You dont have javascript enabled! Please enable it! Sätt in en köksfläkt - Steg för steg | dinbyggare.se

Sätt in en köksfläkt – Steg för steg

Installera köksfläkt? I den här artikeln hittar du information, tips och gör det själv beskrivningar med förklarande bilder hur du installerar en köksfläkt i ditt kök.

Nyuppsatt köksfläkt i köket

Alla kök behöver en väl fungerande köksfläkt som kan leda bort stekos och vattenångor som finns i luften när man lagar mat i sin ugn eller på spishällen. Har du en äldre köksfläkt som fungerar dåligt är det lätt att hela bostaden luktar matos. Matosen som sprider sig kan även sätta sig i både möbler, gardintyg och andra textiler.

En köksfläkt har fler nödvändiga funktioner än att bara leda ut matos och ta hand om matfett som följer med den förångade luften upp i fläkten. Den tar också hand om stora mängder av fukt från spisen vid matlagning och långkok. Vattenånga som inte förs ut genom bostaden kan i värsta fall ställa till problem med mögelangrepp och fuktproblem i bostaden.

Rätt kapacitet på köksfläkten

När du väljer köksfläkt är det viktigt att den har tillräckligt hög kapacitet för ytan i ditt kök. Kapaciteten för köksfläktar uppges i kubikmeter luft per timme (m3/h). En tumregel är att en köksfläkt ska kunna byta ut luften i köket 10 gånger per timme.

För att kunna räkna ut rätt kapacitet på köksfläkten så måste du räkna ut volymen i ditt kök. Det gör du genom att multiplicerar bredden x längden x höjden med 10 så får du fram rätt volym på ditt kök.

Inte bara en köksfläkt

Det finns fler funktioner en köksfläkt har som kanske inte många tänker på, och det är att en köksfläkt med utsug blir en fläktstyrd frånluftsanordning och en hjälpfläkt till bostadens ventilation.

Men var försiktig om du äger ett äldre hus eller lägenhet. Om du installerar en köksfläkt i en äldre bostad så kan fläkten förändra luftflödet i både kök och resten av huset. Har du en öppen spis, kakelugn eller kamin ansluten till din skorsten så kan du få s.k. baksug, dvs. det skapas ett undertryck i fastigheten så att luften går åt fel håll. Det kan vara både obehagligt och förenat med livsfara att få in rökgaser från en rökkanal i bostaden.

Är du osäker på vilken typ av ventilation du har i bostaden och vilken typ av köksfläkt du behöver ska du kontakta en fackman för rådgivning och eventuell besiktning.

Byta ut en gammal köksfläkt

Det finns fortfarande äldre bostäder kvar som inte har en köksfläkt. Men det finns anledning till att byta ut en gammal köksfläkt om den inte fungerar bra. En ny köksfläktar kan även öka trivseln i köket eftersom dagens moderna köksfläktar oftast är betydligt tystare.

Att byta ut en gammal köksfläkt kan du oftast göra själv, med undantag för elinstallationer som måste utföras av en behörig elektriker. Men förutom elektrikerns arbete så är bytet normalt inte komplicerat om du kan ansluta köksfläkten till en befintlig ventilationskanal.

Det som kan komplicera arbetet är om du måste dra nya ventilationskanaler till köksfläkten. Om du bor i hus kanske du behöver dra ett nytt ventilationsrör genom en övervåning och ut genom taket. Då krävs även kunskaper för att montera rörgenomföringar i taket. Känner du dig minsta osäker är det bättre och tryggare att anlita en fackman för arbetet.

Blir kostnaden för att installera en ny köksfläkt med utsug och rördragning av ventilationskanaler dyr, kan du komma förbi problemet genom att installera en kolfilterfläkt till en befintlig imkanal. En kolfilterfläkt cirkulerar luften som renas genom ett kolfilter med aktivt kol. Det är värt att tänka på att en kolfilterfläkt inte för bort vattenånga ur bostaden och blir aldrig lika effektiv som en utsugningsfläkt.

Att välja energismart köksfläkt

För att göra ett energismart val så är det viktigt att känna till energimärkning på köksfläktar. Märkningen ska finnas på alla köksfläktar och gör det enklare för konsumenter att jämföra energimärkning och kapacitet.

energimärkning av köksfläktar

1. Energiklass. Köksfläktens energieffektivitetsklass visas på skalan från A+ till F, där A+ är effektivast.
2. Energiförbrukning per år visas i kilowattimmar. (1 timmes fläktanvändning och 2 timmar för lampa.)
3. Fettfilterklass visar hur bra fläkten filtrerar bort fett från matoset. Skala A till G, där A betyder att fläkten tar bort mest fett i matoset.
4. Ljudnivå (bullernivå) anges i i decibel, dB(A) Desto högre siffra desto mer bullrar fläkten.
5. Belysningsklass. Skalan A till G, där A är effektivast. Anger både hur mycket ljus som lampan ger på spishällen och energianvändningen.
6. Flödesdynamisk effektivitetsklass. Från skala A till G, där A är effektivast.

Rätt köksfläkt på rätt plats

Det finns fyra olika typer av köksfläktar: Kolfilterfläkt, Utsugsfläkt, Alliancefläkt samt Spiskåpa.

Kolfilterfläkt

Kolfilterfläkten återcirkulerar luften i köket med hjälp av en inbyggd motor, dvs. den suger inte ut luften via en ventilationskanal. En kolfilterfläkt fungerar både i småhus och flerfamiljshus. Men om du bor i flerfamiljshus måste du kontrollera med fastighetsägaren eller föreningen där du bor vilka regler som gäller i just ditt hus.

Utsugsfläkt

Den köksfläkt som anses vara mest effektiv är utsugsfläkten. Utsugsfläkten som även kallas frånluftsfläkt pga. att den är kopplad till en så kallad frånluftskanal där luften sugs ut ur huset. En utsugsfläkt passar i de flesta villor och flerfamiljsbostäder. Men samma gäller här som med kolfilterfläkt. Du måste kontrollera vilka regler som gäller i just ditt hus om du bor i flerfamiljshus.

Alliancefläkt

En köksfläkt av ”alliancemodell” passar i både hus och lägenheter. Namnet ”Alliance” kommer av att alliancefläkten har en egen fläktmotor som samarbetar med den övriga ventilationen i huset från t.ex. tvättstuga och badrum. En tumregel för alliancefläkt är att den avråds från att installeras i ventilationssystem byggda innan 1970. I övrigt passar den både i villa och flerbostadshus, men du som bor i lägenhet måste först kontrollera vilka regler som gäller i ditt hus.

Spiskåpa

En spiskåpa har ingen fläktmotor utan är kopplad till det centrala utsugningssystemet. Spiskåpan är vanligast i flerfamiljshus med centralfläkt. Men spiskåpor finns även för villor med centralfläkt även om det inte är lika vanligt. En spiskåpa styrs med ett spjäll som öppnas och stängs.

Nya byggregler för imkanaler

1 januari 2012 infördes nya byggregler från Boverket (BBR19) där man förändrade och skärpte kraven på imkanaler jämfört med tidigare regler. Vill du läsa mer om branschstandard och vad som gäller för imkanaler kan du besöka imkanal.se

Verktyg och material du behöver när du ska sätta in en köksfläkt:

Verktyg:
1. Fogsvans alt sticksåg 2. Borrmaskin 3. Dosfräs 4. Träborr 5. Vinkelhake 6. Måttband el. tumstock 7. Skruvmejslar 8. Hammare.

Material:
Utsugningsfläkt, Ventilationsslang (flexislang), Skarvmuff, Slangklämma, Skruv, Skåpbultar.

Förarbete

Steg för steg beskrivningen beskriver hur du monterar en köksfläkt i ett köksskåp med en befintlig imkanal. Om du inte har en imkanal och måste installera en ny så ska du kontakta skorstensfejarmästaren i din kommun så att installationen blir korrekt utförd enligt gällande branschregler.

1. Om du inte redan har ventilationskanaler måste du göra hål i innertaket och slutligen yttertaket för att installera ventilationsröret. El skall finnas framdraget av fackman för inkoppling enligt gällande regler för säker el.

2. Ventilationsrörets längd måste anpassas efter avståndet från anslutningen i innertaket till avslutande rörlängd på taket så att du kan montera en takhuv.

3. Röret till innertaket passas in och avslutas med en skarvmuff. Det gör att det blir enklare att montera ventilationsslangen till köksfläkten.

Montering av köksfläkt

Varning

Glöm inte att regelbundet rengöra fettfiltret till köksfläkten annars kan fläkten utgöra en brandfara. Matfett och olja som glöms på spisen kan lätt ta eld. Om inte elden bekämpas direkt kan den i västa fall sprida ut i husets ventilationssystem. Var extra försiktigt med användning av köksfläkten när du friterar.

OBS! Försök aldrig att släcka brinnande fett med vatten. Häller du vatten på brinnande matolja får branden ett explosionsartat förlopp och förvärrar branden!

Tips!

Det är inte ovanligt att fritidshus fortfarande saknar köksfläkt i köket. Det gör att du får en högre värmeförlust i huset om du använder huset vintertid och behöver vädra ut matos. Det blir mer ekonomiskt att installera en köksfläkt i ett vinterbonat fritidshus. Det höjer även trivseln och minskar fukten om du väljer en utsugsfläkt.

Flytta upp bullret på vinden

Om du vill undvika buller från köksfläkten i köket kan du montera en extern motor för köksfläkten på vinden. Men tänk på att fläktmotorn och själva spiskåpan måste passa ihop. Det är även viktigt att du kontrollerar så köksfläkten har ett fettfilter.

Har du från- och tilluftsventilation i huset, ett s.k. FT-system, så kan du återvinna en del av den renade luften och värmen tillbaka i huset. Men se upp om bor i ett modernare och tätare hus. Då kan du få problem med undertryck i huset. Det gör att luft och fukt från bostaden får svårare att ventileras ut ur huset och som i sin tur kan leda till fuktskador.

Det finns även s.k. FTX-system där X:et i FTX står för värmeväxling som kan återanvända all varm luft tillbaka till huset genom ett värmeväxlingsaggregat. Läs mer om FTX-system.

Värt att veta om fettfilter till köksfläktar

Alla moderna köksfläktar är försedda med ett fettfilter. Fettfiltret fångar upp fettet som följer med den förångade och varma luften som en köksfläkt suger in vid matlagning.

Ett fettfilter måste rengöras regelbundet för att vara effektivt. Rengöringsintervallen bör ligga någonstans mellan 3-6 månader beroende på hur ofta köksfläkten används. Ett fettfilter som inte rengörs kan skapa problem. Droppande fett från köksfläkten och varma spisplattor är en dålig kombination både när det gäller bakterier och brandrisken.

Ett fettfilter kan beroende på nedsmutsningsgraden rengöras med vanligt diskmedel och ev. diskmaskin. Men det är viktigt att du först kontrollerar med tillverkarens föreskrifter innan du diskar i diskmaskin eller använder någon annan metod än det som är föreskrivet av tillverkaren.

Viktigt!

Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.

Mer information om köksfläktar hittar du på Boverkets hemsida.

Artikeln uppdaterad: 2020-02-23

Andra har också läst

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se