Annons - Innehåll från Byggtillit AB

Fasadrenovering i Stockholm

Fasadrenovering i Stockholm

- Här kan du följa Byggtillit AB steg för steg när dom utför en fasadrenovering och återställer en putsad kulturfasad.

Bakgrund, historik

I hörnet Karlbergsvägen, Upplandsgatan i Stockholm ligger en K- märkt fastighet. Fastigheten är uppförd i förra sekelskiftet alldeles i början av 1900-talet. Fastigheten är grönmärkt i Stadsmuseets klassificeringssystem, över kulturhistoriskt viktiga byggnader. Fastigheten är därmed av särskild vikt ur kulturhistorisk, konstnärlig och miljömässig hänsyn.

Under 70-talet utfördes en fasadrenovering och mycket av den rikt utsmyckade fasaden gick förlorad. Brf. Blåklinten som äger fastigheten hade som ambition att återställa fastigheten till sitt forna utseende. Material och arbetsmetoder skulle vara så tidstypiska som möjligt. Dock fick moderna hjälpmedel användas för kunna effektivisera arbetet men inte på bekostnad att riskera ett kulturmässigt bra slutresultat.

Under 2018 fick Byggtillit AB uppdraget att återställa fastigheten.


Bilden visar hur fasaderna såg ut före restaureringen.

Beskrivning av fasadrenoveringen steg för steg

Återställande av fasadputs
Reparation av kalkstenstegel
Framtagning och återskapande av stuckatur
Renovering av smidesräcken
Montering av kopparbeslag
Renovering av fönster
Avfärgning (målning) av fasad
Bilder på slutresultatet

Återställande av fasadputs.

Fasaden är c:a 1.600 kvadratmeter stor. Fasadens stomme är av murad tegel med en  ytputs bestående av kalkbruk. All puts knackades bort manuellt in till tegelstommen inga bilningsmaskiner användes.

Mallar togs fram för fönsterfällt och takfot för att kunna återskapa designen. Det mödosamma arbetet med att återställa utsmyckningar runt fönster och takfot i kalkbruk utfördes.

Med hjälp av mallarna återställdes fönstervalven. Överliggande avrinningsbleck monterades.

Listverken återskapades och utseendet granskades noggrant mot orginalritningarna. Arbetet kvalitetssäkrades med egenkontroller efter varje arbetsmoment.

Partier med grov struktur s:k spritputs blandades för hand och handslogs med kalkbruk och sten som handplockades för att återskapa rätt struktur.

Löpande gjordes finjusteringar av utsmyckningar av puts. För att få ett bra slutresultat vid avfärgning. (målning)

Reparation av kalkstenstegel

Restaureringen av kalkstensteglet börjades med en ordentlig rengöring. Metoden för rengöring som valdes var en varsam våtsandblästring.  Detta för att inte kalkstensteglet skulle skadas vid rengöringen.

Ett egenblandat stenlagningsbruk framställdes. Dolomitkross blandades med en tredje del krossad röd kalksten och lite cement för att kompensera för den svaga cementinblandningen så blandades även in en akrylatdispertion. Akrylatdispertionen bidrar till bättre vidhäftning mot kalkstensteglet och blir som ett spackel.

När spacklet sedan hade torkat så höggs och slipades lagningarna för att efterlikna det utseendet på det befintliga kalkstensteglet. Urgröpta fogar ifogades för hand.

Återskapande av fasadstuckatur

Från originalritningarna återskapades stuckaturen. Formar tillverkades som följde stuckaturritningarna. Därefter fylldes formarna med ett specialgips s:k stuckgips.

Stuckaturen lyftes sedan ur formarna och monterades sedan på fasaden. Stucken fästes med ett specialbruk men pluggades också fast med speciella plugg för att säkerhetsställa att stuckaturen sitter i många decennier.

Borrinfästningarna spacklades och slipades med stuckgips.

Stuckarbetet avslutades med målning av stuckaturen med silikatfärg.

Renovering av smidesräcken

Alla smidesräcken monterades ner och fraktades bort till verkstaden. All färg och rostangrepp på smidesräckena togs bort med sandblästring.

Sandblästring är den effektivaste metoden för att få bort rostangrepp och gammal färg.

Smidesräcken grundades och målades med en antiksvart oljefärg. Sedan återmonterades smidesräckena tillbaka.

Plåtslageriarbeten

Ingenting håller för evigt inte ens koppar. Med tiden så börjar koppar vittra sönder. En del av kopparbeslagen byttes därför ut.

Högkvalitativ koppar valdes ut och klipptes och bockades för hand för att få samma utseende som originalbeslagen.

Alla stuprören av koppar byttes ut.

Renovering och återställande av fönster

En del av fönstren var illa åtgångna av tidens tand. Rötskadade träpartier på karmar byttes ut med trä av hög kvalitet.

All lös sittande färg togs bort. Löst fönsterkitt togs bort och ersattes med nytt fönsterkitt. Fönstren grundmålades efter det fick fönstren en mellanstrykning för att avslutas med en slutstrykning och fönstertätning med tätningslister.

 

Den vackra olivgröna fönsterkulören bröts fram och harmoniserar väl med kulören på fasaden.

Avfärgning av fasad.(målning)

Fasadfärgen som valdes för målning var cd färg från weber. All färg blandades för hand.

Strukturerade ytor med spritputs moddlades med plafond för hand för att ge bra vidhäftning och täckning. Sprutmålning hade äventyrat vidhäftning.

 

Släta putsytor och utsmyckningar av puts kvastades för hand två gånger.

Slutförande av fasadrenovering i Stockholm

Bilden visar det färdiga resultatet av återställandet av fasaderna på Karlbergsvägen, Upplansgatan.

Närbild på putsutsmyckningar och stuckatur på fasad mot Karlbergsvägen.

 

Gatufasaden mot Upplandsgatan. Släta putspartier med spritputsade ytor och stuckatur.

Mer information om projektet och andra projekt som Byggtillit har utfört hittar du på Byggtillits hemsida »

Denna artikel är en annons med innehåll från Byggtillit AB och ej information från dinbyggare.se.

scroll to top