You dont have javascript enabled! Please enable it! Vattenanalys - Lär dig mer om dricksvatten | dinbyggare.se

Vattenanalys av dricksvatten

Vattenanalys av dricksvatten

Vatten är vårt allra viktigaste och mest självklara livsmedel. Numera, när vi får vattnet direkt in i huset, lägger vi inte alltid märke till hur ofta vi faktiskt använder dricksvatten. Däremot är vi mycket känsliga för vattnets kvalitet. Skulle dricksvattnet plötsligt börja lukta eller smaka illa, eller få utfällningar, reagerar vi instinktivt mycket kraftigare än om andra livsmedel har försämrad kvalitet. Vatten måste helt enkelt vara rent!

Det kan finnas flera anledningar till att låta göra en vattenanalys. En av dem är naturligtvis att ta reda på orsaken till att vattnet har förändrats beträffande lukt, smak eller utseende. En annan viktig anledning till en vattenanalys är när du borrar eller gräver en egen brunn eller i samband med att du köper ett hus med en brunn på tomten.

Har du kommunalt dricksvatten är det bra att veta att regelbundna vattenanalyser görs av det kommunala vattenverket innan vattnet distribueras till konsumenten. Trots detta kan du få uppleva att vattenkvaliteten försämras. Detta kan naturligtvis bero på brister vid reningen, men i de allra flesta fall finner man anledningen mellan vattenverket och din kran – alltså i ledningsnätet. Kommunen ansvarar för vattnets kvalitet fram till tomtgränsen. Därefter har husägaren själv ansvar för ledningarna. Dålig vattenkvalitet kan alltså även bero på att rören i huset är i dålig kondition. Med hjälp av en vattenanalys kan du få hjälp att finna anledningen till en försämring av vattnet – och råd till förbättringar.

I samband med att du gräver eller borrar en egen brunn ska du alltid göra en fullständig analys av vattnet. Med hjälp av analysresultatet kan du förbättra vattenkvaliteten om det skulle behövas. En anledning till för höga bakteriehalter kan vara att det finns en läckande avloppsledning eller en gödselstack i närheten av den vattenådra din brunn får sitt vatten ifrån. När orsaken till bakterierna är undanröjd ska alltid ett nytt prov tas.

Om vattnet innehåller för höga halter av exempelvis järn eller tungmetaller måste man som regel koppla in ett vattenfilter som vattnet får passera genom innan det kan tappas ur kranen och drickas. Sådana filter finns även för alltför surt vatten. Det är inte ovanligt att vattnet i en ny vattentäkt har kraftigt förhöjt järnvärde, men detta brukar som regel rätta till sig efter en tid.

Lär känna ditt vatten

Om du har en ny egen brunn eller har köpt ett hus med “eget” vatten, bör du ta reda på vattenkvaliteten med en fullständig vattenanalys. Ta kontakt med ett laboratorium som utför vattenanalyser eller ett professionellt företag, så får du de upplysningar du behöver för att provet ska bli korrekt utfört. Finns rörledningar dragna från brunnen till tappställen, ska du ta provet direkt ur kallvattenkranen. I vissa fall måste du ta provet direkt ur brunnen. Använd en väl rengjord hink som är fastbunden i ett långt rep. Kasta ner hinken och låt den sjunka ner en bra bit under vattenytan, innan du hivar upp vatten för provet.

Det är viktigt att du levererar provet till laboratoriet så snabbt som möjligt. Kan du inte lämna provet inom fyra timmar måste det läggas i en speciell kylväska för att testet ska kunna bli rättvisande. När vattnet är godkänt som dricksvatten bör du – om du vill lära känna och kunna lita på ditt vatten, göra flera tester under ett års tid. Testet behöver inte vara fullständigt. Det räcker många gånger med en bakteriologisk undersökning. Det allra bästa är om du kan ta ett prov per årstid. Du kan till exempel välja tjällossningen på våren, efter sommartorkan i augusti, efter ett kraftigt höstregn samt någon gång under vintern.

Genom att jämföra de olika resultaten kan du se om vattnet håller en någorlunda jämn kvalitet eller om det skiftar kraftigt med årstiden. Med hjälp av dessa analyser kan du också få sakkunnig hjälp att förbättra vattnet. Även om du är helt nöjd med vattnet från den egna brunnen kan det vara klokt att kontrollera det med jämna mellanrum – en gång om året eller så. Det kan ju ske förändringar i din omgivning som påverkar ditt dricksvatten till det sämre.

En gammal brunnspump är vacker att se på, men kan vara en av anledningarna till att du får dåligt “betyg” på vattnet. Rostangrepp och avlagringar på pumpens insida kan nämligen ge en missvisande bedömning av brunnsvattnet. Kontrollera därför alltid först pumpen.

För att få så rättvisande resultat som möjligt ska du alltid använda de provtagningsflaskor som många företag tillhandahåller. Skicka provet till laboratoriet så fort du kan efter provtagningstillfället.

Värt att veta om vattenanalys

En fullständig vattenanalys ger besked om vattnets fysiologiska, bakteriologiska och kemiska status. Varje del av testresultatet bedöms efter de normer som finns i Statens livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten, som trädde i kraft den 1 januari 1990.

Det finns tre “betyg” för varje enhet: tjänligt, tjänligt med tvekan och otjänligt. Med tvekan tjänligt kan betyda att vissa ämnen, som ger vattnet bismak eller viss lukt, sänker vattnets estetiska status utan att det är farligt att dricka.

Har någon enhet i testet bedömts som otjänlig, måste orsaken spåras och rättas till. Därefter kan man, efter nytt godkänt test, dricka vattnet. Det är endast kallt vatten som räknas som livsmedel. Därför måste du alltid ta provet ur kallvattenkranen.

Har du engreppsblandare ska du ställa reglaget på helt kallt vatten. Varmt vatten är kallt vatten som värmts upp under kokpunkten i en behållare – beredare – där varmvattnet sedan förvaras tills det ska användas. Som livsmedel betraktat är inte denna förvaring korrekt och vattnet faller alltså inte heller under livsmedelskungörelsen.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se