Bygg ett staket med spjälor

nybyggt-staket.jpg

Om du ska bygga ett nytt staket uppfyller det traditionella staketet med spjälor många av de fordringar du kan ställa på en inhägnad. Det är dessutom ganska enkelt att sätta upp. Vill du ge hägnaden en personlig prägel gör du det enklast genom att forma spjälornas kapytor.

Du bör alltid ta kontakt med byggnadsnämnden innan du bygger ett staket. Det behövs visserligen inget byggnadslov om hägnaden är maximalt 80 centimeter hög, men det kan finnas restriktioner i detaljplanen eller lagfarten på tomten. Dessa förbehåll kan bland annat gälla staketets höjd och design.

I det här exemplet bygger vi ett enkelt staket med spjälor som är 80 centimeter högt. Tänk på att du kan variera stakethöjden så att du får lä och insynsskydd vid exempelvis uteplatsen. Oavsett om staketet är 80 eller 180 centimeter högt bör du ha två tvärgående reglar. Dimensionen på dessa bör som regel vara 50 x 75 millimeter. Bygger du ett högt staket över 180 cm bör du välja grövre dimension.

Grovleken på stolparna beror dels på hur glest du tänker sätta dem, dels på hur högt staketet ska vara. Det vanligaste avståndet är cirka 180 centimeter. Om staketet inte är högre än 90 centimeter räcker det ofta med stolpar som har 75 x 75 millimeters dimension. Ska du bygga ett högre staket bör du välja 100 x 100 millimeters dimension på stolparna.

Spjälorna är staketets ”utfyllnad”. Spjälbredden beror helt på hur du vill utforma hägnaden. Du kan blanda smala spjälor med breda eller välja en och samma bredd för hela staketet. Virkets tjocklek bör dock vara cirka 25 millimeter.

Om du vill att virket ska hålla i många år ska du välja sådant som är impregnerat. Trä som är nära eller helt i kontakt med jord bör vara av virke klass A. Du kan välja att bygga staketet innanför tomtgränsen på din egen mark eller mitt i tomtgränsen.

Väljer du att bygga staket i tomtgränsen är det viktigt att du pratar och kommer överens med de grannar du gränsar till. Det är då inte heller ovanligt att man delar lika både på arbete och kostnad som goda grannar.

Staket med spjälor

Planering

1. Diskutera med grannen om gemensam finansiering och uppsättning av staketet.
2. Bestäm höjd och utseende.
3. Ring byggnadsnämnden och fråga om det finns invändningar mot utformningen.
4. Lämna in ansökan om bygglov om staketet är högre än 80 centimeter.
5. Kontrollera var tomtgränsen går.
6. Mät ut staketets totala längd och räkna ut materialåtgång.

Arbetsföljd

1. Mät ut och markera för samtliga stolpar.
2. Mät och såga stolpar och spjälor till rätt längd.
3. Gräv hålen och montera upp stolparna.
4. Mät, såga till och spika fast reglarna mellan stolparna.
5. Spika fast spjälorna på reglarna.
6. Montera grinden.

Staket byggt med mindre spjälor

Staket byggt med mindre spjälor.

Räkna ut materialåtgång till staketet

När du ska räkna ut hur mycket virke som går åt till ditt staket ska du börja med att mäta hela sträckan som ska kringgärdas. Den totala längden i centimeter dividerar du sedan med det mått du vill ha mellan stolparna.

Ett exempel: Den totala längden runt tomten är 36 meter och du tänker dig ungefär 180 centimeter mellan varje stolpe. 3 600 centimeter: 180 centimeter = 20 stolpar. Glöm inte att mäta från en hörna fram till grindstolpen på vardera sidan. Det kan behövas extra stolpar för att du ska få en någorlunda jämn fördelning.

Om du inte får ekvationen att gå ”jämnt upp” bör du avrunda uppåt. Då får du något tätare mellan stolparna vilket är bättre än alltför glest. När du räknar ut hur många spjälor du behöver utgår du från avståndet från en stolpes centrum till nästa. Bestäm därefter spjälornas bredd och med hur stort mellanrum du ska sätta dem.

Sedan är det bara att lägga ihop spjälans bredd med det mellanrum du vill ha och dividera det med måttet mellan två stolpar. Räkna sedan ut hur många sektioner du ska bygga och multiplicera med detta tal.

Ett exempel: Avståndet mellan en stolpes centrum och nästa är 170 centimeter, spjälan är 6 centimeter bred och mellanrummet 3 centimeter. 170 x 9 centimeter = 18,89, 19 spjälor i varje sektion. 19 spjälor x 20 sektioner = 380 spjälor. När du kommit så här långt har du redan måtten för tvärribborna. Tänk bara på att du ska ha två ribbor/sektion.

Verktyg och material du behöver när du ska bygga staket:

Verktyg:
1. Stickspade 2. Fogsvans 3. Hammare 4. Tumstock 5. Lina och träpinnar 6. Vattenpass 7. Rak och plan bräda 8. Skruvtving 9. Borrmaskin 10. Borr i lämplig dimension 11. Skiftnycklar 12. Penna 13. Riktbräda 14. Måttlist för staketspjälor.

Material:
Stolpar, reglar och staketspjälor av virke klass A. Cementplintar med stolpsko. Grovt grus. Varmförzinkad eller rostfri trådspik. Långa skruvar med muttrar. Gångjärnsbeslag, Grindlås.

Värt att veta

Du bör välja tryckimpregnerat virke av klass A när du ska bygga staket. Sådant virke är impregnerat ända in till kärnan och har en livslängd på upp emot 30 år. Vänd alla kapytor på stolpar och spjälor uppåt när du spikar ihop staketet. Då kan du ytbehandla med något träskyddsmedel och träet håller längre.

När du sätter upp stolparna är det viktigt att du bottnar med ett rejält lager grovt grus. Gör du inte det kan cementplinten ”sätta sig” och staketet blir skevt. Detta är extra viktigt om du bygger staketet i god matjord. Blanda gärna grovt grus eller småsten kring plinten när du fyller igen hålet. Om jorden är hård och lerig är risken för sättningar mindre.

Mät upp för staketet

Tar fram rätt hörnvinkel

1. Leta upp gränsmarkeringarna. Spänn en lina så att du dels får fram rätt hörnvinkel, dels markering för samtliga stolpar.

Markerar för staketstolpar

2. När du har dragit linan utmed hela staketsträckningen ska du i nästa moment mäta upp och markera för samtliga stolpar.

Sätt upp stolparna för staketet

Gräver hål för staketstolpar

1. Gräv hålet till den första stolpen med en stickspade. Se till att hålet blir tillräckligt brett i botten så att klumpen kan stå stadigt.

Sätter ner betongplint för staketstolpe

2. Lägg grus i hålets botten som underlag och tryck ner cementklossen ordentligt. Se till att klossens övre del följer linan.

Kontrollerar staketstolpe med vattenpass

3. Ställ en stolpe i fästet. Använd vattenpass och kontrollera att plinten står rakt. Fyll igen och stampa till kring hålet.

kontrollerar betongplintar för staketstolpar med vattenpass

4. Sätt ner nästa plint på samma sätt. Lägg en helt rak och plan bräda mellan plintarna och se till att brädan ligger vågrätt.

Borrar hål i staketstolpe med borrmaskin

5. Sätt en stolpe i hållaren och spänn fast med en skruvtving. Borra därefter genomgående hål i stolpen med borrmaskinen.

Skruvar fast stolpar för staket

6. Skruva fast stolpen i sitt fäste med genomgående skruv och mutter. Använd två skiftnycklar. Sätt upp resten av stolparna.

Värt att veta

Höjden på staketet spelar stor roll när du vill hindra barn och djur från att lämna tomten eller skydda från insyn. Har du en småvuxen hund räcker det som regel med ett 60 centimeter högt plank. Små barn hindrar du med ett cirka en meter högt staket.

De flesta större hundraser håller sig inom gränsmarkeringen om denna är en och en halv meter hög. Du själv rör dig ogenerat på tomten om hägnaden är upp emot två meter.

Reglarna till staketet

Sätt upp en regel med spikar

1. Mät mitten på stolpen och markera med en penna. Sätt upp regelns markeringen med två spikar.

Reglar inne i ramverket håller med tving

2. Vill du ha reglarna inne i ramverket kan du spika så här i stället. Det är viktigt att du sätter spiken snett i stolpen.

Nästa regel tätt intill i samma nivå

3. Sätt nästa regel tätt intill den förra. Det är viktigt att du sätter alla reglar på samma höjd. Mät och vattenpassa.

Provsätt spjäla på stolpe

4. Provsätt en spjäla mitt för en stolpe. Regeln bör hamna 20 cm ner på spjälan.

Spikar fast nedre reglar pa staketstommen

5. Spika fast de nedre reglarna. Mät och kolla med vattenpasset att reglarna kommer i rätt höjd och vågrätt.

 

Tips!

Det finns speciella reglar med snedfasad kant på marknaden. Dessa är direkt avsedda att användas som tvärgående reglar i staket.

Den snett skurna kanten gör att regnvattnet inte så lätt samlas mellan regeln och spjälorna och träet häller längre. Du kan skydda spjälornas kapytor med en överliggande täckbräda.

Spjälorna till staketet

Kontrollera med vattenpass

1. Fäst en riktbräda i underkanten mellan stolparna. Loda med vattenpasset.

Måttlist för spjälor till staketet

2. Använd en måttlist när du sätter upp spjälorna, så slipper du mäta med tumstock ideligen.

Listen sitter kvar vid montering av spjälor på staketet

3. Låt listen sitta kvar medan du driver in spikarna. Då glider inte spjälan ur sitt läge.

Måttlist mellan staketspjälor

4. Det är mycket viktigt att spjälan dels står jämnt på riktbrädan, dels att måttlisten ”kläms” ihop tätt mellan spjälorna.

Spikar fast spjälor på staket

5. Stå på baksidan av staketet när du spikar fast spjälorna. Då är det betydligt lättare att driva in spikarna i rätt läge.

Kontrollera spjälor så att dom är jämna

6.Om du varit noga med vattenpass, måttlist och riktbräda kommer spjälorna att sitta helt jämnt och med exakt mellanrum.

Grinden

När du ska avgöra grindhålets storlek är det ett par saker du ska tänka på innan du bestämmer dig. Vill du kunna köra in bilen på tomten ska grindhålet naturligtvis vara bredare än bilen.

Om du ämnar ställa bilen utmed staketet är det också viktigt att du gör öppningen stor nog för bilen att göra en sväng strax efter grindstolpen.

Väljer du att göra en dubbelgrind bör du ha en stoppkloss i marken där grinddelarna möts. I klossen kan du låsa fast den ena grindhalvan så fungerar öppningen även som en enkel grind.

Grindens bredd måste även styras av hur stort svängrum det finns i området kring grindhålet. I samband med detta är det också viktigt att bestämma om grinden ska öppnas utåt eller inåt.

Konstruktionen: Det är vanligast att man utformar grinden till ett spjälstaket i stil med hägnaden. På så sätt smälter grinden ihop med staketet och du får en enhetlig inramning.

Bygg grinden så här:

När du ska bygga en grind använd likadant virke som till staketreglarna och sätt ihop ett Z. Avståndet mellan de tvärgående reglarna ska vara detsamma som i staketet. Sätt därefter upp spjälorna på samma sätt som när du satte upp hägnaden. Om du gör en dubbelgrind eller en enkel som ska täcka ett större grindhål måste grinden få större stadga. Du gör det enklast med lodrätt gående reglar som inramar Z. Reglarna bör vara lika långa som spjälorna.

Tips!

Du kan köpa virket till grinden färdigsågat. Du får betala extra för servicen, men sparar i gengäld mycket tid när du ska göra jobbet. Du kan måla staketet innan du sätter upp det. Det kan vara praktiskt att göra så om du inhägnar en uppvuxen trädgård med rabatter anlagda runt tomtgränsen. Vissa färger och lasyrer tål inte påstrykning i kallt och fuktigt väder. Om du ska bygga staket på hösten kan du måla delarna inomhus och montera när färgen torkat.

Värt att veta

De flesta grindlås är avsedda för grindar som är 30-50 millimeter eller 50-70 millimeter breda. Har du speciella önskemål beträffande låsanordningen bör du välla sådant innan du tillverkar grinden. Annars kan du komma i den situationen att grinden är för bred för varje tänkbart lås.

Det finns många varianter på grindlås. Du kan välja mellan klinkor av skiftande utformning, vanliga grindlås som liknar dörrhandtag och olika varianter av skjutlås. Du kan också låsa med en så kallad fällbom i miniformat. De är mera vanliga som lås på magasins- och ladugårdsdörrar och är ett effektivt sätt att ”låsa” grinden för t ex mindre barn.

Grindstolparna

Skruvar fast grindstolpe för grinden

1. Grindstolparna utsätts för stora påfrestningar. Det är därför viktigt att de är kraftigare och mycket väl förankrade i synnerhet om grinden är bred eller mycket tung.

Monterar gångjärn på grinden

2. Påhängsdelen av gångjärnet monteras mellan grindens tvärslåar och spjälorna. Hugg ur för påhängsdelen i spjälorna. Tänk på att grinden öppnas åt samma håll som du sätter beslagen.

Monterar grindlås på grinden

3. Montera grindlåsets ena del på grinden. Mät noga så att du får handtaget i bekväm höjd. Det bästa är dock om du kan fästa skruvarna i den övre tvärslån.

Markerar gångjärnens upphängningsdelar på grindstolpen

4. Mät därefter noggrant var på grindstolpen gångjärnens upphängningsdelar ska sitta och markera med en penna. Se på grindbeslagen så att järnen monteras på rätt sida om stolpen.

Skruvar fast upphängning för grind på grindstolpe

5. Skruva fast upphängningen på grindstolpen och häng upp grinden. Kontrollera med vattenpasset att grinden hänger rakt. Eventuella finjusteringar gör du med gångjärnsbrickor.

Kontrollerar grinden innan låsanordning monteras

6. Det är viktigt att grinden hänger helt rak innan du monterar fast låsanordningen i den andra stolpen. Annars får du en grind som kärvar eller står och slår när vinden tar i.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.


Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top