligtvis att du slipper den fuktiga luften i köket.

För att du ska kunna sätta in skinande porslin i skåpet igen ska du se till att maskinen alltid har sköljmedel. Detta gör att diskgodset torkar snabbare och inte får missfärgningar.

Diskmaskin med säker disk

Moderna golvmaskiner behöver inte mer än 15-25 liter vatten per diskning. Även om två hinkar vatten inte är mycket i förbrukning, är det en hel del om man häller ut det på golvet. För att förhindra översvämningar med ofta dyra och långdragna reparationer som följd, har diskmaskiner numera flera detaljer som är viktiga ur säkerhetssynpunkt.

De viktigaste är heltäckande bottenplåt och översvämningsnivåavkännare, men det finns även andra viktiga säkerhetsdetaljer.

Om du inte har en diskmaskin med heltäckande bottenplåt är det numera lag på att vid nyinstallation ställa diskmaskinen på en helgjuten gummimatta. Denna skålformade matta kan inte fånga upp 30 liter vatten, men förhindrar skador i underliggande bjälklag som beror på mindre men ständigt läckage från diskmaskinen.

En diskmaskin tar in vatten till bottenskålen. Spolpumpen pressar sedan vattnet upp genom de roterande spolarmarna. Efter varje moment i programmet passerar det använda vattnet genom renssilen och ut i avloppet.

Diskmaskinens olika funktioner

Diskmaskinen tar in vatten till bottenskålen. Spolpumpen pressar sedan vattnet upp genom de roterande spol-armarna. Efter varje moment i programmet passerar det använda vattnet genom renssilen och ut i avloppet.

Vad gör du när diskmaskinen inte fungerar?

Om diskmaskinen inte fungerar tillfredsställande måste du som regel ta kontakt med en behörig reparatör. En lekman bör inte reparera fel på pumpar, ventiler, programsystem etc.

Det finns dock en del enkla saker att undersöka innan du ringer till fackmannen. Utgå t ex inte från att felet finns i maskinen. Haveriet kan ju ha orsakats av ett indirekt fel någon annanstans.

När diskmaskinen inte diskar rent ska du se efter att filtren är rena, att spolarmarna kunnat rotera fritt och att hålen på dessa inte är igensatta.

Låter diskmaskinen annorlunda när den arbetar kan detta bero på att maskinen står snett eller att något diskgods inte ligger stadigt i korgarna.

När maskinen inte tar in vatten kan detta givetvis bero på att vattenkranen eller vattnet till huset är avstängt. Har du rinnande vatten i kranen kan tilloppsslangen vara igensatt. Stäng av huvudkranen innan du kontrollerar detta.

Om diskmaskinen inte tömmer ut vattnet efter fullgjord diskning eller sköljning kan avloppsslangen eller rensfiltret vara igensatt.

Vägrar maskinen att starta helt och hållet kan det bero på att en propp gått. Fungerar strömmen kontrollerar du att luckan är ordentligt stängd, programmet är rätt inställt och att stickproppen sitter i som den ska.

Kan du ändå inte få maskinen att fungera är det alltså bäst att be en fackman undersöka vidare.

Varning

Det finns regler för installation av diskmaskin och enligt Boverkets Byggregler ska alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda. Detta gäller även fasta elinstallationer.

De höga temperaturerna i en diskmaskin kan göra att plastartiklar som inte klarar att diskas i hett vatten smälter eller skadar maskinen. Kontrollera därför alltid att plastartiklarna som du ställer in i diskmaskinen klarar maskindisk.

Viktigt

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se